Otsi

Anne Karikas 2017

19.02.2017 19:57
Lühidalt
Arvestatakse Taliliigas
2 etappi ühel päeval (2+2 tundi). 2. etapp algab 15 minutit peale 1. etapi tulemuste selgumist.
4 sektorit.
Võistkondlik; mehed, naised, noored (kuni 15 k.a.).
Eelregistreerimine!
Signaalid – 1. Koha valik; 2. Võistlus; 3. 5 minutit lõpuni; 4. Lõpp. 
Korraldaja: kalastussport.ee.
Korraldaja kontakt: Sten Urbanik, sten.urbanik@gmail.com, +372 53 85 4310.
Peakohtunik: Märt Aab.
Toimumise aeg: 11. märts 2017.a.
Koht: Anne Kanal, Tartu linn.
Võistluse eesmärk:  Populariseerida talvist võistlusõngitsemist.
Kogunemiskoht: Turu silla alune parkla
http://kaart.delfi.ee//?bookmark=b27a61e9191ab98794bb8bad01c636f4
 
Võistlust arvestatakse Taliliigas ja EÕL reitingus.
Eelregistreerimine on kohustuslik.
Eelregistreerimiseks saata e-maili aadressile sten.urbanik@gmail.com. E-mailis kindlasti ära märkida nimi, võistkond ja võistlusklass. Võistkondade informatsiooni palume saata ühes e-mailis.
Osavõtutasu:Tasumine kohapeal. Palume kaasa võtta täpne raha.
Võistkonna liige: 12 €;
Individuaal võistleja: 10€;
Õpilased, üliõpilased (õpilaspileti alusel, kuni 25 a.), pensionärid: 7 €;
Noored kuni 15 a. (k.a.): tasuta.

Toetajad:Salmo, kalastussport.ee.
Orienteeruv ajakava:
08:00 – 09:00 Registreerimine
09:00 – 10:00 Loosimine   
10:00 – 12:00 1. voor
12:00 – 13.30 Kaalumine, paus
13:30 – 15:30 2. voor
15:30 – 16:30 Kaalumine
16:30 – ...       Võistluse kokkuvõte, autasustamine
NB! Esitatud ajakava on orienteeruv. 2. voor algab 15 minutit peale 1. vooru tulemuste selgumist (s.t. võib juhtuda varem või hiljem, kui plaanis kirjas).
Sõltuvalt asjaoludest võib peakohtunik võistluse ajakava muuta.
Võistlusklassid:
Mehed;
Naised;
Noored kuni 15. aastat (15 a. k.a.);
Võistkondlik.

Tingimused

1.Alates 8. märtsist on treeningpüük keelatud mõlemal Anne kanalil. Võistlus toimub mõlemal kanalil. Kummalgi pool üks voor.
2.Esimesel  ja teisel voorul toimub võistlus neljas  sektoris. Neli sektorit on ette nähtud võistkondadele, millised võistlevad kõik ühes arvestuses nii, et igas sektoris on iga võistkonna üks võistleja. Samuti võistlevad sektorites individuaalvõistlejad.
3.Võistkonna moodustab 4 liiget, kelleks võib olla mees, naine või noor.
4.Sektoritesse loosimine 1. ja 2. vooruks toimub enne 1. vooru. Esmalt loositakse sektoritesse võistkonnad registreerumise järjekorras. Võistkonna kapten võtab loosi kõigile võistkonna liikmetele. Peale võistkondade loosimist tõmbavad loosi individuaalvõistlejad, registreerumise järjekorras.
5.Loos võetakse samaaegselt 1. ja 2. vooruks – on kaks anumat loosipallidega, millistel sektorite tähised – A1, B1, C1, D1 ja A2, B2, C2, D2. Võistkonna liikmete sektoritesse loosimisel peale võistleja nime nimetamist võtan kapten kummastki anumast loosi sellele võistlejale. Analoogselt individuaalvõistlejatele.
6.Individuaalvõistlejate loosimisel täidetakse mõlemad anumad loosipallidega. Iga 4. võistleja loosimise järel täidetakse anumad taas loosipallidega.  
7.Võistlejatel peab aukude tähistamiseks olema kaks ühesugust lippu, mis tuleb enne sektorisse sisenemist näidata ette kohtunikule. Lipp peab olema selline, et see on hõlpsasti märgatav 10 m kauguselt. Lipu konstruktsioon on selline, et lipp seisab püsti. Lipp on vähemalt 25 cm kõrge ning tähise osa on suurusega min 30 cm2.
8.Püüda võib korraga vaid ühe talipüügivahendiga, mis koosneb ridvast, rullist, tamiilist, noogutist ja ühest kirptirgust. Kirptirgu pikkus ilma konksuta tohib olla kuni 15 mm. Konks peab olema üheharuline ja jäigalt kinnitatud kirptirgu korpuse külge. Muud esemed tamiilil ja kirptirgul on keelatud.
9.Võistlejal võib olla piiramatu arv tagavaraõngi, nende vahetamine võistluse ajal on lubatud.
10.Kala väljavõtmiseks on lubatud kasutada kongitsat.
11.Lubatud on naturaalse sööda kasutamine v.a. elusad või surnud kalad, kalamari ja sipelgamunad. Tehissöötade ja nende osade kasutamine on keelatud. Lubatud on püügiaukude sissesöötmine. Maksimaalne lubatud peibutussööda hulk valmis kujul (niisutatud või kuiv, sisaldades kõiki lisandeid ja/või mulda jms) on 2 liitrit. Maksimaalne lubatud naturaalse sööda (erinevad ussid, vastsed jne) kogus on 1,5 liitrit, millest maksimaalselt 1 liiter on aquatic larvae (sääsevastne ja jokker kokku) ning sellest omakorda maksimaalselt pool liitrit suuri sääsevastseid.
12.Signaalid:

