Otsi

harrastuspüügi luba

1
2
3
4
03.07.2011 22:58
Mida ma siis tohin täpsemalt järvele kaasa võtta, paljuga püüda?
Jutt käib siis spinningust, lihtkäsiõngest ja unnast.
TÄnud!
03.07.2011 23:03
0
0
Võta kõik mis on, täpsemalt loe kalapüügieeskirjadest
PAlun!
04.07.2011 06:02
0
0
Kolm on kohtuseadus(kui luba ikka olemas).Kolme latti võid korraga käes hoida!Tee proovi!
04.07.2011 08:09
0
0
Wimbur, milline seaduse pügal ja millise lõikega seda reguleerib? Käes hoidmine on ise asi.
04.07.2011 23:54
0
0
Täna sain 30 cm ahvena:A , eile sain 3 hauge noodaselt:A.
kõik 1 landiga...

Palju tohib siis ?
05.07.2011 00:05
0
0
Õngepüügiõiguse alusel võid püüda 1 instrumendiga,harrasatuspüügiõiguse alusel veel lisaks kolmega.
Kokku liida juba ise
05.07.2011 02:10
0
0
Aga instrumendita või kahvaga kalapüük on ka keelatud
)
05.07.2011 08:20
0
0
mis liiki püügiõigus siis kukimuki arvates on...kui üritada kasutada üheaegselt nii õngepüügiõigust kui harrastuspüügi õigust?

Harrastuspüük lubab maksimaalselt kolme vahendit, õngepüük lubab vaid ühte lihtkäsiõnge. Kui kokku on 4 vahendit, siis sellist püügiõigust 4 vahendiga kusagil lubatud pole.
05.07.2011 08:43
0
0
§ 6. Kalapüügiõigus
(1) Kala püütakse kalapüügiõiguse alusel.
(2) Sõltuvalt kasutatavatest püügivahenditest eristatakse õnge-, harrastus- ja kutselist püügiõigust.
(3) Igaüks tohib kasutada käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud kalapüügiõigusi, kui ta on sooritanud nende tekkimiseks vajalikud toimingud.

Ehk siis õngepüügiõigus on defineeritud täiesti iseseisvana,mitte mõne teise õiguse alaliigina.Nüid küsiks wuudi käest vastu.Olles kutselisena võrgud vette pand,kas ma võin harrastajana säälsamas lanti loopima asuda?Või olles harrastajana soetanud 1 võrguloa.Võin selle lisaks kutselise limiidile eraldi lipu all püiule aseta?
Kuniks Sa ei leia seadusandlusest viidet,mis õngepüügi harrastuspüügi alamliigiks taandab.Puudub nigu alus väita miskit muud
05.07.2011 08:49
0
0
ma leian viite, kus harrastupüügi ajal, ei või olla rohkem kui 3 püügivahendit leos. Seejuures läheb ka lihtkäsikas nende hulka, kui seda/noid püügivahendeid on >1.

Tahad tistaati, või leiad ise üles?
05.07.2011 08:57
0
0
elik, olenemata lihtkäsika leotamisest, ei ole tegu õngepüügiga mitte, kuna õngepüügil ei ole üle 1 lihtkäsika ju lubatud. ...aga sa tahad teostada püüki nelja vahendiga.

Üngepüügi tekkimiseks vajalik toiming, püüda vaid ühe lihtkäsikaga §10 lg 1, on ju sooritamata §6 lg 3.
05.07.2011 09:01
0
0
(41) Harrastuslikul kalapüügil on keelatud kasutada samaaegselt rohkem kui kolme sama või eri liiki püügivahendit, välja arvatud vedelit, vähinatta ja vähimõrda, kui käesolev seadus ei sätesta teisiti.

