Otsi

Vaadake, kuidas usklikud solvavad õilsat harrastust...

30.06.2004 17:13
Tunnistamise strateegia

Kui sa oled saanud oma usu jagamiseks õige motivatsiooni, on sul vaja teada, milline strateegia annab igatsetud tagajärgi. Lihtsalt öeldes, sa pead teadma, mis toimib ja mis mitte. Nagu ikka on meie edumudeliks Jeesus Kristus, meie usu Alustaja ja Lõpetaja. Ükspuha, mis me elus teeme, annab Tema eeskuju järgimine kindlasti suurepäraseid tulemusi. Kas Jeesus andis meile edu retsepti hingedevõitmisel? Jah! Me leiame selle Matteuse 4:18-19: “Aga Galilea mere rannal kõndides ta nägi kaht venda, Siimonat, keda nimetatakse Peetruseks, ja Andreast, tema venda, võrku merre heitvat. Sest nad olid kalamehed. Ja ta ütles neile: ”Tulge minu järele ja ma teen teid inimeste püüdjaiks!" Jeesuse järgimine tähendab alati ka Temaga liitumist hingede otsingul. Pane tähele, et Ta ei öelnud: “Järgige mind ja ma teen teid edukaks.” Ta ei öelnud: “Järgige mind ja ma teen teid headeks ärimeesteks.” Ei, Ta ütles: “Järgige mind ja ma teen teid inimeste püüdjaiks.” See on Kristuse-keskse elu põhifookus. Õnnistus ja edu on lihtsalt Jeesuse järgimise kaasproduktid. Nad on teetulbad, mis ütlevad sulle, et sa oled õigel teel. Kui sa järgid Teda, et olla inimeste püüdja, leiad sa, et oled saanud terveks. Sa leiad, et su vajadused on rahuldatud. Sa leiad, et su äri on edukas. Aga eesmärgiks on alati hinged. Mil moel annab see meile võtme hingedevõitmise edukaks strateegiaks? Võti on tunnistamise võrdlemises kalapüügiga Jeesuse poolt. Ei ole juhus, et Jeesus kasutas kalapüügi metafoori, rääkides kutsest kuulutada head sõnumit. Peetrus ja Andreas olid ametilt kalamehed. Aga see illustratsioon käib ka meie kohta.

Õpi kalastama

Loomulikult, kui sa oled innukas õngitseja, on kõigel järgneval sinu jaoks sügav tähendus. Aga kui sa ei ole ka kunagi sööta konksu otsa pannud, pead sa mõistma seda, kuidas olla edukas kalamees, omamaks hingede võitmisel edukat strateegiat. Kõigepealt teeme vahe kahe peamise kalapüügimeetodi vahel. Üks kalapüüdmisviis sisaldab võrkude kasutamist. Professionaalsed kalurid kasutavad suuri võrke, et püüda korraga suur hulk kalu. Sedalaadi kalapüügiga näeme me Luuka 5. peatükis tegelemas Peetrust, Andreast, Jakoobust ja Johannest. Sedalaadi kalapüüki võib võrrelda massevangelismiga. Kui meil on koosolek ja suur hulk inimesi tuleb ette, et võtta Kristus vastu oma ellu, siis me heidame välja võrgu ja püüame suure saagi hingi. Ent see ei ole sedalaadi kalapüük, millele vihjas Jeesus, kui Ta ütles, et Ta teeb meid “inimeste püüdjaiks”. Kalapüügiviis, mis vastab ühelt inimeselt teisele toimuvale evangelismile, kätkeb endas õngenööri ja konksu kasutamist. “Aga pastor Mac. Jeesuse ajal ei olnud inimestel õngeritvu!” Jah, neil ei olnud küll grafiitritvadega spinninguid, aga kindlasti kasutasid nad konksu ja õngenööri. Vaata Matteuse 17:27. See räägib juhtumist, kus Jeesus ja Peetrus vajasid templimaksu maksmiseks raha. Jeesus käskis Peetrust: “...mine merele, heida õng sisse ja võta esimene kala, mis üles tuleb; ja kui sa tema suu avad, sa leiad hõberaha. Võta see ja anna neile minu ja enese eest!” Nii et näed, Jeesuse päevil esines ka teistlaadi kalapüüki. See kalapüügi laad sümboliseerib seda, mida ma nimetan “evangeelseks elustiiliks”. See on kahe inimese vaheline kontakt, mille tagajärjena keegi annab oma südame ja elu Jeesusele Kristusele. Jah, Jeesus on kutsunud sind olema inimeste püüdja. Ja kui sul ei ole erilist kutset olla evangelist, tood sa neid Jumala riiki ühe kala haaval. “Aga kuidas?” küsid sa võib-olla. Vastus leidub tunnistamise ja kalapüügi võrdluses Jeesuse poolt. Samad asjad, mis tagavad eduka kalapüügipäeva, annavad edu ka hingedevõitmisel. Järgnevad hea kalastamise põhimõtted on sulle juhtnööriks silmapaistvaks hingedevõitjaks olemisel.

