Otsi

Paunküla Karikas 2018

05.01.2018 08:36
Tere!
Pehme talve kiuste on kavas võistlus siiski kolmeetapilisena läbi viia. Ootame rohkearvulist osalust nagu alati!

Võistluste juhend.

Võistlused korraldab Tallinna Kalaspordi Klubi koostöös Eesti Spordiseltsiga Kalev. Võistluste läbiviimist toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus. Võistlused viiakse läbi individuaalvõistluse ja klubidevahelise võistkonnavõistlusena.

1. Võistlus toimub kolmes etapis kahe eraldiseisva võistlusena: 
a. 04.02.18 – Tallinna Kalaspordi Klubi lahtised meistrivõistlused – võisteldakse piiratud sektoris ehk nn „kastis“, võistluskalana läheb arvesse ainult ahven;
b. 10.-11.02.18 – Eesti Spordiselts Kalev lahtised meistrivõistlused – võisteldakse kahel etapil eraldi sektorites, arvesse lähevad kõik seadusega püüda lubatud mõõdulised kalad. 
2. Võistlused toimuvad Paunküla veehoidlal. Juhul, kui jää- või ilmastikuolud ei võimalda etapi läbiviimist planeeritud ajal, määratakse etapile uus aeg ja sellest teavitatakse hiljemalt kolm päeva enne etapi planeeritud toimumisaega võistluste kodulehel www.kalasport.ee/paunkyla2018, portaalis kalale.ee, võistluste Facebooki lehel ja lisaks saadetakse kõikidele registreerinuile, kes on avaldanud aadressil https://goo.gl/forms/VDbrWQz0M7ynhlEC2 oma elektroonilise või mobiilse kontaktaadressi, e-kiri või SMS. Juhul, kui jääolud ei võimalda läbi viia rohkem kui kaks etappi, korraldatakse kolmas etapp suvise võistlusena mille formaat ja tingimused teatakse täiendavalt.
3. Eelregistreerunud võistlejad ja võistkonnad saavad stardimaterjalid kätte esimese osavõistluse hommikul. Võistlejate ja võistkondade kohapealne registreerimine, võistluste avamine, püütud kalade kaalumine ning võistluste lõpetamine toimuvad:
a. 04.02.2018 Paunküla veehoidla kagunurga lähistel paiknevas RMK Hiieveski telkimisala kõrval asuvas parklas;
b. 10.-11.02. 2018 Paunküla Heaolukeskuses 
4. Võistluste ajakava:
04.02
a. 08:30 – 09.15 võistlusmaterjalide väljastamine, võistlejate täiendav registreerimine
b. 09.15-10.00 võistluse avamine, siirdumine võistlussektori serva, võistluse algus
c. 10:00 – 13:00 võistluspüük
d. 13.00-15.00 võistluspüügi lõpetamine. kalade kaalumine, tulemuste kindlaks tegemine, autasustamine, võistluse lõpetamine.
10.02 
a. 8:00 – 8:30 täiendav registreerimine
b. 8:30 - 9:15, sektoritesse loosimine, saagikottide väljastamine
c. 9:15 – 10:00 võistluse avamine, siirdumine võistlussektori serva, võistluse algus
d. 10:00 – 13:00 võistluspüük
e. 13.00-15.00 võistluspüügi lõpetamine. kalade kaalumine

11.02
a. 8:30 – 9:15 sektoritesse loosimine, saagikottide väljastamine 
b. 9:30 – 10:00 võistluse avamine, siirdumine võistlussektori serva, võistluse algus
c. 10:00 – 13:00 võistluspüük
d. 13.00-16.00 võistluspüügi lõpetamine. kalade kaalumine, autasustamine, võistluste lõpetamine

5. Võistlussektori signaalid:
a. Esimene signaal – võistlejad tohivad siseneda võistlusalasse ja valida ning tähistada ühe püügikoha. Püügikohta võib akvatooriumisiseselt vahetada kogu võistlusaja vältel.
b. Teine signaal - võib alustada puurimist, söötmist ning püüki. Mootoriga puuri kasutamine on keelatud.
c. Kolmas signaal - püügiaja lõpuni on jäänud 5 minutit.
d. Neljas signaal - püügiaja lõpp. Kala, mis on konksu otsas, kuid pole lõpu-signaali alguseks veest väljas, arvesse ei lähe ja tuleb koheselt tagasi lasta.
6. Võistlejaid ja võistkondi saab eelregistreerida kõigile kolmele etapile korraga kuni 31.01.2018, tasudes osavõtutasu Tallinna Kalaspordi Klubi arvele EE931010052031974004 ning märkides maksekorraldusele „Paunküla Karikas“, võistleja(te) nime, võistkondlikul registreerumisel võistkonna nimetuse ja võistlusklassi juhul, kui osaletakse lisaks ka naiste, noorte või juunioride arvestuses. Väga soovitav on osalus registreerida ka aadressil https://goo.gl/forms/VDbrWQz0M7ynhlEC2 