05.07.2011 09:03
0
0
Miks Sa wuudi moole ainumast harrastuspiirangut viitad? Ma palusin leida tuge väitele, et säädus keelab mul korraga realiseerimast õnge- ja harrastuspüügiõigust.Mis on seaduse mõistes ju hoopis 2 erinevat asja
05.07.2011 09:04
0
0
§11 lg (4`1)
05.07.2011 09:04
0
0
olen jah pimekana.
05.07.2011 09:11
0
0
Kas teie vaidlust ei lahenda see, et esiteks

§ 10. Õngepüük
(3) Õngepüügiõigus on igaühe eluaegne õigus

ja teiseks

§ 6. Kalapüügiõigus

(2) Sõltuvalt kasutatavatest püügivahenditest eristatakse õnge-, harrastus- ja kutselist püügiõigust.

(3) Igaüks tohib kasutada käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud kalapüügiõigusi, kui ta on sooritanud nende tekkimiseks vajalikud toimingud.

Ehk siis õngepüük on eluaegne igaüheõigus ja § 6 lg 3 ütleb ju et igaüks tohib kasutada kalapüügiõigusI (rõhutan I) mitte kalapüügiõigust.

?
05.07.2011 09:13
0
0
ei ole sellega mingit, teema mõistes. Teema on arvudest.

Aga sinu jaoks võib ju erandi teha, ja minna ka sina tahetavat teed


Säädus ei keela, otsesõnau, sul üheaegselt sooritada erinevaid kalapüügiõigusi. Ent kui teine lihtsalt välistab esimese olemasolu võimalikkuse, arvestades konkreetseid olusid ja fakte,, siis ei saa olla tegu esimesega.

Nigu ei saa olla tegu mõrvaga, ja tapmisega ettevaatamatusest, sama- ja üheaegselt Lihtsalt neil on erinevad nüansid, asjaolud ja tahud.

Püük toimub siiski onlainis, reaalajas, mitte vaid sel hetkel kui õnge pius oiad. Püük on kaugelt laiem mõiste ning tegevus §3 lg 1, kui õiguse teostamine. NImelt...püük või toimuda ka siis, kui õigust isegi mingit pole
05.07.2011 09:17
0
0
Ainuke, mis paergast miskit välistama kipub.Oo meite iseoma mõttestamp.
Seadus ei näe paraku siinkohal välistamist ette.Vaid lubab paralleelselt eksistentsi.
Lausa onlines
05.07.2011 09:49
0
0
lubab...ja ei oma tähtsust, niikaua...kuni on kinni peetud maksimaalsetest lubatud arvussuurustest.

Niipea kui sellest maksimaalsest lubatust üle minnakse, niipea muutub see kas ebaseduslikuks, või muundub muuks tegevuseks, mis võib ka (veel) seadusega lubatud olla.

Selge on see, et vastavalt §3 lg 1 on kalapüük lai ja nimetamata tegevuste kompleks, mis suunatud eesmärgistatud tulemuse saavutamiseks.
Komplekse tegevuse olemus, määrab õiguse mida sa kasutad. Mitte ei määra seda seadus või kalamehe ütelus, mida tema omaaruga arvab tegema


Kompleks, ehk tegevuste, nähtuste, esemete terviklik kogub määrab ära selle millise ,,kuriteoga" tegemist on. Omakorda jällegi õiguse kasutamise õiguse ning tegevuse viisi ning raskusastme määravad ära viisid ja vehendite arv, terviklikus reaalmateriaalis
05.07.2011 09:55
0
0
Mnjah, kui püüad ühe lihtkäsikaga- anna minna, see on free. Kui püüad rohkemate või vägevamate riistadega, a mitte enama, kui kolme sama blablaablaa... -tegeled harrastuspüügiga. Küllaltki simpel või nii...
05.07.2011 09:57
0
0
"Teine lihtsalt välistab" ja "maksimaalselt lubatud arvusuurus".Äi ole paraku juriidilised terminid.Vaid lihtsalt uitmõtted.
Tegelikult ei leia Sa siit paragrahvidest ümberlüket teoreemile.Et 3+1=4.
Ja uvitavaks läheb asi alles siis.Kui sel teemal kunagi kohtus kaklema kukutakse.
05.07.2011 09:57
0
0
Elik, antud juhul: seaduse piires tegutsedes üks lihtkäsikas või kuni kolm "relva".
05.07.2011 09:58
0
0
§ 231. Kala püügi, pardal hoidmise, müügi, ostu, käitlemise või elektripüügivahendiga seotud nõuete rikkumine