a. Pärast esimest signaali tohivad võistlejad siseneda võistlusalasse ja valida püügikoha. Püügikohta võib akvatooriumisiseselt vahetada kogu võistlusaja vältel.
b. Peale teist signaali võib alustada puurimist ning püüki. Mootoriga puuri kasutamine on keelatud.
c. Kolmas signaal tähistab seda, et püügiaja lõpuni on jäänud 5 minutit.
d. Neljas signaal tähistab püügiaja lõppu ning selle kõlades tuleb püük koheselt lõpetada.

13.Enne augu puurimist peab võistleja jääle asetama (mitte viskama) oma lipu. Lipu maksimaalne kaugus august on 30 cm. Tähistamata kohta pole augu puurimine lubatud. Samuti ei tohi tähistamata augul põhja loodida ja sööta. Tähistamata auku võivad hõivata ka teised võistlejad, kui see ei paikne mõne teise võistleja tähistatud augu 5 m mõjutsoonis.
14.Võistlejad võivad võistlusalal vabalt liikuda ja puurida mistahes arvu auke. Võistleja ei tohi jätta jääle püügivahendeid ega muid esemeid v.a. jääpuur ja üks kalastuskast (seljakott) varustuse kaasaskandmiseks, kui varustus on mitmes kastis, peavad need kastid olema ühes kohas.
15.Märgistatud aukudele kehtib 5 meetri reegel. See tähendab, et teise võistleja poolt tähistatud august 5 meetri raadiuses ei tohi teine võistleja puuride auke, sööta olemasolevaid auke või kala püüda. Võistleja võib võistluse ajal kutsuda enda juurde kohtuniku, kes mõõdab 5 meetri mõjuala.
16.Võistlejatevaheline kaugus jääl liikudes võib olla väiksem kui 5 m, kui sellega ei segata kaasvõistlejat.
17.Tabatud kalad tuleb koheselt asetada kotti või kasti, et vältida lume ja jää sattumist saagi hulka. Kohtunikul on õigus lumega segunenud kalade kaalumisele esitanud võistleja diskvalifitseerida.
18.Võistleja ei tohi jätta oma õnge passiivsele püügile. St võistlejal peab püügi ajal olema õngega pidev kontakt (liini väljavõtmisel õnge liinist hoidmine = kontakt).
19.Peale signaali "Sisenemine tsooni" võib sportlane lahkuda sektorist ainult hädavajadusel ja ainult kohtuniku loal. Esmavajalikud esemed (joogivesi, toit, ravimid, jne) võib sportlasele üle anda ainult kohtuniku kaudu.
20.Arvestuses osalevad kõik kalaliigid, v.a. need mille püük on seadusega keelatud. Alamõõdulised kalad (liikide puhul, millele on kehtestatud alammõõt) ei lähe arvesse.
21.Püügialasse ning püügialast eemale liikumisel peab jääpuuri ots olema kaetud kaitsmega. Liikumisel tuleks hoida jääpuur püsti, tera allpool. Kui puuri võistlusalas ei kasutata, peab puur olema jäässe püsti puuritud.
22.Võistlejal on õigus kasutada varupuuri, mis on enne starti asetatud (jäässe puuritud) sektori serva. Puuri vahetamiseks tuleb eelnevalt küsida luba kohtunikult.
23.Kehvade ilma- ja jääolude puhul ja võistlejate ohutuse tõttu on korraldajatel õigus muuta võistluse läbiviimise korda, kohta, kuupäeva või võistlus ära jätta. Võistlejate poolt tehtud kulutusi ei kompenseerita.