1. Mine sinna, kus on kalad

Ma mäletan, et kord, kui mu pojad olid väikesed, leidsin ma nad mudatiigi kaldal seismas, käes õngeridvad ja ootamas, et kala võtaks. Oli ainult üks probleem. Mudatiigis ei olnud kalu. Selleks, et püüda kala, pead sa minema sinna, kus on kalad. Tänapäeval on kaluritel keerulised kajaloodid, mis võimaldavad neil “näha” merepõhja ja avastada kalaparvi. Iga vähekenegi kalamees teab, et kala püüdmiseks tuleb kõigepealt leida kala. Seesama kehtib hingedevõitmise puhul. Liiga tihti me kaldume jääma oma kiriku turvalisusse ja kodusesse kaasusklike seltskondlikku ringi. Tulemusena on kadunud inimesed meist täiesti isoleeritud ja eraldatud. Ja siis me imestame, miks ei ole meil kunagi võimalust kedagi Jeesuse juurde juhtida. Kui sa tahad võita hingi, pead sa minema sinna, kus on kadunud inimesed. Kõige loomulikum paik, kust alustada tunnistamist, on kadunud sugulastele ja sõpradele. Kahjuks võõrutab enamus meist kõik kadunud inimesed, keda me tunneme, paari esimese nädala jooksul pärast päästetud saamist. Kuigi on tähtis, et (eriti noor usklik) ei säilitaks lähedasi, intiimseid suhteid uskmatutega, ei peaks sa sulgema ust võimalustele jagada oma usku nendega. Säilita suhted (mitte osadus) inimestega maailmas. See on paik, kus on kalad. Kui me barrikadeerime end kiriku nelja seina taha, siis jääb meil täitmata kogu Jumala eesmärk meie elu jaoks ja me jätame endid ilma Ta väest, mis teeks meid võimeliseks muutma maailma meie ümber.