7. Võistlustest osavõtu tasu on:
a. Eelregistreerunud võistlejatel 10€ täiskasvanutele ja 5€ noortele, juunioridele ning üliõpilastele ISIC kaardi olemasolul – kõik osavõistlused kokku;
b. Esimese etapi (05.02) hommikul kohapeal registreerunutele – 20€ täiskasvanutele, 10€ noortele, juunioridele ning üliõpilastele ISIC kaardi olemasolul – kõik osavõistlused kokku; 
c. Teise etapi (10.02) hommikul kohapeal registreerunutele – 15€ täiskasvanutele, 7€ noortele, juunioridele ning üliõpilastele ISIC kaardi olemasolul – teine ja kolmas osavõistlus kokku. 
8. Osaleda võivad kõik isikud, kellel on võistluste ajal kehtiv harrastusliku kalapüügi õigus. Noorte arvestuses osalevad võistlejad vanusega kuni 15 aastat (kaasa arvatud). Juunioride arvestuses võisteldakse vanuses 16-20 aastat (kaasa arvatud). Noored ja naised osalevad samaaegselt ka üldarvestuses. Kuni 15-aastased tütarlapsed osalevad samaaegselt noorte, naiste ja üldarvestuses. 16-20 aastased tütarlapsed osalevad samaaegselt juunioride ja naiste arvestuses. 
9. Noorte ja juunioride vanust arvestatakse esimese osavõistluse seisuga. Võistlusklass rakendatakse juhul, kui hiljemalt 25. jaanuariks 2018 on antud klassis registreerunud vähemalt 5 võistlejat. 
10. Võistkondlikus arvestuses osalevad kalaspordiklubide või teiste spordiklubide esindused. Võistkonna suurus on 4 võistlejat. Võistkondi saab registreerida, saates vastava e-maili aadressile info@kalasport.ee hiljemalt 31.01.2018 vastava klubi esindusõigustega isiku poolt. 
11. Kahe võistluse vahel tohib võistkond vahetada kuni kahte võistlejat, teatades sellest kirjalikult hiljemalt 08.02.18.
12. Võistlus viiakse läbi individuaal- ja võistkonnavõistlusena. 
13. Paremusjärjestus selgitatakse kõikide osalejate vahel. Lisaks selgitatakse paremusjärjestus võistkondade vahel.
14. Võistlejad ei tohi olla püügi ajal teineteisele lähemal kui 5m.
15. Püügiauk peab olema tähistatud identifitseeritava lipukesega, mis ei asu augu servast kaugemal kui 50 cm. Tähistamise kohustus kehtib augu puurimise, söötmise ja august püügi kohta. Lipukese pindala peab olema vähemalt 30cm2 ja kõrgus vähemalt 20cm..
16. Võistlejad võivad võistlusalal vabalt liikuda ja puurida mistahes arvu auke. Võistleja ei tohi jätta jääle püügivahendeid ega muid esemeid v.a. jääpuur ja kalastuskast (seljakott) varustuse kaasaskandmiseks. Kui varustus on mitmes kastis, peavad need kastid olema ühes kohas. Varustus ei tohi olla märgistamata püügiaugu peal ega selle vahetus läheduses
17. Soovi korral võib võistleja reserveerida endale teise augu, mille peab tähistama lipukesega. Märgistatud augule kehtib samuti teiste võistlejate lähenemiskeeld 5m.
18. Püügialasse ning püügialast eemale liikumisel peab jääpuuri tera olema kaetud kaitsmega. Liikumisel tuleb hoida jääpuur püsti, tera allpool. Kui puuri võistlusalas ei kasutata, peab puur olema jäässe püsti puuritud.
19. Võistleja tohib TKSK lahtistel meistrivõistlustel kasutada kõiki seadusega lubatud harrastusliku kalapüügi vahendeid. Võistlejal võib olla piiramatu arv tagavaraõngi, nende vahetamine võistluse ajal on lubatud. Püügivahendit ei tohi asetada või jätta passiivsele püügile. Kala väljavõtmiseks on lubatud kasutada kongitsat. ESS Kalev lahtistel meistrivõistlustel tohib kasutada ainult rahvusvahelisele võistlusmäärusele vastavaid kirbuõngi.