24.Võistlejate vaheline suhtlus peab olema sõbralik ning üksteise kalapüügiruumi austav. Võistkondadel on lubatud kasutada ühtset võistlusvormi.
25.Kõik võistlejad on jääl omal vastutusel. Noorvõistlejate eest vastutavad nendega kaasas olevad täiskasvanud. 
26.Kaalumise tulemused pannakse kirja Võistluse Protokolli.
27.Kaalumise juures võivad peale kohtunike ja võistluse korraldajate viibida meeskondade kaptenid ja võistleja, kelle kala kaalutakse.
28.Kaalumine toimub kummagi vooru lõpus korraldajate näpunäidete järgi.
29.Kaalumist teostatakse võrgumaterjalist või perforeeritud põhjaga taaras, mis ei takista vee ärajooksu. Kaalumiseks mõeldud Taara tuleb Võistluse Korraldajate poolt. 
30.Kohtunike kolleegium (KK) koostatakse võistlusi korraldava organisatsiooni poolt.
31.Kõik kohtunikud peavad selgelt tundma käesolevaid Reegleid.
32.Peakohtunik juhib võistlusi ja korraldab KK tööd, kontrollib võistluste toimumise korrektsust, lahendab jooksvaid küsimusi, menetleb võistlejate poolt tehtud rikkumisi vastavalt võistluste reeglitele, käsitleb tekkivaid vaidlusi ja koostöös kolleegiumiga võtab vastu nende suhtes vastavaid otsuseid.
33.Peakohtunikul on õigus ajutiselt peatada või tühistada võistlused ebasoodsate ilmastikuolude või muude tingimuste tõttu, mis häirivad tavapärast võistluste kulgemist. Peakohtunik võib eemaldada võistlustelt ebakaines või muus võistlustega mittevastavas olekus võistlejad ning kohtunikud, kes ei saa oma ülesannetega hakkama.
34.Peakohtunik korraldab võistlejate registreerimist, võistluskohtade loosimist ning vastutab kogu võistluste dokumentatsiooni eest. Võistluste lõpus teeb kokkuvõtte koos teiste kohtunikega võistluste tulemustest.
35.Kohtunikud kontrollivad võistlejat ja tema püügivarustust enne sektorisse sisenemist.
36.Kasutades tsooni protokolli, kontrollivad tsoonides olevad kohtunikud võistlejaid ja vastutavad võistluse reeglitepärasuse eest tsoonides. Kohtunikud hoiavad ära kõrvaliste isikute viibimist võistlustsoonides. Kohtunikud kontrollivad võistlejate püügiriistu ning Püügivõistluste Korraldamise Tingimuste täitmist nendele määratud sportlaste poolt. Iga vooru lõpus raporteerivad tsoonide kohtunikud peakohtunikule leitud rikkumistest ning määratud sanktsioonidest.
37.Iga sektori kohtunik on kohustatud võistlejale tehtud hoiatuse(d) vormistama koos võistleja numbriga kirjalikult.
38.Kohtunikele ei ole lubatud oma kohustuste täitmine ebakaines olekus. 
Aus võistlus:
39.Kalastamisel lähtutakse kalapüügi õigusaktidest.
40.Kaasvõistlejate tahtlik segamine on keelatud.
41.Võistleja tulemused tühistatakse ja ta diskvalifitseeritakse järgmistel juhtumitel:

a. kalapüügieeskirjade ja spordieetika rikkumisel;
b. võistlusmääruste või juhendi rikkumisel;
c. kui võistleja esitas kaalumiseks mitte tema poolt püütud või varem püütud kala(d);
d. kui võistlejale tehti kohtuniku poolt teine hoiatus (kollane kaart) ühe või kahe võistluspäeva jooksul.