(1) Kala-, jõesilmu- või vähipüügi või selle korraldamise eest keeluajal või -alal või keelatud vahenditega või loata või loa nõudeid rikkudes, samuti muude kala püügi, kalavaru kaitse või kasutamise nõuete rikkumise eest või kala ostu või müügi nõuete rikkumise eest või kala, mille päritolu ei ole tõendatav, käitlemise eest, või keelatud elektripüügivahendi kasutamise, valmistamise, omamise, ladustamise, võõrandamise või transportimise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.


mida tähendab seda "korraldamise"?
Kala-püügi või selle korraldamise eest loata või loa nõudeid rikkudes
Kui ma ostan kaupluses võrgu või ridva aga luba ei ole sellelmomendil sis seda kuulub koraldamise alla või ei kuulu.Mis on "korraldamine"?
05.07.2011 10:01
0
0
Kas on võimalik osta kalastuskaarti pikemaks perioodiks kui 1 aasta? Eraldi maksetena näiteks järgmisteks 5-ks aastaks? Ja seda vana(ehk praeguse 180eek) hinnaga?
05.07.2011 10:10
0
0
On küll aga see vist ei aita,määra üle läheb hiljem vast vaidluseks ikka.
05.07.2011 10:16
0
0
Aga isand soomuse väite kohta küsiks nii.Kes või mis keelab kalamehel üheaegselt tegeleda õnge ja harrastuspüügiga?Olukorras,kus tegemist ei ole ema ja tütrega.Vaid hoopis õdedega
05.07.2011 10:22
0
0
miski ei keela, kalamehe peas. Aga õigusakti mõistes, ei tee üks eraisik samaaegselt mitut erinevat püüki. Püük on kompleks tegevusi, mitte erinevad tegevused eraldi sätestatuna.

Püüa ikka püüu paragraaf, kui eesmärgistatud tegevus, ka siduda kokku tervikusse.
05.07.2011 10:22
0
0
kalastuskaarti pikemaks perioodiks kui 1 aasta ei saa osta .
https://www.riigiteataja.ee/redaktsioonide_vordlus.html?grupiId=159299&vasakAktId=122122010033
Kalapüügiseadus
§
11. Harrastuspüük
(10) Harrastuspüügiõigus kehtib kalastuskaardile märgitud ajal, mis võib olla kuni üks kalendriaasta.
Aga harstus püügiõiguse tasu maksimaalne periood on 1 aasta.
05.07.2011 10:25
0
0
Taksojuht jääb taksojuhiks niikaua, kui tal on sõidukil takso tunnused. Teostab sellisel juhul vaid õigust, taksot sõita. Nonde eemaldamisel, saab ta teostada õigust, niisama lusti sõita.

Seejuures, kui ta juhtub tegema mingit muud tegevust, näiteks sügama mune, professionaali või amatöörina, ei oma mingit tähtsust, õiguse mõistes, sõitmisele kui sellisele, ega ka sõitmisekategooriale.
05.07.2011 10:40
0
0
§ 19. Kalapüügi kitsendamine
(1) Kalapüüki reguleeritakse kalapüügieeskirjaga ...lubatud püügivahendite liikide ja püügivahendite arvu...
05.07.2011 10:52
0
0
NB! Alates 1. juulist 2011. tuleb harrastuspüügiõiguse tasu maksmiseks kasutada ühte eelpoolloetletud maksekanalit ning otse Rahandusministeeriumi arvele harrastuspüügiõiguse tasu maksmine pole lubatud.
Sealt tulep välja et ei ole võimalused pikemaks perioodiks kui 1 aasta osta kalapüügiõigust.
05.07.2011 11:09
0
0
KukiMuki, nagu Wuudi eelpool kirjutas, see välistamise jutt. Enama, kui ühe lihtkäsikaga püüdmisel on tegemist harrastuspüügiga, milleks on tarvis luba. Ja see harrastuspüügiluba annab õiguse püüda kolme vahendiga.
05.07.2011 11:52
0
0
Laseme siis vahelduseks 2 rauaga korraga

