Otsi

Pärnu jõgi vol 44

1
2
3
89
90
91
92
93
22.03.2018 12:11
0
1
praegu liigun liinidest ülesvoolu, 3h ja 21 auku ja 0
22.03.2018 12:13
0
0
Lennuki all leiad lõpuks kala!
22.03.2018 12:15
0
0
Krt,õhurõhk nii madal...võid ka mitte leida.
22.03.2018 12:43
0
0
Wimbu- mis oli Sulle kui kirbutajale loengu teemaks?
22.03.2018 12:52
0
0
Ära järgmisel korral isegi mõtle põike kaasa võtta jääle,sest siis nad võivat konfiskeerida jne,jne,jne....parem kaldale autosse jätta! Ja jälle jne,sest muidu võetakse õhtuni hoiule,missest,et karbis ja kotis ja põikimiseks vastava tamiiliga ritvagi pole kaasas...u niiviisi
22.03.2018 13:00
0
0
ülereageerimine, ma arvan:

"Kalapüük = Veekogul või selle ranna või kalda piiranguvööndis püügivahendiga viibimine"

(1) Õngpüünis on püügivahend ......
(2) Lubatud õngpüünised on:
 1) lihtkäsiõng, mis koosneb ridvast, kuni 1,5 ridva pikkusest õngenöörist ja üheharulisest konksust ning võib olla varustatud raskuse ja ujukiga;
 2) käsiõng, mis koosneb ridvast, ujukist või noogutist, õngenöörist ja kuni kolmest üheharulisest konksust või kirptirgust ning võib olla varustatud ridvarõngaste, raskuse ja rulli või haspliga;
 3) spinning, mis koosneb rõngastega ridvast, rullist, õngenöörist ja landist või rakisest ning võib olla varustatud vahetrossi, lisaraskuse või lisatirguga;
 5) sikuti, mis koosneb lühikesest ridvast, rullist või hasplist, õngenöörist ja tirgust ning võib olla varustatud vahetrossi ja kuni kahe kirptirguga;
22.03.2018 13:16
0
1
Kes(mis) tal üldse lubab mu karpides tuhnida? Oli siin vist mingi seadusepügal ka kunagi, aga ehk keegi värskendab. Laupäeval laulupeole minek ja vaim peab valmis olema juhuks kui on idioodid. Viisakate inspektorite vastu pole mul midagi.
22.03.2018 13:32
0
0
Õiguste puudumise üle ei pea muret tundma, Inspektoritel on neid piisavalt.
22.03.2018 14:13
0
1
Keegi minu karpides tuhninud pole-Küsimuse peale,kas kaasas on,vastasin jaatavalt vaid seetõttu,et teadsin,et karistada mind selle eest nad ei saa.Kui ma pole konkreetselt püügivahendiga püüdes neile ette jäänud või varasemalt jälgimise tulemusena seda mingil moel tõestada ei saa,st on vaid oletus,saadan kõik sinnasamusesse.Oldi viisakad ja ka mina olin!Kuulasin kõik ära ja head teed!Nagu ma varasemalt mainisin,võin miskil hetkel kasutades ühistranspoti,sõita bussiga 5 peatust ülesvoolu Tori alla ja keegi ei keela mul seal püüda põigiga,kui seal midagi püüda oleks.Inspektaaridele ja ka seadusetegijaile võiks kohale jõuda,et Pärnu jõel ei püüa teps mitte vaid kohalikud ja kõik ei sõida sinna vaid oma liiklusvahendiga,kuhu siis vajadusel üleliigne maha jätta...
22.03.2018 14:21
0
0
Ei võigi tuhnida karpides, vastavalt seadusele
22.03.2018 14:38
0
0
Seaduses on selline vahva klausel pandud, et kahtluse korral, et varjatakse asitõendit, või rikkumist, või et plaanitsetakse asitõendit hävitada, võib ta su ja su auto ja kodu läbi otsida. Kas kahtlusel oli piisav alus on iseküsimus. Seaduse silmis on nende õigused samad, mis politseil ja looduskaitseseadus annab isegi kohati rohkem õigusi.
22.03.2018 14:44
0
2
§ 703. Riikliku järelevalve erimeetmed (1) Keskkonnainspektsioon võib käesolevas seaduses sätestatud riikliku järelevalve teostamiseks kohaldada korrakaitseseaduse §-des 30, 31, 32, 45, 46, 49, 50, 51, 52 ja 53 sätestatud riikliku järelevalve erimeetmeid korrakaitseseaduses sätestatud alusel ja korras. (2) Kohaliku omavalitsuse üksus või asutus võivad käesolevas seaduses sätestatud riikliku järelevalve teostamiseks kohaldada korrakaitseseaduse §-des 30, 31, 32, 49, 50 ja 51 sätestatud riikliku järelevalve erimeetmeid korrakaitseseaduses sätestatud alusel ja korras. [RT I, 13.03.2014, 4 - jõust. 01.07.2014] § 704. Riikliku järelevalve erisused (1) Keskkonnainspektsioon võib tähistatud kinnisasjale siseneda valdaja või muu õigustatud isiku juuresolekuta, kui: 1) see on vajalik olulise ohu väljaselgitamiseks või tõrjumiseks ja nimetatud isikute kaasamisega kaasneks viivitus, mis seaks ohtu meetme kohaldamise eesmärgi saavutamise, või 2) valdusesse sisenemise eesmärk on läbipääsu tagamine teisele kinnisasjale või veekogule. (2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 2 sätestatud alusel valdusesse sisenemisest ei pea Keskkonnainspektsioon hiljem valdajat teavitama, kui valduses ei viidud pärast sisenemist läbi järelevalve- või süüteomenetluse toiminguid. (3) Keskkonnainspektsioon võib kaitsealal, hoiualal, kaitstava looduse üksikobjekti piiranguvööndis ja püsielupaigas ning ranna või kalda ehituskeeluvööndis olevad omavolilised ehitised likvideerida. Asendustäitmise rakendamisest ehitiste likvideerimiseks peab Keskkonnainspektsioon eelnevalt teavitama vastavat kohalikku omavalitsust. (4) Keskkonnainspektsiooni ametiisik võib järelevalve teostamise eesmärgil viibida ja liikuda sõidukiga, sealhulgas maastikusõidukiga ja ujuvvahendiga, maa- või veealal, kus viibimine ja liikumine on keskkonnakaitse eesmärgil õigusaktiga keelatud või piiratud. [RT I, 13.03.2014, 4 - jõust. 01.07.2014] § 705. Vahetu sunni kasutamine Keskkonnainspektsioonil on lubatud kasutada füüsilist jõudu korrakaitseseaduses sätestatud alusel ja korras............ Lisaks tasub läbi lugeda korrakaitseseaduse siin viidatud paragrahvid 30, 31, 32, 45, 46, 49, 50, 51, 52 ja 53.
22.03.2018 15:00
0
2
Korrakaitseseaduse paragrahv 49-52 tasub üle lugeda, mis puudutab ilmselt vähemal või rohkemal määral antud teemat
22.03.2018 15:15
0
0
Mina igatahes ei soovita hakata õigust nõudma, miks- seda nende teiste korrakaitseseaduse paragrahvide tõttu
1
2
3
89
90
91
92
93
Palun oota