42.Võistlustel kohaldatavad karistused:
a. Hoiatus (kollane kaart) järgmiste rikkumiste eest:

i.Lipureegli rikkumine;
ii.5 meetri reegli rikkumine;
iii.Sektorist omavoliliselt väljumine;
iv.Teadlik prügi mahajätmine (s.h. suitsukonid);
v.Alkoholi, narkootiliste ainete tarbimine võistluste ajal;
vi.Korduv suuliste hoiatuste eiramine;

b. Suuline hoiatus (tähelepanujuhtimine ebakorrektsele käitumisele, kui võistleja jätkab teadlikult sellist tegevust, järgneb hoiatus (kollane kaart)):
i.Õnge heitmine väljapoole sektori piire;
ii.Puur maas;
iii.Kohtunike otsusel mistahes muu võistluste reeglite või muu seaduse rikkumine ...

43.Kui keegi näeb võistluse ajal mõne võistleja poolt võistlustingimuste rikkumist, tuleb sellest koheselt teavitada kohtunikke. Proteste võetakse vastu kuni 15 minutit peale võistluse lõppu.
44. Apellatsiooni osas võetakse otsus vastu kohtunike kolleegiumi avatud enamushääletuse abil. Kohtunike kolleegiumi otsus on lõplik ja seda kinnitab Peakohtunik. Iga apellatsiooni menetluse ja otsuse kohta koostatakse protokoll.
45.Võistlusi korraldav organisatsioon ei vastuta kohtunike kolleegiumi (KK) või Peakohtuniku poolt võistluselt eemaldatud võistleja või võistkonna võistlusel osalemiseks tehtud kulude eest, ega tagasta neid.
46.Kohtunike kolleegiumil (KK) ja Peakohtunikul on õigus karistada võistlejat võistluselt eemaldamisega kui võistleja viibib võistusel ebakaines olekus ja/või ohustab teisi oma tegevusega.
47.Kohtunikul on keelatud edastada võistleja saakide ja püügi infot konkureerivatele võistlejatele. 
Paremusjärjestus
48.Iga vooru iga püügitsooni võistlejaid järjestatakse punktide (kohtade) järgi kasvavalt. Ühe punkti (esimese koha) saab vooru tulemuste põhjal omas püügitsoonis suurima püütud saagi kaalu saavutanud võistleja. Kaks punkti (teise koha) saab võistleja, kes saavutab tsoonis teise püütud saagi kaalu. Kolmas kaal tsoonis saab kolm pukti, jne.
49.Juhul, kui ühes tsoonis on mitmel võistlejal täpselt ühesugune saagi kaal, arvestatakse nende tulemuse punktideks keskmine aritmeetiline arv kohtadest, mida nad peaksid jagama.
Näide 1: Kaks võistlejat kes peaksid jagama viiendat ja kuuendat kohta, saavad punkte järgnevalt: (5+6)/2=5,5 punkti.
Näide 2: Kolm võistlejat kes pretendeerivad kaheksandale kohale saavad punkte järgnevalt: (8+9+10)/3=9 punkti.
50.Saagita jäänud võistleja (koha) punkte arvestatakse vastavalt punktide vahemikule, kus asuvad ka teised saagita jäänud võistlejad tema tsoonis ja jagatakse nende vahel.
Näide 1: 24st võistlejast 12 saakidega saavutasid vastavalt esimesed 12 kohta, 12 ülejäänut saakideta võistlejat saavad punkte järgnevat: 13+24/2=18,5+1 karistuspunkt. Kui tsoonis on üks võistleja ilma saagita või võistleja puudub, saavutab ta suurima punktide arvu (viimase koha) pluss ühe karistuspunkti.
51.Võistkondlik arvestus toimub võistkondadesse kuuluvate individuaalvõistlejate kohapunktide alusel summeerimise teel. Võidab väikseima kohapunktide summaga võistkond. Võistkondade, kellel on sama arv kohapunkte, paremuse määramise aluseks võetakse võistkonna võistlejate poolt summaarselt välja püütud kalade kaal. Pingereas on eespool suurema kalade üldkaaluga võistkond. Kui ka voorude kogukaal on võistkondadel võrdne, siis määrab kõrgemat kohta suurim üksiku vooru kaal. Kui võistkonna püüdja diskvalifitseeritakse, siis läheb meeskonnale kirja vastava võistleja sektori viimase koha punktid pluss üks karistuspunkt.
52.Puuduva võistkonna liikme eest saab meeskond vastava sektori viimase koha punktid pluss ühe karistuspunkti. 

