Otsi

Aidu Karikas 2018, 24.02.2018

13.02.2018 18:36
Korraldaja: Tartu Kalaspordi Klubi
Toimumise aeg: 24. veebruar 2018
Registreerimine: Eelregistreerimine on soovituslik. Eelregistreerimiseks saata e-maili aadressile tartukalasport@gmail.com hiljemalt 22.02.2018 kell 23.00. E-kirjas kindlasti ära märkida nimi, võistkond ja võistlusklass. Võistkondade informatsiooni palume saata ühes e-mailis tartukalasport@gmail.com.
Osavõtutasu: Eelregistreerinuile 10 eurot, kohapeal 15 eurot, pensionärid ja õpilased (kuni 25.aastat) 7 eurot, noored tasuta (noored kuni 15.aastat), soovitavalt ülekandega MTÜ Tartu Kalaspordi Klubi arveldusarvele:  EE272200221063617015 või sularahas kohapeal.
Võistluskoht: Aidu järv (Kõpu tiik) Jõgevamaal, üks suur sektor
Võistlusklassid: Mehed, noored (kuni15a kaasa arvatud), naised ja võistkondlik.
Kogunemiskoht: http://kaart.delfi.ee//?bookmark=b1f52c225b2b5df272024fd5e49b0bc5
Info: Madis Mähar, tel. 512 3127, e-post: tartukalasport@gmail.com

Ajakava
08.30-09.30 - Kogunemine võistluspaika
09.30-10.00 - Võistlejate-kohtunike koosolek, sektoritesse minek
10.00-13.00 - Võistluspüük- algus ja lõpp antakse teada helisignaaliga
13.00-13.30 - Kaalumine
13.30-14.00 - Autasustamine ja pildistamine

Reeglid:
1. Võistlemine toimub ühes tähistatud sektoris.
2. Võistlusveekogu jääl viibimine on võistlejatele keelatud alates kolmapäevast (21.02.2018 k.a.) kuni võistluse alguseni (v.a. korraldusmeeskond ja kohtunikud järelvalve teostamiseks ja sektori mahamärkimiseks).
3. Võistlus viiakse läbi individuaal- ja võistkondliku võistlusena. Võistlus läheb EKS Taliliiga 2018 arvestusse.
4. Üldarvestuse moodustab võistkonna 4 liiget, kelleks võib olla mees, naine või noor.
5. Võistlejatel peab aukude tähistamiseks olema kaks ühesugust lippu, mis tuleb enne sektorisse sisenemist näidata ette kohtunikule. Lipp peab olema selline, et see on hõlpsasti märgatav 10 m kauguselt. Lipu konstruktsioon on selline, et lipp seisab püsti. Lipp on vähemalt 25 cm kõrge ning tähise osa on suurusega min 30 cm2.
6. Püüda võib korraga vaid ühe talipüügivahendiga, mis koosneb ridvast, rullist, tamiilist, noogutist ja ühest kirptirgust. Kirptirgu pikkus ilma konksuta tohib olla kuni 15 mm. Konks peab olema üheharuline ja jäigalt kinnitatud kirptirgu korpuse külge. Muud esemed tamiilil ja kirptirgul on keelatud.
7. Võistlejal võib olla piiramatu arv tagavaraõngi, nende vahetamine võistluse ajal on lubatud.
8. Kala väljavõtmiseks on lubatud kasutada kongitsat.
9. Lubatud on naturaalse sööda kasutamine, v.a. elusad või surnud kalad, kalamari ja sipelgamunad. Lubatud on püügiaukude sissesöötmine. Maksimaalne lubatud peibutussööda hulk valmis kujul (niisutatud või kuiv, sisaldades kõiki lisandeid ja/või mulda, liiva jms) on 2 liitrit. Maksimaalne lubatud elussööda (erinevad ussid, vastsed jne) kogus on 1 liiter.
10. Korraldaja tagab korrektse prügi utiliseerimise ja juhul kui võistleja ei soovi kala endale, annetatakse väljapüütud kalad Elistvere Loompargile.