1.Sellise seadust,mis keelaks püügiõiguse tasu maksmist otse RM harrastuspüügi tasu kontole.Pole olemas.Nii et kes numbri üles leiab ja makse ära teeb Saab oma tahtmise.Kuniks selline konto eksisteerib.
2.Kogu see muu jutt püügilimiidi osas.Käib ringi kut kana takus.
Wuudi targa inimesena hiilib kõrvale vastusest.Kas ma võin peale kutselise võrkude sisselaskmist.N.ö lõhestuda ja asuda paralleelselt lanti loopima.
Sest jaatav vastus sellele küsimusele annab vastuse ka õnge- ning harrasruspüügi parallelismi käsitlusele.
See et õngepüük on harrastuspüük,istub meie peakolus ,mitte aga seadusepügalates.Enne kui neid juriidiliselt ühte patta pole pandud.Ei saa keegi liitmistehtele kätt ette panna.
05.07.2011 12:27
0
0
hallo, nii kutselise kui harrastuspüügi jaoks, sooritatakse tegelikult ja tõsiselt ka, mingeid toiminguid, eksjuu. Millest siis tekib õigus, peale toimingute sooritamist. Lihtkäsaõnge puhul aga mingeid toiminguid ei sooritata. Õigus on ilma soorituseta olemas, tasuta.

Küll aga kaob tasuta ja soorituseta õigus koheselt, kui vahend on midagi muud kui lihtkäsiõng, või on neid vahendeid, olgu või üks ehk mitu neist lihtkäsad, suurem arv kui 1. Niipea ei ole enam tegemist ju defineeritud tasulise igamehe eluaaegse õigusega, mida annaks antud vahendite ja arvu raames realiseerida. Elik selle õiguse kasutamise võimalus, on vahendite liigist ja arvust tulenevalt, välistatud. See väljus tollel hetkel selle õiguse raamest kui vahendeid sai >1

Vastandamisega võrrelda sooritamist, ja soorituse tegemisel õiguse tekkimist, sooritust mittenõudva tasuta õigusega, on selline, khm...abielu ja vaba(pede)abielu võrrelda proovimine. Justkui need oleksid või peaksid olema sarnased õigused, ja nendest tulenevad õiguslikud tagajärjed ja tahteavaldused, võrreldavad.

Muidugi võib kutseline panna kutselise püüsesi vastavalt sellele, nigu talle kui ettevõtlusega tegelevale isikule tegelemiseks on lubatud, eraldi loaga antud. Ja eraisikuna, harrastuspüüda samal ajal, harrastuspüügi raames, kuni kolme püünisega, millest osade kasutamiseks võib ka loa olemasolu vaja olla. Tegevused on kahe erineva isiku tegevused.

Küll aga ei oleks seda, õngpüünise ja harrastuspüüniste samaaegse kasutamise puhul, et tegu oleks erinevate isikutega. Nimelt...kalurluse raames õngpüünistega või harrastuslike vahenditega ikka ei püüa. Pole ettevõtte/-võtja tegevus. See ikka eraisikute mängumaa. Mitmeks eraisikuks moonduda kehtiv kord ei luba, isegi kui kalamees seda oma peas arvab tahtma.
05.07.2011 12:35
0
0
"See et õngepüük on harrastuspüük,istub meie peakolus ,mitte aga seadusepügalates.Enne kui neid juriidiliselt ühte patta pole pandud.Ei saa keegi liitmistehtele kätt ette panna."