2. Mine sinna, kus kalad on näljased

Iga õngitseja võib sulle öelda, et sellest üksnes ei piisa, kui me läheme sinna, kus on kalad. Sa pead minema sinna, kus kala võtab. Kaluri jaoks ei ole suuremat pettumust, kui asuda suure kalaparve kohal, mis ei tunne söömise vastu mingit huvi. Kui kala ei võta, ei ole mingit tähtsust, mislaadi sööda või peibutise sa nööri otsa paned. Sa lihtsalt ei saa kala. See ei ole vähem tõsi tunnistamise puhul. Me kogesime seda väga selgelt selle kogudusega, kus ma olen pastoriks. Meie osaduse algpäevil saatsime sageli tunnistajate meeskondi kirikuhoone vahetusse naabrusse. Meie jahmatuseks kogesid need meeskonnad väga vähest edu. Miks? Kalad ei olnud näljased. Kui ma siis ühel õhtul selle olukorra pärast palvetasin, andis Isand mulle mõista, et me ei ole läinud sinna, kus lõikus on küps. Jah, meie kiriku ümber oli lõikus, aga see ei olnud veel küps. Nii hakkasime me selle asemel tähelepanu koondama kesklinnale, kus vajadused olid kõige suuremad. Otsekohe hakkasime me nägema, kuidas sajad inimesed tulid Jumala riiki. Miks? Sellepärast, et nüüd me püüdsime seal, kus kalad olid näljased. Selleks, et olla edukas hingedevõitja, pead sa leidma näljaseid kalu. Kuidas? Järgides Suure Kaluri, Jeesuse, juhtnööre. Ta juhtis Peetruse minema kindlasse paika kindlal ajal kala püüdma. Samamoodi juhib Jeesus sind Püha Vaimu läbi õigel ajal õigetesse paikadesse, et leida inimesi, kes on näljased Jumala asjade järgi. Sul peab lihtsalt olema avatud ja kuulav süda. Järgi tunnistamisel Vaimu juhtimist. Ära kõmmuta lihtsalt igaüht, kes su teele satub, evangeeliumi püssist. See on põhjus, miks paljud inimesed kaotavad meie sõnumi vastu huvi või muutuvad raskesti ligipääsetavateks. Õpi laskma Jumala Vaimul end näljaste kalade juurde juhtida.

3. Kasuta õiget sööta

Kui sa oled leidnud näljaseid kalu, siis järgmine oluline võti nende kaldaletõmbamiseks on õige sööda kasutamine. Ma ei ole kohanud veel sellist kalameest, kes oleks nii osav, et viskaks palja konksu vette ja saaks kätte kala. Tõsiasi, et kalamees peab kasutama sööta, on selge ja sellest ei ole võimalik mööda pääseda. Edukal kujul evangelism kui elustiil sisaldab endas samuti sööda kasutamist. Ilmselt oled sa teadlik, et Jumal lõi meid kõiki kolmeosalise olendina - vaim, hing ja ihu. Hea sööt tunnistamisel on midagi sellist, mis püüab inimese tähelepanu kas siis füüsilisel või hingelisel tasandil. Miks mitte püüda kadunu tähelepanu vaimsel tasandil äratada? Sellepärast, et Piibel ütleb meile, et kadunud inimesed on vaimselt surnud (Efeslastele 2:1-2; 2. Korintlastele 3:12-16, 4:3-4). Uuestisündimata inimene ei ole võimeline mõistma ega ka mitte tajuma vaimseid asju. See on põhjus, miks sageli tuleb rahuldada inimeste füüsilisi või hingelisi vajadusi, selleks et inimeste tähelepanu võita ja siis nende vaimseid vajadusi kõnetada. Jeesus kasutas paljusid eri laadi sööte. Üks kõige edukamaid Tema juures oli tervenemine. Jeesus äratas inimestes huvi oma sõnumisse vaimsest elust selle läbi, et Ta kõnetas nende füüsilisi vajadusi - nimelt vajadust saada terveks haigustest ja tõbedest. Kenneth E. Hagin nimetab tervenemisi “evangeeliumi söögikellaks”, sest sageli on just need põhjuseks, miks inimesed hakkavad Jumala vastu huvi tundma. Kui inimene saab maitsta päästmise tervendavat osa, muutub ta näljaseks kogu lunastustöö vastu - nii vaimse, emotsionaalse kui ka intellektuaalse.
Füüsilise sfääri järgmine aspekt on rahaline. Suured rahalised vajadused võivad inimest tõmmata ligi Jumala tõotustele varustatuse ja külluse kohta. Kui mõni vaene naine saab teada, et Jumal ei taha, et ta oleks vaene, siis võib see olla söödaks, mis põhjustab ta täieliku üleandmise Kristusele. See on järjekordne füüsilise sööda liik. On olemas ka hingeline sööt. Hingeline sööt on midagi sellist, mis räägib inimese mõistuse, tahte või tunnete vastu ja tõmbab teda ligi. Hea näide sellest on muusika. Muusika kõnetab inimese hingelist külge. Sellel on tohutu jõud liigutada ja mõjutada. Just selles punktis on suur osa kristlikust maailmast läbi aastate kõvasti mööda pannud. Paljud inimesed, olles mõjustatud religioossetest traditsioonidest, on väitnud, et jumalakartlik muusika peab tulema kas siis orelist või mõnest vanast tolmusest lauluraamatust. Kui sageli oled sa kuulnud, kuidas mõni vagana kõlada püüdev isik on hurjutanud kristlikku rock muusikat, otsekui oleks see kuradist? Selline rumalus ei ole piibellik. Muusikastiil on otseselt kultuuri ja maitset puudutav küsimus. Sõnad ja vaim muusika taga on need, mis teevad selle kas siis Jumalat austavaks või kuradi tööriistaks. Erinevatele inimestele lihtsalt meeldib erinevat laadi muusika. Ühele meeldib Lawrence Welk. Teisele meeldib heavy metal. Ma olen näinud, kuidas praktiliselt kõiki muusikastiile on edukalt kasutatud Jumala austuseks ja inimeste toomisel Tema juurde. Muusika on vaid üks paljude hingelise sööda liikide hulgas, mida võib kasutada inimeste toomisel Kristuse juurde.

