Otsi

Tänasest võib Peipsil haugi püüda

Foto: Pixabay
Foto: Pixabay
06.05.2018
Sellel aastal lõppeb haugipüügi keeld Peipsil tavapärasest varem.

Määruse nr  1-2/18/210 kohaselt nakke- ja raamvõrguga kalapüügi keeluaja kehtestamine siseveekogudes ja haugipüügi keeluaja kehtestamine Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel 2018. aastal Käskkiri kehtestatakse kalapüügiseaduse § 11 lõike 3 alusel.

Enamus Eesti olulisematest töönduslikest kalaliikidest nagu haug, koha, latikas ja ahven koevad kevadel nii meres kui ka sisevetes. Olenevalt kevad-talvistest temperatuuridest ja ka talvistest lume- ja jääoludest võib kudeaeg erinevatel veekogudel ja erinevatel liikidel varieeruda mitme nädala piires. Kudeaja perioodist sõltuvalt on vaja muuta kudevate kalade kudemisedukuse tagamiseks kalapüügieeskirja § 33 punktiga 3 kehtestatud haugipüügi keeluaega, mis praegu on 15. aprillist 15. maini ning kehtestada väikejärvedes ja jõgedes ajutine nakke- ja raamvõrguga püügikeeld.

Siseveekogudel, kus toimub kutseline kalapüük, on püük teatud juhtudel kevadperioodil mõeldav mõrdadega, mis võimaldab kala elusalt vette tagasi lasta. Nakkevõrkudega püüki kudeajal aga lubada ei tohiks, sest nakkevõrkudest tagasilastava kala ellujäämus on väga madal. Eriti tundlikuks liigiks on koha.

Kalavarude kaitseks on kalapüügieeskirja § 40 alusel keelatud nakkevõrgu kasutamine avaveevõrgu puhul Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel 5. maist 31. augustini, kaldavõrgu puhul 29. veebruarini. Samal eesmärgil on nakkevõrgu kasutamine keelatud kalapüügieeskirja § 47 punkti 2 alusel Võrtsjärvel jäävabast veest 15. märtsist 31. augustini ja § 52 lõike 1 punkti 9 alusel Narva jões Narva veehoidlast ülesvoolu ja Narva veehoidlast ülesvoolu Narva jõkke suubuvates veekogudes, vanajõgedes ja sootides – jäävabast veest 15. märtsist 15. maini.

16. märtsil 2018. aastal Keskkonnaministeeriumile saadetud kirjas tegi Eesti Maaülikooli (edaspidi EMÜ) limnoloogiakeskus varasemate aastate katsepüükidele tuginedes ettepaneku mitte lubada ka teistes sisevetes (väikejärvedes ja jõgedes) nakkevõrkudega kalapüüki kudealade kaitseks. Teadlaste hinnangul on väikejärvedes ja jõgedes kalade kudeaeg aprillis ja mais ning seepärast tehti ettepanek kehtestada piirang 15. aprillist 31. maini. Püügipiirang on kehtinud ka eelnevatel aastatel.

Kalapüügieeskirja § 33 punkti 3 kohaselt on Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järves haugipüügikeeld 15. aprillist 15. maini. Kalapüügieeskirja § 44 lõike 1 kohaselt võib keskkonnaminister käskkirjaga ajutiselt määrata nimetatud ajavahemikust erineva ajavahemiku eeldusel, et kestus ei muutu.

Haugivarude kesise olukorra tõttu on TÜ Eesti Mereinstituut oma uurimustöö „Kalavarude uuringud Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järves“ lõpparuandes soovitanud kehtestada keeluaeg alates 5. aprillist, kuna haugi kevadine kudeaeg on viimastel aastatel varasem. Varasem keeluaeg võimaldab kuderändel kalal liikuda kudealadele. Püügikeelu kestus jääb samaks, see on 30 päeva. Kalade kuderahu kaitseks, lähtudes ülalpool nimetatust:

1. Keelan kalapüügi nakke- ja raamvõrguga siseveekogudes, välja arvatud Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järv, Võrtsjärv ja Narva jõgi Narva veehoidlast ülesvoolu, 15. aprillist 31. maini 2018. a.
2. Keelan haugi püügi Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel 5. aprillist 5. maini 2018. a

Keskkonnaministeerium
Palun oota