Väga ilusti istub, õngepüük...juhul kui on tegemist rohkema kui ühe vahendiga, harrastuspüüu õiguse real, kui selle õiguse tekkimiseks on vajalik sooritus tehtud. Vastasel korral pole tegu õiguse olemasoluga. Sama pädeb ka sel puhul, kui selgub, erinevalt kalamehe ettekujutusest, polegi tal tasuta õigust...sest õng ei olegi tegelikult lihtkäsiõngele vastav.

Elik, tasuta, igamehe eluaagne õigus ei tulene mitte sellest, mida kalamees arvab ja kokku rehkendab, vaid ikka tegevuste kompleksi sisust ja vastavusest õigusaktiga kehtestatud korrale.


Elik...mitte liitmise tehtes pole küsimus, vaid hoopis lahutamise tehtes, mida KukiMuki arvab võimalik olema teha üha ja sama eraisiku puhul.
05.07.2011 13:46
0
0
Õiguse realiseerimisvõimalus ei sõltu sellest,milliseid toiminguid selle saamiseks oli taris soorita.Õigus kas on vai ei ole.
Sama lugu on isiksuse kahestumisega.Kui seadus eristab 3 erinevat püügiõigust.Ja wuudi lahkest lubab harrastajal ja kutselisel ühes isikus eksisteerida.Siis paraku tuleb taal seda lubada ka õnge- ning harrastuspüügi
kõrvu toimetamisel.
Probleem algab sellest,et me peame õngepüüki loomulikuna harrastuspüügi koostisosaks.Praeguste seadusesätete sõnastuse valguses.Ei ole ta aga seda mitte.Kuniks seda mõneti absurdset olukorda keski paragrahvdega ümber äi lükka.Jääbki siinne arutelu lihtsalt vaimuteritamiseks.Ja kuskile välja ta ei vii.
05.07.2011 14:32
0
0
"See et õngepüük on harrastuspüük,istub meie peakolus ,mitte aga seadusepügalates.Enne kui neid juriidiliselt ühte patta pole pandud.Ei saa keegi liitmistehtele kätt ette panna."

§ 11. Harrastuspüük
(3) Harrastuspüügivahendid on:
1) spinning, vedel, sikuti, lendõng, põhjaõng (krunda ehk tonka), und, käsiõng ja rohkem kui üks lihtkäsiõng;

harrastuspüügivahend ei ole lihtkäsiõng? Kui neid on rohkem...siis polegi tegemist õngepüügiga vaid hoopis harrastuliku püügiga. Mis veelkord tõendab, et harrastuspüüki ja üngepüüki korraga teha äi ole võimalik. Kas on vaid õngepüük, ühe lihtkäsikaga ja õigus selleks, või pole see üngepüük mitte, ning pole eelneva õiguse sooritamine ka võimalik. Kuigi, keegi õigust kui sellist pole ära võtt ega tühistand. Lihtsalt reaalis, ilma müstikata, pole see võimalik.
05.07.2011 14:41
0
0
Mis asi siis selles jutus õnge- ja harrastuspüügi ühte paneb? Sama püügivahendi kasutamine erinevate püügiõiguste realiseerimisel?
Egas miskit,paneme Sinu enda loogikaga sama rada pidi edasi.
Kuna nakkevõrku kasutatakse nii harrastus-kui kutselisel püügil.Järelt põle
harrastuspüiki võrguga olemaskid,paljas vatamorgana.
Konstrueeri vahelduseks midagi asisemat
05.07.2011 14:44
0
0
Püsti sittuda on täiesti võimalik...kas ka kõige mugavam?
05.07.2011 14:51
0
0
KukiMuki, soomuse kommis ju vastus väga selgelt ja lühidalt kirjas.
05.07.2011 15:45
0
0
Ei viitsi rohkem.Lugege palun kogu eelnev jutt hoolega läbi.Kui keegi tõestab ära,et juriidiliselt õngepüük on harrastuspüügi koostisosa või tema alamliik.On soomuse jutt ammendav ja pole miskit vaielda.Ja kui ei ole koostisosa,pole kah nagu änam miskit jagada.Kõik see muu jutt siinjuures on küll efektne aga sisutu

PS-ma ei tea,milline variant oo lõpuks õige.Aga kui keski miskit kindlalt väidab,siis tiada tahaks-mille põhjal?
05.07.2011 16:43
0
0
Et kui mul emajões 3 tonkat sees, siis on mul harrastuspüügi luba vaja.
Kui ma aga tonkadega ei tegele (ei võta ju) siis saan ennast lihtkäsiõngega nöökida (viidikas ka ei võta ju).