4. Serveeri sööta õieti

Nagu iga kalamees teab, ei piisa sageli üksnes sellest, et me läheme sinna, kus kalad on näljased ja kasutame õiget sööta. Selleks, et olla tõeliselt edukas, tuleb sööta ka õieti serveerida. Kalapüügil on parimaks viisiks sööda serveerimine nii, et see ei näi kaladele kunstlikuna. Teisisõnu, et see on ehtne. Seesama kehtib ka evangeeliumi esitamisel. Iga asi, mis annab märku ebasiirusest või võltsolemisest, sulgeb samahästi kui kindlalt inimeste südamed evangeeliumile. Evangeeliumi esitamise võtmesõnaks on kaastunne. Näiteks Jeesus oli inimeste teenimisel alati motiveeritud kaastundest. Ka meie peame sedasama tehes olema kaastundest motiveeritud. Me peame veetma küllalt aega, paludes, et Jumal näitaks meile, milline on Ta süda kadunute pärast, nii et Ta armastus ja kaastunne paistaksid meist välja, kui me räägime Temast teistele. Kui sa serveerid sööda (Jumala valmisolek rahuldada mingi füüsiline või hingeline vajadus) sellise kaastundega, siis inimesed tajuvad, et sa oled siiras. Nüüd on jõudnud kätte aeg kala konksu otsa haakida. Sa juhid selle inimese Jeesuse Kristuse armastavasse osadusse. Sa esitled Teda kui Teed, Tõde ja Elu. Aga sa ei peatu seal. On veel üks samm.

