Otsi

Tartu Linnavolikogu seisukoht: puidurafineerimistehase riigi eriplaneering tuleb lõpetada

Foto: Igor Nael
Foto: Igor Nael
08.03.2018
Tartu linnavolikogu tegi 7. märtsi istungil avalduse puidurafineerimistehase kavandamiseks algatatud riigi eriplaneeringu kohta.


Tartu linna veebilehel ilmunud Tartu Linnavolukogu avaldusest selgub, et

  • Vabariigi Valitsus algatas 12. mail 2017. a riigi eriplaneeringu puidurafineerimistehase kavandamiseks Viljandi ja Tartu maakonda;
  • riigi eriplaneeringuga kavandatava puidurafineerimistehase poolt potentsiaalselt keskkonda juhitavate saasteainete kogus on isegi keskkonnanormatiivide järgimisel ja parima võimaliku tehnoloogia (PVT) kasutamisel erakordselt suur;
  • Euroopa Parlamendi ja nõukogu veepoliitika raamdirektiivist tulenev veekaitse põhieesmärk on kõikide vete hea seisundi saavutamine aastaks 2015. Nimetatud eesmärgi saavutamiseks peavad riigid rakendama valgalapõhise veemajanduse põhimõtteid, moodustama veemajanduse korraldamiseks vesikonnad ning koostama igale vesikonnale veemajanduskavad. Eesti Vabariik ei ole senini Emajõe ja Peipsi järve osas raamdirektiivi  eesmärki saavutanud. Ida-Eesti vesikonna veemajanduskavas on püstitatud eesmärk jõuda Emajõe ja Peipsi järve hea seisundini aastaks 2027. Puidurafineerimistehase rajamine töötab vastu veemajanduskavas püstitatud eesmärkide saavutamisele ja on meie hinnangul käsitletav keskkonnaohuna, mille tekkimist tuleb keskkonnaseadustiku üldosa seaduse kohaselt vältida;
  • puidurafineerimistehase Tartu maakonda kavandamine on vastuolus Tartu maakonna ja Tartu linna arengudokumentidega ning era- ja avaliku sektori poolt nimetatud  arengudokumentidest lähtuvalt tehtud investeeringutega;
  • riigi eriplaneeringu koostamise senine menetlus ei ole meie hinnangul kooskõlas planeerimisseadusega ja rikub põhiseadusest tulenevat kohaliku omavalitsuse autonoomiat;
  • riigi eriplaneeringu algatamine, eriplaneeringu koostamise finantseerimise põhimõtete muutmine ja eriplaneeringu lähteseisukohtade ja mõjude hindamise väljatöötamise kavatsuse  ettevalmistamine ei ole meie hinnangul toimunud läbipaistvalt ja kaasavalt.

Eelnevast tulenevalt on volikogu hinnangul ilmnenud asjaolud, mis oleksid pidanud välistama riigi eriplaneeringu koostamise algatamise. Seniste menetlustoimingute õigusvastasuse ja küsitavuse tõttu on välistatud riigi eriplaneeringu elluviimine tulevikus ning eriplaneeringu koostamise menetlus tuleb lõpetada.

Avalduse poolt hääletas 33 volikogu liiget, vastuhääli ei olnud.
 

09.03.2018 22:07
2
6
Hämmastav ja loomulikult väga meeldiv üksmeelsus volikogu poolt, jõudu ning mõistust edaspidisteks võitlusteks !yes
10.03.2018 22:14
2
2
Õnneks ei ole Tartu Tallinna linnaosa.
12.03.2018 21:21
5
2
Tekkis sarnane mõte, et kui seda tehast Tartu linna territooriumile ei palneerita, siis nagu ei tohiks ka Tartu linna volikogul mingit asja sellega olla. Või olen ma millestki valesti aru saanud?!
13.03.2018 19:55
2
6
toke, Lase oma aiataha teha, siis saad aru.

 
14.03.2018 21:25
2
1
See nagunii otsustatud rahapaneb rattad kàima. Emajõigi pastoriseeritakse. 
26.03.2018 22:07
1
1
Vt juhan04, ma mõtlesin nimelt puht juriidilisest küljest vaadatuna, et kas teisel omavalitsusel on mingit alust otsustada naaberomavalitsuse territooriumil olevate asjade üle.

Samamoodi ei saa mina keelata oma naabril näiteks õunapuid istutamast kartuses, et äkki toob ebasoodne tuul lehed minu aeda jne.

Teine asi on see, kas seda tehast Eestisse üldse vaja on ja kui on, siis arvatavasti ta kuskile kindlasti ka tehakse.

Soomes on sarnaseid tehaseid kaugelt rohkem kui üks ja on kenasti ka loodus hoitud ja kala veekogudes küll ja veel.

Ma ei ole selle tehase poolt ega vastu, kuna ei oma vastavaid teadmisi selles vallas ja kasutatavast tehnoloogias ning sellepärst ei lähe pimesi kaasa ka mingite aktsioonidega, a'la et olla lihtsalt vastu selle pärast, et vastu olla.
01.04.2018 18:53
0
1
No kui tuletad tselluloositehaste tiheduse Soome pindala kohta ja püüad seda sobitada Eestiga, siis saad tõenaoliselt tulemuseks, et Eestisse sobiks 0 tehast.
Palun oota