Autasustamine:
Karikate, medalite, diplomite ja meenetega autasustatakse klasside kolme paremat ning parimat võistkonda.
19.02.2017 20:00
1
1
20.02.2017 09:24
4
5
Anne kanali võistlus oli planeeritud EÕL reitinguvõistlusena. Sellises formaadis ei ole see reitingusobilik ja 2017aasta reitinguarvestusse ei lähe.
Lisaks paar asja, millele olen ka korraldajate tähelepanu juhtinud.
Puur maas - on kindlalt kollase kaardi teema(tuletage meelde eelmise aasta EMVl karistusi disklahvini välja.
Püügivahendi kirjeldus nõuab kindlalt rulli olemasolu. Kas siis hasplid on keelatud.
Punktiarvestuses kalata jäänud võistleja saab ikka sektori viimase koha punktid, mitteosaleja viimase koha punktid pluss 1 karistuspunkt.
20.02.2017 10:14
3
3
Mati, mis sul viga on?
Eelmise aasta diskvalifikatsioonile viis a) söötmine tähistamata augul; b) püük tähistamata augul; (puur maas oli lisaks neile kahele). Sinuga vahetult peale seda võistlust sellest ka rääkisime. 
...
Anne Kanali võistluse formaadi muutmine toimus FB's avaliku arutelu käigus. 
Oletan, et selliseid resoluutseid teateid esitad siin EÕL esindajana. 
EÕL juhatuse liikmeist 4/5 on selle FB grupi liikmed, kus avalik arutelu toimus. Arutelus osales üks EÕL juhatuse liige, positiivselt. 
Nüüd siin sinupoolne selline resoluutne käitumine ei jäta sinust ja sinu esindatavast organisatsioonist mitte kõige korrektsemat muljet.
... 
Edaspidiste segaduste ennetamiseks / vältimiseks palun koosta ja avalikusta EÕL reitingu võistluste näidisreeglid. 
Kuniks sellised avaldatud ei ole, ei ole võimalik sinu (s.t. EÕL) soove ette ära aimata. 
20.02.2017 10:41
1
4
No kurat nüüd ei saa kohe milleski enam aru mis toimub.Kuidas sai minna paunküla võistlus oma pooliku lahendusega reitingu võistluse arvestusse ja anne kanali võistlus mis toimub mitmes voorus ja sektorites ei lähe ning kus reeglid ligi lähedased FIPSi omadele.Juhin ka tähelepanu EÕL kodulehele kus peaks olema selle kohane info olema üleval.Paraku aga asjad longavad igast otsast, kui ei saa ja ei taha asjadega tegeleda siis valime uue juhatuse kes paneb asjad õiges suunas liikuma.
20.02.2017 11:14
1
1
Eesti Õngitsejate Liit
Praegune EÕL ametlik kodu leht tegu ei ole esimese aprilliga.
20.02.2017 15:30
2
6
Keegi mitte ühe sõnaga ei informeeri, ega küsi minu arvamust, ainult tagantjärgi sõimatakse. Kõik mu kontaktid on avalikud, kas on raske korraks ühendust võtta. Aga tundub, et lihtsam on omapead toimetada ja kui minul on teine arvamus, siis seda lihtsalt ignoreerida ja oma joru ajada.
Reitinguvõistluse esmane tingimus - püügiaeg 3 tundi
Paunküla võistlus läks arvesse ilma superfinaalita - klassikaline nelja sektori võistlus - superfinaal oli Kalevi MV erilõbu.
Puuri teema on elementaarne ohutuse teema ja isegi tähtsam kui mõni muu - eelmise aasta tõin ainult näiteks.
EÕL kodulehte olen mitu aastat pakkunud et keegi aitaks sellega tegelda, keegi pole võtnud, sest siis peab sellega tõsiselt tegelema ja ka vastutama
 