5. Tõmba nad maale

Oled sa kunagi kuulnud kalamehest, kes pärast kõiki kulutusi ja jõupingutusi selleks, et saada kala, paneb lihtsalt ridva maha ja kõnnib minema? Loomulikult mitte. Ta tõmbab kala paati. See on kõige selle põhjus ja eesmärk, mis ta siiani on teinud. Kui sa tõmbad kala välja, siis võtad sa tema ta vanast keskkonnast - veest ja tõmbad ta uude keskkonda - õhu kätte. Kui kadunud inimene hakkab elu konksu otsa, kuulutades Jeesuse Kristuse oma Isandaks, siis pead sa tema ta vanast keskkonnast, maailmast, välja tõmbama uude keskkonda - Kristuse Ihusse, Kogudusse. Aga, ole tähelepanelik, sest nii nagu kalad, hakkavad ka uued usklikud sageli sellele vastu. Nad ei taha kuuldagi võtta soovitusi, et ühineda mõne kogudusega. Siin pead sa olema osav kalamees. Kui see beebikristlane jääb edasi maailma, lõigatakse ta ära toidust ja varustusallikast. On väga oluline, et uued usklikud hakkaksid osalema Vaimuga täidetud, Piiblit uskuva, Sõna kuulutava koguduse elus. Kui sa juhid kedagi osadusse Jeesuse Kristusega, kutsu neid endaga kirikusse kaasa. Paku ennast neile järele tulema. Püüa neid kutsuda teistele üritustele, nagu näiteks palvegrupid, mis ei pruugi olla nii hirmutavad kui jõulised ülistuskoosolekud. Tee kõik, mis vaja, et tõmmata see kala paati! Selline on evangelismi strateegia. “Hea küll, pastor Mac, ma tahan jagada oma usku, aga ma ei tea, mida öelda!” Loe edasi. Me selgitame täpsete mõistetega evangeeliumi sõnumi ja aitame sul seda edasi anda viisil, mis on niisama loomulik kui sisse ja välja hingamine.
30.06.2004 17:21
2
Einoh, mega irw
)
Tubli töö.
Eriti meeldis mulle see koht kus Jeesus Suur Kalur! Nu mis tal õndsakesel viga võrke panna - kõnnib teine vabalt mööda vett kuhu tahab, ei paate ei mootorit ega mingit luba ilmselt. RÖÖWPÜÜDJA !!!
30.06.2004 17:27
2
Megairw
Ise mõtlesid välja või?
30.06.2004 17:29
1
to ralph: ei, kogemata webist leidsin. See on mingi USA pastori raamatu tutvustus-tõlge. Peaks kohalike agressiivsete kirikute tegevuse allutama ka Kalapüügieeskirjadele
.
30.06.2004 18:05
2
Lõpuni ei viitsinud lugeda, kuid aamen ikka
)))))
30.06.2004 18:33
2
See usuvärk on üks peen ja mitme otsaga värk, ei peakski tegelikult eriti sõna võtma sel teemal - usk ikkagi iga inimese siseküsimus, intiimne teema. Aga seda Spinneri ülesriputet teksti on üsna isemoodi lugeda, tekitab kummaliselt segaseid tundeid - et kui kaugele on see uskupööramine on läinud ja milliste üksikasjadeni on tegevus täpselt planeeritud ja paika pandud. Massivärk, bisnis. Asja tegelik sisu ja point on taandunud kusagile tahaplaanile, minu arvates vähemalt. Rõhutan, minu arvates.
Samas, nagu öeldud, on see mitme otsaga asi ja ühiskonna seisukohalt siiski kasulik. Kui Tallinnast või Narvast või Sillamäelt või Türilt või Kapakohilast või Nuustakult (suvalised kohanimed) või kustiganes narkomaane, vargaid, pätte ja kaabakaid usukuulutajate tegevuse läbi vähemaks jääb, on see mulle ja teistele kaaskodanikele kasulik. Ja ma usun, et on kasulik ka nendele, kes "pööratud" saavad. Usk on võimas värk, suuteline vabalt imesid korda saatma. Ja kristlased, niipalju kui mina neid tunnen, on täiesti tervete põhimõtetega kodanikud. (Äärmuslike fanaatikute kohta ma küll ei tea, aga ega Eestis see usuteema eriti äärmustesse lähegi - ja Waco põlengu sarnast värki loodetavasti ei tule kah.)