3 ei ole 4 - on lubatud.
1 ei ole 4 - on lubatud
3 või 1 ei ole 4 - on lubatud
srs
image
05.07.2011 16:49
0
0
Ahven august viimased kolm rida on vähemalt magistrikraadi väärt. Vähemalt.
05.07.2011 20:15
0
0
küsimus pole ju kukimuki, selles kas õngepüük on harrastuspüük. Küsimus on ju hoopis selles, millal teda enam igamehe, elukestva ja tasuta lihtsa kalapüüiuna võtta ei saa.

Ja selleks on kriteerium olemas. Lihtsus kaob siis, kui asi hakkab keeruliseks minema
Kui enam ei kasutata üngepüügiõigust, vaid tahetakse enam ja rohkem, läbi riistade arvu suurendamise, või lihtsa õnge tuunimise. Ja nii ongi. Ja nii on ka kirjas.

Kui sa vaid suudaks aksepteerida, et õngepüük pole asi iseeneses ja eemal ning kõrvalseisev tegevus, vaid kogumi §3 lg1 üks võimalik tahk. Kui see tahk moondub...siis kutsutakse ja nimetatakse seda juba harrastuseks. 1+ vahend või mittelihtsa vahendi kasutamine, ei ole õngepüük.
05.07.2011 20:42
0
0
Ühegi õiguse kasutamise kriteerium ei ole tema kasutamise lihtsus ega keerulisus.Veelgid änam, tema hind või saamiseks eeldatavad protseduurid.
Targa inimesena tiad Sa tegelt seda isegid

Asi põle tegelt üldse aktsepteerimises.Mind lihtsalt irriteerib,kaua sihandne olukord suudab jätkusuutlik olla.
05.07.2011 21:04
0
0
A mind ei irriteeri...kuigi ma möönan, et kõntsa on neisse sisse pandud ja see kõnts ei ole ikkagi siiani sealt minema pühitud. Ka antud asi võiks muidugi teisiti seal kõlada.

Aga ikkagi...mina ei rääkind lihtsusest õiguse kasutamise mõistes, vaid hoopis vahendi arvu ja ehituse mõttes. Keegi võtagi toda õigust ära. See, et midagi kasutada ei saa, ei ole veel õiguse äravõtt või selle puudumine. See on tolle valik, kes mittelihtsa tegevusest loobumisega, õngepüüu õiguse kasutamisest samas loobub.
05.07.2011 21:13
0
0
sutsu sassi läks viimane lause, aga las olla. ei olegi lihtne.
05.07.2011 21:49
0
0
Ju jääb

Ega sellest meie kemplemisest miskit muutu.Asi läheb tõsiseks siis kui keski asja peris serviti üles tõstab.Lõpptulemuse piale panust äi julgeks panna.Lihtsalt naljaks kui arrastuspüigi üks põhitugesid.Savijalgaldel tundub seisma.Aga las ta seisab.
Seniks-kuniks.
06.07.2011 12:32
0
0
<Õngepüügiõiguse alusel võid püüda 1 instrumendiga,harrasatuspüügiõiguse alusel veel

---
wuudised 05. juuli 2011 08:20:52
>mis liiki püügiõigus siis kukimuki arvates on...kui üritada kasutada üheaegselt nii >õngepüügiõigust kui harrastuspüügi õigust?
>Harrastuspüük lubab maksimaalselt kolme vahendit, õngepüük lubab vaid ühte >lihtkäsiõnge. Kui kokku on 4 vahendit, siis sellist püügiõigust 4 vahendiga kusagil >lubatud pole.