11. Signaalid:
11.1.Pärast esimest signaali tohivad võistlejad siseneda võistlusalasse ja valida püügikoha. Püügikohta võib sektori siseselt vahetada kogu võistlusaja vältel.
11.2.Peale teist signaali võib alustada puurimist ning püüki. Mootoriga puuri kasutamine on keelatud.
11.3.Kolmas signaal tähistab seda, et püügiaja lõpuni on jäänud 5 minutit.
11.4.Neljas signaal tähistab püügiaja lõppu ning selle kõlades tuleb püük koheselt lõpetada.
12. Enne augu puurimist peab võistleja jääle asetama (mitte viskama) oma lipu. Lipu maksimaalne kaugus august on 50 cm. Tähistamata kohta pole augu puurimine lubatud. Samuti ei tohi tähistamata augul põhja loodida ja sööta. Tähistamata auku võivad hõivata ka teised võistlejad, kui see ei paikne mõne teise võistleja tähistatud augu 5 m mõjutsoonis.
13. Võistlejad võivad võistlusalal vabalt liikuda ja puurida mistahes arvu auke. Võistleja ei tohi jätta jääle püügivahendeid ega muid esemeid v.a. jääpuur ja kalastuskast (seljakott) varustuse kaasas kandmiseks.
14. Märgistatud aukudele kehtib 5 meetri reegel. See tähendab, et teise võistleja poolt tähistatud august 5 meetri raadiuses ei tohi teine võistleja puuride auke, sööta olemasolevaid auke või kala püüda.
15. Võistlejate vaheline kaugus jääl liikudes võib olla väiksem kui 5 m, kui sellega ei segata kaasvõistlejat.
16. Tabatud kalad tuleb koheselt asetada kotti või kasti, et vältida lume ja jää sattumist saagi hulka. Kohtunikul on õigus lumega segunenud kalade kaalumisele esitanud võistleja diskvalifitseerida.
17. Võistleja ei tohi jätta oma õnge passiivsele püügile, s.t. võistlejal peab püügi ajal olema õngega pidev käeline kontakt.
18. Peale signaali "Sisenemine tsooni" võib sportlane lahkuda sektorist ainult hädavajadusel ja ainult kohtuniku loal. Esmavajalikud esemed (joogivesi, toit, ravimid, jne) võib sportlasele üle anda ainult kohtuniku kaudu.
19. Arvestuses osalevad kõik kalaliigid, v.a. need mille püük on seadusega keelatud. Alamõõdulised kalad (liikide puhul, millele on kehtestatud alammõõt) tuleb koheselt vabastada.
20. Püügialasse ning püügialast eemale liikumisel peab jääpuuri ots olema kaetud kaitsmega. Liikumisel tuleks hoida jääpuur püsti, tera allpool. Kui puuri võistlusalas ei kasutata, peab puur olema jäässe püsti puuritud.
21. Võistlejal on õigus kasutada varupuuri, mis on enne starti asetatud (jäässe puuritud) sektori serva. Puuri vahetamiseks tuleb eelnevalt küsida luba kohtunikult.
22. Arvestades ilma- ja jääolusid on korraldajatel õigus muuta võistluse läbiviimise korda. Õhutemperatuuril alla -20 ning jää paksusel alla 10 cm lükkub võistlus edasi.
23. Võistlejate vaheline suhtlus peab olema sõbralik ning üksteise kalapüügiruumi austav. Võistkondadel on lubatud kasutada ühtset võistlusvormi.
24. Kõik võistlejad on jääl omal vastutusel. Noorvõistlejate eest vastutavad nendega kaasas olevad täiskasvanud.
25. Võistlejad on kohustatud võistlustel tekkinud prügi (s.h. sigaretikonid) tooma kaldale selleks ettenähtud kohta.
26. Kalad tuleb kohtunikule üle anda enne sektorist väljumist sektori tähise juures.

Kaalumine:
1. Kaalumise tulemused pannakse kirja Võistluse Protokolli, mida võib pidada ka arvutis.
2. Kaalumise juures võivad peale kohtunike ja võistluse korraldajate viibida kõik võistluses osalejad.
3. Kaalumiseks võetakse saaki vastu ainult korraldajate poolt jagatud kilekottides, v.a. kui see on purunenud ning seetõttu asetatud teise kilekotti.

Aus võistlus:
1. Kalastamisel lähtutakse kalapüügi õigusaktidest.
2. Kaasvõistlejate tahtlik segamine on keelatud.
3. Võistleja tulemused tühistatakse ja ta diskvalifitseeritakse järgmistel juhtumitel:
3.1. kalapüügieeskirjade ja spordieetika rikkumisel
3.2. võistlusmääruste või juhendi rikkumisel
3.3. kui võistleja esitas kaalumiseks mitte tema poolt püütud või varem püütud kala(d)
3.4. kui võistlejale sai teise kollase kaardi võistluspäeva jooksul
3.5. kohtunike loata sektori piiridest väljumine võistluse ajal
4. Kui keegi näeb võistluse ajal mõne võistleja poolt võistlustingimuste rikkumist, tuleb sellest koheselt teavitada kohtunikke. Proteste võetakse vastu kuni 15 minutit peale võistluse lõppu.
5. Apellatsiooni osas võetakse otsus vastu kohtunike koleegiumi avatud enamushääletuse abil. Kohtunike kolleegiumi otsus on lõplik ja seda kinnitab Peakohtunik. Iga apellatsiooni menetluse ja otsuse kohta koostatakse protokoll.
6. Võistlusi korraldav organisatsioon ei vastuta kohtunike kollegiumi (KK) või Peakohtuniku poolt võistluselt eemaldatud võistleja või võistkonna võistlusel osalemiseks tehtud kulude eest, ega tagasta neid.
7. Kohtunike kollegiumil (KK) ja Peakohtunikul on õigus karistada võistlejat võistluselt eemaldamisega kui võistleja viibib võistusel ebakaines olekus ja/või ohustab teisi oma tegevusega.
8. Kohtunikul on keelatud edastada võistleja saakide ja püügi infot konkureerivatele võistlejatele

Paremusjärjestus:
1. Paremusjärjestus selgitatakse kalade kaalumise teel. Võitjaks osutub see võistleja, kelle saak on kaaluliselt kõige suurem. Kui esikolmikus on kaks või enam võrdse tulemusega võistlejat, lähevad kohad jagamisele ja auhinnajaotuse määrab loos.
2. Võistkondlik arvestus toimub võistkondadesse kuuluvate individuaalvõistlejate kohapunkite alusel summeerimise teel. Võidab väikseima kohapunktide summaga võistkond. Võistkondade, kellel on sama arv kohapunkte, paremuse määramise aluseks võetakse võistkonna võistlejate poolt summaarselt välja püütud kalade kaal. Pingereas on eespool suurema kalade üldkaaluga võistkond. Kui võistkonna püüdja diskvalifitseeritakse, siis läheb meeskonnale kirja vastava võistleja viimase koha punktid pluss üks karistuspunkt.
Autasustamine: Karikatega autasustatakse individuaalvõistluse klasside (mehed, naised ja noored)
kolme esimest võistlejat. Kolme parima võistkonna liikmeid autasustatakse medalitega ning
kolme parimat võistkonda karikatega.
 
Palun oota