Samas - ega ma ikka ei taha küll, et keegi tänaval mind "võrgutama" hakkab. Ja ega see Kopli pätt kah ei taha, ma kardan.
Mitme otsaga asi. Mõtlemisainet on.
01.07.2004 12:16
1
tore et siin keegi mind ka meeles peab
)))
01.07.2004 12:28
1
täitsa lõpp, ma juba arvasin et lgp Harri Kingo võtab sõna, igaljuhul mina küll selliste keeruliste mõttelendudega vaimu vaevama ei hakka sest sedasi võib liialt lajatada vastu lagipääd omaenese tühisus ses ilmas...
täiendagem parem oma rullnokatsie kogu!
01.07.2004 18:27
1
Jeesus pangu ennast põlema, kuradi inimeste rikkuja.
01.07.2004 18:33
1
Pole ju kahtlustki, kes on maailma kõigiaegade suurim maffiooso olnud, kellele praegugi postuumselt makse makstakse. Heil!
02.07.2004 12:04
1
Ausalt öeldes need piibli tsiteerijad on mu arust nõmedad mula ajajad, vaadake näit. pooltundi Life tv-d ,okse tuleb peale.
02.07.2004 12:25
0
To ralph: Mis(kus) oli Waco põleng? Rootsi puidunelikantpink kannab ka nime "Waco" ! Igas inimeses peax mingi usk pesitsema( nagu minus näitex: USK Kikkaseentesse!)!! ;-))
08.01.2007 22:36
1
eestlased ju taarausku, jummal ja piibel ju jude,de bisnis endale teisi allutada ja taltsaks teha.ÄRGE NEELAKE KONKSU ALLA; ÄRGE SATTUGE VÕRKU!!!KAITSKE EESTI KODU IGA HINNAGA-ÕNGEGA,SPINNINGUGA,TONKAGA,HARPUUNIGA..........................
08.01.2007 22:37
2
õige jutt!
08.01.2007 22:45
1
Ahing peaks ka hea olema, teed kaseroikast kõva varre ja astud lahingusse
08.01.2007 22:56
1
.....ahinguga,mp-40,mg-42,ak-47,m-1,m-16-1k jnejnejne......aatompommiga,vesinikpommiga..........kivikirvega!!!!!!
09.01.2007 11:07
1
eestlased ju taarausku, jummal ja piibel ju jude,de bisnis endale teisi allutada ja taltsaks teha - raske kommenteerida , ei suuda kinnitada ega ymberlykata!Ma kipun mitte arvustama asju millest ma midagi ei tea >) religioon ,fyysika,ufoloogia,arheoloogia......jne .>) Asjad on vist tegelikult palju keerulisemad ,kui paari lausega seletatavad.Religioonis on toenaoliselt tegemist psyhhoanalyysiga ja psyhhoteraapiaga , mis ei saa kellegile olla kahjulikud.Vahet pole taara,kristlus,jamejala,raja tn. voi wismari usk !Koik allutavad ja koik kasvatavad .
09.01.2007 11:16
2
Ma esimese ehmatusega vaatasin, et spinner on igavusest hulluks läinud.
09.01.2007 14:21
1
Hea kirjatöö - ma aga nats ommamoodi - aint iseennast usun ja mingit jura ei tunnista , mida igal erimoel on pakutud
)
09.01.2007 14:57
1
Jeesus oli tglt hää miis!
09.01.2007 16:44
1
Ameeriklasd on ju need napakad usklikud, tantsivad kankaani kirikus jne jne.kuskil oli vist selline huvitav telekanal nagu God channel vaadake ja te saate aru kust need mõtted neile pähe tulevad(ps kui teil pole God Channelit siis vaadake kas Kirikuelu kroonikat või muud usu saadet)
09.01.2007 16:47
2
Adolf oli tegija!!
09.01.2007 19:07
1
Usk on sügavalt isiklik asi, kogudusest ja sellest ülespoole algab juba poliitika.
09.01.2007 19:11
0
usk on lollide lohutus
09.01.2007 19:12
1
usk on lollide lohutus
09.01.2007 19:12
1
usk on lollide lohutus
09.01.2007 19:12
1
usk on lollide lohutus
09.01.2007 19:12
0