20. Lubatud on mistahes sööda kasutamine v.a. elusad või surnud kalad või nende osad. Lubatud on püügiaukude sissesöötmine.
21. Võistlejat karistatakse kohtuniku poolt suulise hoiatusega:
a. õnge heitmine väljapoole sektori piire;
b. puur maas või puuriga liikumise reegli rikkumine;
c. kalade loopimine jääle.
22. Võistlejat karistatakse kohtuniku poolt hoiatusega (kollane kaart) järgmiste rikkumiste eest:
a. lipureegli rikkumine;
b. 5 meetri reegli rikkumine;
c. sektorist omavoliliselt väljumine;
d. teadlik prügi mahajätmine (s.h. suitsukonid);
e. alkoholi või narkootiliste ainete tarbimine võistluste ajal;
f. korduv suuliste hoiatuste eiramine
Kollane kaart kantakse kohtuniku poolt protokolli ja jõustub võistlejale teatavakstegemisest. Kollane kaart kehtib kuni 2018. aasta Paunküla Karika võistluste lõpuni. Juhul, kui ESS Kalev lahtised meistrivõistlused lähevad EÕL reitinguvõistluste arvestusse, kohaldatakse täiendavalt EÕL reitinguvõistluste reegleid.
23. Võistleja tulemused tühistatakse ja ta diskvalifitseeritakse järgmistel juhtumitel 
a. kalapüügieeskirja või spordieetika rikkumisel
b. võistlusjuhendi rikkumisel juhul, kui selline rikkumine mõjutas või võis mõjutada oluliselt võistleja või mõne teise võistleja tulemust
c. kui võistleja esitas kaalumiseks mitte tema poolt püütud või varem püütud kala(d)
d. kui võistleja esitas kaalumisele alamõõdulise või seaduse või reeglitega keelatud kala
e. kui võistlejale anti samal võistlusel kohtuniku teine kollane kaart või kolme etapi peale kokku kolm kollast kaarti.
24. Iga võistluse individuaalne võitja selgitatakse kalade kaalumise teel. Suurima kaalu saavutanu loetakse võistluse võitjaks. Juhul kui saagi kaal osutub võrdseks kuulutatakse välja kaks ühesugust kohta. Koha võistkondlikus paremusjärjestuses määrab võistkonna kõigi liikmete poolt kohapunktide kogusumma. Võitjaks osutub võistkond, kelle kohapunktide summa on kõige väiksem. Kui võistkonnal puudub võistleja, lisatakse võistkondliku paremusjärjestuse määramisel võistkonnale iga puuduva võistleja eest viimase koha punktid + üks karistuspunkt. Kolme etapi kokkuvõttes selgitatakse individuaalne ja võistkondlik paremusjärjestus kohapunktide summana. Võrdsete kohapunktide puhul saab kõrgema koha võistkond või võistleja kellel on rohkem kõrgeid individuaalseid kohti (järjekorras esikohti, nende võrdsuse korral teisi kohti jne)
25. Autasustamine:
a. Kummagi võistluse kolme paremat individuaalvõistlejat, samuti kolme paremat noort, juuniori ja naist autasustatakse diplomi ja medaliga
b. Kumagi võistluse kolme paremat võistkonda autasustatakse diplomiga ning võitjameeskonda medalitega.
c. Kolme etapi kokkuvõttes autasustatakse kolme paremat individuaalvõistlejat, samuti kolme paremat noort ja kolme paremat naist diplomi ja mälestusesemega. Esikoha saavutanud individuaalvõistleja, noor ja naine saavad karika.
d. Kolme etapi kokkuvõttes autasustatakse kolme paremat võistkonda diplomi ja mälestusesemetega. Esikoha saavutanud võistkond saab karika.
Korraldajad ja toetajad võivad välja panna täiendavaid auhindu.
26. Käesoleva juhendiga reguleerimata küsimustes, samuti vaidluste tekkimisel toimitakse vastavalt kohtunikekogu otsusele. Nimetatud otsus on lõplik ega kuulu vaidlustamisele.
08.02.2018 11:01
0
1
Kuidas siis tulemused? smiley
Palun oota