20.02.2017 15:49
3
4
Lisaks tekitab veidi arusaamatust, kas ja kuidas ja kui kaua liigutakse teisele Anne kanalile - Turu sillast on ikka väga pikk maa.
Kuidas sel juhul saab teise vooru jaoks uued söödad autost, kas see on kiirkõndimisvõistlus või.
Korraldajad pole vastanud minu hasplit puudutavale küsimusele ja punktiarvestuse viga on ka parandamatta.
Selle asemel et minu nõuandeid kasvõi läbi lugeda hakkate mingeid müstilisi süüdistusi esitama.
20.02.2017 16:07
2
4
Reitinguvõistluse nõudeid oleme kõikide korraldajatega arutanud nii enne kui pärast võistlusi. Ka siin nurisejatega. Aga nagu kirjutasin, ei taha pärale jõuda. Algatuseks üritan siis kiirelt veelkord põhitingimused kirja panna.
Ühe võistluse püügiaeg 3 tundi
Püügiala piisavalt suur(vähemalt 400m2 võistleja kohta) ja võimalikult ühtlase sügavuse ja kalatihedusega.
Ei pea olema mitut sektorit( eelmise aasta Anne kanal ja selle aasta Õisu olid selles mõttes OK)
Korraldus peaks tagama lippude kasutamise, 5m reegli jälgimise ja karistuste täideviimist, et vältida võistlejate tahtlikku segamist ja ausa võistluse järgimist
Lisaks oleme veel soovitavaks pidanud just stardikoha lähedust püügialale koos normaalse parkimisega
Ka ei tohiks võistluskoht paikneda Eesti servas, et paljudele võistlejatele oleks kohalesõit üle 200km
Nii lihtne ongi
20.02.2017 16:34
1
1
Kordan veelkord - kui kellegil on konkreetseid ja asjalikke küsimusi,minumeiliaadress on matibanhard@gmail.com
EÕL eesmärk on reitinguvõistluste korraldamine või valimine võimalikult lähedale rahvusvahelistele reeglitele. Kui meie veekogude tingimustes pole täpselt seda võimalik teha, arutame, ja kui kõrvalekalded ei tee võistlustingimusi võistlejatele ebamugavaks ja ebavõrdseks, teeme mööndusi. Aga teatud piir ikkagi on, ja selle ületamisel ei saa mõni võistlus reitingukõlbulikuks. Tähtis on muidugi ka see, et kõik reitinguvõistlused oleks võrdse kaaluga, sellepärast lähevad kahepäevavõistlused reitingu arvestusse kahe võistlusena eraldi.
20.02.2017 17:10
12
6
Kisub "kosmiliSEX"!!! NII ranged nöuded!? JA iga a. rangemax???
20.02.2017 17:18
3
2
Ära tiku sellesse teemasse,jutt pole rahvavõistlustest.
20.02.2017 17:59
2
0
Mati,
1. Mille suhtes tagantjärgi ja mil viisil sind siinkohal sõimatud on?
2. Milliseid müstilisi süüdistusi sulle siin esitatud on?
3. Milliseid sinu nõuandeid ei ole läbi loetud ja kust sa tead, et neid pole läbi loetud?
4. Sinu ülalpool kirjutatust saan aru, et siinkohal esindad EÕL seisukohta. Äriregistri järgi oled sina üks viiest EÕL juhatuse liikmest. 4 inimest EÕL juhatusest on ka FB Taliliiga grupi liikmed, kus toimus Anne võistluse formaadi osas avalik (!) arutelu. Üks neist avaldas selle formaadi muutuse osas ka arvamust - "teeme ära". Seega on võistluse korraldaja arusaam, et EÕL on formaadi muutuse heaks kiitnud, täiesti ootuspärane. 
5. Kas ja millal avalikustad kõigile kättesaadavalt EÕL reitingu võistluste näidisreeglid. 
20.02.2017 18:19
0
3
kuidas korraldajad karanteerivad mitte ette söötmise ?? 
20.02.2017 19:46
0
1
Mina kirjutan korraldajatele oma arvamuse - ei mingit vastust ega vigade parandust. Kui keegi viitsiks vaadata, siis needsamad seletused on ka siit foorumist mitmete aastate jooksul läbi käinud. Et ma neid sagedamini ei kirjuta, on sellepärast, et paljud lugejad hakkavad lihtsalt oma negativismi näitama. Sama jutt, kui keegi viitsiks natuke tagantpoolt otsida, siis ühtegi head sõna minu tegemiste kohta pole. Tihti lausa modede piiril sõim jne. Passer,ega sa ometi looda, et ma hakkan ise neid uuesti rahva ette tooma.Nüüd võtsin kätte kirjutasin üle ja selle asemel et nendesse süveneda ja proovida aru saada, kirjutad - millal sa avalikustad?
Nendes minu ülemistes kommentaarides on kõik reitinguvõistluste põhinõuded kirjas. Paremini ma ei oska seletada - kui kellelegi veel pärale ei jõua, esitage konkreetseid küsimusi, või lepime kokku ja teeme järelaitamistunde.
Kui minu ülaltoodud seisukohad ei veennud sind sellise formaadi reitingukõlbmatust, siis sa ka ei lugenud minu postitusi korralikult
 