usk on lollide lohutus
09.01.2007 19:26
3
Õige EESTLANE usub maad metsa ja vett ,mingi ristilöödud juudi vanamehega pole tal midagi pistmist.Ristiusk on tule ja mõõgaga sissetood usk kus kõik targemad eestlased kes oskasid inimesi ravida ja ilma ennustada tehti ketseriteks ja nõidadeks ning pandi tuleriidale.
09.01.2007 20:46
1
igasugu religioone on alati kasutatud voimu huvides ,igasugu ideaalsete systeemide nime all on tapetud.Sisemine eetika ongi usk , kui oled viisakas,pole kurjadegija ,varas .....jne.Arge sidugi koike tule ja moogaga.See oli tolle aegne poliitika >)) Kahju ainult ,et enamus inimesi on jaanud vajaliku hariduseta ning neil pole asjadest mingit ettekujutust.Stamp motted nagu alkohoolikutelgi ...liiga mustvalged
09.01.2007 21:00
1
Kaidomoldriga nõus, pikemlt ususe süveneda ei viitsi.
09.01.2007 21:16
1
vertuska!
ma ju räägin et taarausku!!!
09.01.2007 22:16
0
Ma usun kõike, mida mulle räägitakse. Ajalehte kirjapandud asju usun ka.
09.01.2007 22:30
0
Piiderkakk näib nüüd vähemalt uskuvat et nüüd on tema sõnum pärale jõudnud.
10.01.2007 00:03
2
mina olen küll ristitud aga ei usu jumalat. täna isegi räägiti ajaloo tunnis et see olevat tule ja mõõgaga peale surutud.olen põhimõtteliselt ristitud pagan keda ei koti mingisugune isik nimega jeesus kes teeb kalastamist maha .Oma elu teen mida tahan. Ei tahaks nüüd usklikke solvata aga ma tõsiselt ei usu seda jumala värki.
10.01.2007 00:04
0
Võiniii....
10.01.2007 06:22
0
Ma ei usu näärimeest ka präänikute eest
ma ei usu kaukameest ka paberi eest
ma ei usu elumeest ta naeratuse eest
ma ei usu reisumeest ta piltide eest
sun ei usu ma usun ei usu
katsuda tahaksin ma
kui ainult kätega katsuda saan
usun kõiki päiksetõuse seni kuni saan
ussidesse usun ma ja kalasse ka
usun kõiki olevusi seni kuni saan
usun nende olemisse õhus ja maal
usun sooja pesu sisse seni kuni saan
sussidesse sallidesse sonisse ka
usun keedukartulisse seni kuni saan
puljongisse pirukasse armunud ma
ma ei usu päkapikke kummutite peal
ma ei usu puudritoosi imesse eal
ma ei usu hinnetesse tunnistuse peal
ma ei usu triipudesse kannika peal
usun ei usu ma usun ei usu
katsuda tahaksin ma
kui ainult kätega katsuda saan.

Singer Vinger
10.01.2007 06:29
1
Hommikut! Jube varased musjööd siin.
http://www.youtube.com/watch?v=pWh8Qbxwgoo
Kui
keski kuulata kah tahab.
10.01.2007 06:36
1
Arder? Volmeri enda sõnad? Igastahes geniaalne tekst. Nigu enamusel nende lugudel.
10.01.2007 07:06
1
Singer Vinger on pääle Ultima thulet mul nr.2 lemmik!
10.01.2007 07:18
4
tekst on jah hea. Bänd ise ikka pask mis pask. Aga ongi vaid protesteerismiseks ju loodud. Mu arust.
10.01.2007 07:29
0
Või siis tapmine poliitika! Kui mõni mees jõe ääres haugil ahing seljas ja kontrolli härra peale sattub küsib mis teed ;to vastab; see praegune poliitika, peaks kõik ok olema.
22.03.2017 17:43
4
Palugem!
23.03.2017 07:25
1
Teeme ōudusfilmide asemel sexfestivali..heterotemaatilise ikka.
23.03.2017 09:20
2
Siiani on teie M-klubi juttudest küll olnud võimalik teisiti aru saada?
Aga Rakveres vist tuleb midagi?
Palun oota