Otsi

Põllumajanduse ja kalanduse valdkonna arengukava aastani 2030

Foto: Igor Nael
Foto: Igor Nael
28.02.2018
Maaeluministeerium on alustanud põllumajanduse ja kalanduse valdkonna arengukava koostamist sihiga luua valdkondade ühtne strateegiline arengudokument ning töötada välja selle rakendamiseks vajalikud programmid, meetmed ja tegevused.


Arengukava koostamise eesmärk on aidata kaasa Eesti põllumajanduse, kalanduse, vesiviljeluse ja toidutööstuse arengule ja konkurentsivõime kasvule, maa- ja rannapiirkondade tasakaalustatud arengule, taimede ja loomade hea tervise hoidmisele, toiduohutuse tagamisele ning puhta keskkonna ja liigilise mitmekesisuse säilimisele.

Põllumajanduse ja kalanduse valdkonna arengukava väljatöötamise eest vastutab Maaeluministeerium ning arengukava väljatöötamises osalevad teised ministeeriumid (Keskkonnaministeerium, Sotsiaalministeerium, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Haridus- ja Teadusministeerium, Rahandusministeerium) ja Riigikantselei. Lisaks kaasatakse arengukava väljatöötamisel koostööpartnereid ja valdkonna huvirühmi.

Arengukava tervikteksti esimene versioon valmib sügiseks 2018, misjärel tehakse keskkonnamõjude strateegiline hindamine. Arengukava esitatakse Vabariigi Valitsusele heakskiitmiseks sügisel 2019.

Maaeluministeerium

01.03.2018 17:47
3
13
Senine areng on Peipsi kalastikku hävitamine ja see on hästi õnnestunud.AU ja kiitus teile.

 
Palun oota