20.02.2017 20:03
0
1
Kui FB Taliliiga arutab Anne kanali võistlust, siis see on Taliliiga kõlblikkuse suhtes. Kui seal seltskonnas oli ka juhuslikult EÕL juhatuse liige, siis tema arvamus võis tulla ainult Taliliiga suhtes. Ja kui ta siiski asjasse süvenematta pidas silmas ka EÕL reitingut, siis on ikkagi tema arvamus 1/5 EÕL juhatusest, seega lõpliku otsuse tegemine vajab edasist arutelu. Mitte nii, et FB Taliliigas visatud "teeme ära" on suurema kaaluga kui minu korralikult väljatoodud puudused. Mul ei ole midagi selle võistluse vastu, ma ise pakkusin eelmisele aastale tuginedes selle reitinguvõistluseks. Kust ma oskasin arvata, et FB targutustes muudetakse võistlus reitingukõlbmatuks. Sa Passer nõuad mult igasuguseid vastuseid, aga nagu sa näed, korraldajate poolt pole siiamaani mingeid seletusi ega kommentaare minu väljatoodud probleemidele. Seega ootaks ära ka korraldaja seisukohad.
20.02.2017 20:15
0
4
Tsiviilseadustiku üldosa seadus

§ 34. Juriidilise isiku esindamine

 (1) Juriidilise isiku juhatus või seda asendav organ loetakse suhetes teiste isikutega juriidilise isiku seaduslikuks esindajaks.

 (2) Juriidilist isikut saab tehingu tegemisel esindada iga juhatuse või seda asendava organi liige, kui seaduse või põhikirjaga ei ole ette nähtud, et juhatuse või seda asendava organi liikmed või mõned neist saavad esindada juriidilist isikut üksnes ühiselt (ühine esindamine). Ühise esindamise korral võivad juhatuse või seda asendava organi liikmed volitada üht või mitut enda hulgast teatud tehingute või teatud liiki tehingute tegemiseks.

 (3) Eraõigusliku juriidilise isiku puhul kehtib ühine esindamine kolmandate isikute suhtes üksnes juhul, kui selle kohta on tehtud kanne vastavasse registrisse.

 (4) Käesolevas paragrahvis nimetamata esindusõiguse piirangud ei kehti kolmandate isikute suhtes, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.  https://www.riigiteataja.ee/akt/112032015106
20.02.2017 20:28
2
4
Ah tead Mati, unusta see nüüd nädalaks ja keskendu MM'ile.
Me ootame Tulemust!
Kivi kotti!
Küllap hiljem on aega edasi arvamusi vahetada
20.02.2017 22:09
2
1
Mina ei tee seekord tulemust, mina pean nagu alati probleeme lahendama.
Aga vahepeal vaadake juhend üle ja parandage kus võimalik. Ja kui tagasi jõuan, arutame neid asju rahulikult.
20.02.2017 22:16
2
2
Edu teile sinna lätti aga nüüd panid küll pirni,et sina ei tee tulemust,kes siis veel kui mitte treenerid ei ole üli tähtsal kohal ja vähemalt pool ebaõnnestumist läheb nende kraesse.
 
tax
image
20.02.2017 22:21
1
3
iga aastane show
20.02.2017 22:24
1
3
Mati! Sa oled võistkonna liige ja teed tulemust!
Nii väheke, kui seda MM olen näinud, siis julgen väita, et väga oluline osa tulemusest tehakse väljaspool sektorit. 
Sinu kogemust on püüdjatele vaja ja see teeb tulemust!
09.03.2017 11:46
1
1
Konsulteerisin erinevate inimestega ja jõudin otsusele, et Anne Karikas 2017 toimub ikka ühes sektoris ( 3h püüki). Põhjus selles, et teises kanalis kala kuidagi hõredalt ja umbne jää all.Järgmine aasta proovime midagi uut. 


UUS AJAKAVA:
10:00 – 10:30 Registreerimine
10:30 – 11:00 Sektorisse minek
11:00 – 14:00 Võistluspüük
14:00 – 15.00 Kaalumine
15:00 – ...       Võistluse kokkuvõte, autasustamine

Sten wink
 
09.03.2017 15:51
0
4
Täpsustaks avalikult EÕL reitingusse mineku küsimuse ka ära, et ei oleks hiljem kahetisi arusaamu. Algselt nagu pidi minema, kui ühes sektoris ja 3h püüki. 2+2 versioon ei pidanud minema. Nüüd formaat esialgne, aga etteteatamisaeg sellest napp.Et siis kas läheb või ei lähe reitngusse?
 