----
Teeme ühe näite. Harrastuspüüdja on püügile seadnud järgmised püügivahendid: tonka, spinning, käsiõng, lihtkäsiõng, ehk kokku 4 püügivahendit.
Kas püügivahendite arv vastab seadusele? Väidaks, et toodud näites vastab.

§ 11. Harrastuspüük
(41) Harrastuslikul kalapüügil on keelatud kasutada samaaegselt rohkem kui kolme sama või eri liiki püügivahendit, välja arvatud vedelit, vähinatta ja vähimõrda, kui käesolev seadus ei sätesta teisiti.

... aga kas käesolev seadus "sätestab teisiti"

§ 11. Harrastuspüük
(3) Harrastuspüügivahendid on:
1) spinning, vedel, sikuti, lendõng, põhjaõng (krunda ehk tonka), und, käsiõng ja rohkem kui üks lihtkäsiõng;

... ehk näites toodud üksik lihtkäsiõng ei ole harrastuspüügivahend, üksiku lihtkäsiõnge kasutamist reguleerib:

§ 10. Õngepüük
(1) Igaüks tohib tasuta ja püügiõigust vormistamata ühe lihtkäsiõngega kala püüda avalikul ja avalikuks kasutamiseks määratud veekogul, arvestades lubatud püügiaegade, -kohtade ja kalaliikide kohta kehtestatud piiranguid.
(3) Õngepüügiõigus on igaühe eluaegne õigus.

Seega on paralleelselt-samaaegselt võimalik teostada harrastuspüügi- kui õngepüügiõigust ja lisaks harrastuspüügil kolmele muule püügivahendile ühe lihtkäsiõnge lisamine ei ole seaduse rikkumine. Juhul kui kolme püügivahendi hulgas juba lihtkäsiõng on olemas, siis neljandaks püügivahendiks lihtkäsiõnge lisamine muudaks selle teise lihtkäsiõnge harrastuspüügivahendiks ja üle kolme harrastuspüügivahendi kasutamine oleks juba rikkumine.
06.07.2011 12:48
0
0
irwe, emakeelega on tõsised raskused?

§11 lg3 p1 ...ütleb, millised on harrastuspüügivahendid. ütleb ju, eksjuu


Nu vot...ja ei ütle, et lihtkäsiõngesi peaks sellisel püügil rohkem olema.
ega ütle, et seesama esimene lihtkäsiõng ka ei ole harrastuspüügivahend sel juhul.

Vastapidi, see §11 lg3 p1 kirjutab üsna selgelt, et kõik need on harrastuspüüuvahendid sellisel juhul, Ja mitte kuidgi ei saa mõista et ka see esimene lihtkäsiõng ei ole sinna kaasa arvatud.

Näidake, kus see kirjas on, et see esimene pole?
06.07.2011 13:00
0
0
...vahendid on...need nimekirjas olevad vahendid ja lisaks kõik, kui on kasutusel rohkem kui üks lihtkäsiõng.

Kui kasutate oma elukestvat õigust ühega püüda, siis püüdkegi sellega. Kui on midagi rohkemat, siis oled sa ise loobund selle õngepüügi nime all õiguse kasutamisest ja tegeled hoopis sellise kalapüügiga §3 lg1, mis kuulub harrastuspüügi alla. Kalapüüdmine on kompleksne tegevus, mitte, et see siin meeter korda meeter kaldapealsel teen sellist püüki, ja seal taamal jällegi teistsugust püüki.

Teie loogika järgi, võiks ,,siin" kolm tonkat vees olla, ja jällegi ,,seal" veel 3tonkat samal isikul, jne jne...et nagu kõik oleksid nad misid eraldi tegevused-püügid.

Nu ei ole ju, ja ei ole ka samaaegselt harrastus- ning õngepüük võimalik.
1
2
3
4
Palun oota