09.03.2017 18:15
3
1
Küsige Mati käest.
 
09.03.2017 18:16
3
4
Auhinnlaud täienes Salmo ja kalastussport.ee poolt.laugh
10.03.2017 08:52
1
0
Veidi hiljaks jäänud uuesti ümberotsustamine. Oleks pidanud vähemalt nädal varem, eestikate ajal, teada saama. Endalgi oli plaan seda võistlust kergemalt võtta, osaleda eesmärgiga näha, kuidas selline väga tiheda programmiga võistlus kulgeb.
Aga pole viga, me saime omale vajalikud viis võistlust, millest neli paremat läheb arvesse ja selle aasta edetabel 21 paremaga on olemas. Lisaks on veel tabel, kus on arvestatud pingerida sektorite punktide alusel ja kus on kirjas ka need võistlejad, kes ei kuulu EÕL liikmeskonda.
10.03.2017 09:26
0
2
Mati, sooviks ka tabelit näha !
10.03.2017 10:52
0
0
laugh
10.03.2017 11:53
1
1
Kes pole veel registreerinud võiks seda veel tänase jooksul teha
 
10.03.2017 12:53
1
1
Millised viis võistlust läheb arvesse kui hooaja algul öeldi,et neli läheb ja millest omakorda anne karikas jääb välja.Kas ma ei oska arvutada aga saan kolm võistlust mis pidi arvesse minema.A
10.03.2017 12:59
1
4
Võrtsjärve karikas I päev, Võrtsjärve karikas II päev, Paunküla III etapp, EMV I päev ja EMV teine päev. peaks olema ju 5.
10.03.2017 13:42
0
5
Tarmol täitsa õigus- iga sektoritega päev läheb kirja ühe etapina.
 
10.03.2017 14:09
0
3
Saan sellest aru aga siis oleks pidanud nii ka ennast väljendama aga kas mitte hooaja algul ei olnud nii,et on neli võistlust millest kolm parimat läheb arvesse.
10.03.2017 14:13
0
5
Otsin igalt poolt seda tabelit no ei leia,äkki keegi saab siia lingi panna kus see näha või see riigi saladus ja ainult jumalatel nähtav.
10.03.2017 20:11
5
1
Kuna arvutipoisid jonnivad, siis ma pean kurgumandleid päraku kaudu opereerima. Siiamaani olen suvalise tabeli töötlemise teel saanud paikka EÕL talireitingu top 21 ja mul on kõigi reitinguvõistluste võrdlustabel sektorite punktide alusel, kus on ka EÕL mittekuuluvad osalejad. Paljudel on need tabelid olemas, need pole salastatud, palusin juba kolm päeva tagasi ühel spetsialistil need matchfishingusse üles riputada, aga no ei ole veel
Huvitav, et suurem osa teab täpselt kuidas arvestus käib, aga mõnele kirjuta või seleta suuliselt, ikka esitatakse samu küsimusi ja igal aastal.
Kellel midagi segane on, palun saatke mulle meili peale oma konkreetsed küsimused. Siis saan täpselt vastata.
10.03.2017 20:40
0
4
No ei ole keegi mulle seletand kuidad see arvestus käib. Neid arvestuse jutte nii võrd erinevai,et ei hakka ise midagi arvutama. Kas tõesti on siis nii raske see tabel kas või siia üles riputada kui mujale ei saa?
10.03.2017 21:02
1
4
kõigil ei ole infot kes on EÕL kuuluv ja mitte kuuluv.
10.03.2017 22:05
3
1
Eestikatel proovisin teile selgitada, aga te ei lasknud ebaviisakalt mul üle kahe lause rääkida, vaid nõudsite ainult oma tahtmist. Ja see on küll igamehe oma mure, kuidas ta teostab oma liikmelisust, kas otse EÕL liikmena või EÕLi kuuluvate klubide kaudu.  
11.03.2017 19:30
6
3
KES ziiz wöitisid???  blush
15.03.2017 08:11
0
1
Angleri mehed tegid võimsa tulemuse.
15.03.2017 12:10
4
2
yesangel
15.03.2017 12:18
3
3
yesyesyes
Palun oota