Otsi

Tamula Talv 2019

09.01.2019 14:45
Lühidalt
  • Arvestatakse Taliliigas
  • Üks suur sektor.
  • Võistkondlik; mehed, naised, noored (kuni 15 k.a.).
  • Eelregistreerimine!
  • Signaalid – 1. Koha valik; 2. Võistlus; 3. 5 minutit lõpuni; 4. Lõpp.

Korraldaja: kalastussport.ee.
Korraldaja kontakt: Sten Urbanik, sten.urbanik@gmail.com,
+372 53 85 4310.
Peakohtunik:selgub
Toimumise aeg: 26. jaanuar 2019.a.
Koht: Tamula järv, Võru linn.
Kogunemiskoht: Vee tn 6a parkla
http://kaart.delfi.ee//?bookmark=cdcb23557af34367cb1c63fee6290728

Eelregisteerimine
Eelregistreerimine on kohustuslik. Eelregistreerimiseks saata e-maili aadressile sten.urbanik@gmail.com. E-mailis kindlasti ära märkida nimi, võistkond ja võistlusklass. Võistkondade informatsiooni palume saata ühes e-mailis.

Osavõtutasu
Tasumine kohapeal. Palume kaasa võtta täpne raha.
15 €;
Õpilased, üliõpilased (õpilaspileti alusel, kuni 25 a.), pensionärid: 10 €;
Noored kuni 15 a. (k.a.): tasuta.

Orienteeruv ajakava:

09:00 – 10:00 Registreerimine

10:30 – 11:00 Võistlejate kohtunike koosolek

11:00 – 14:00 Võistluspüük

14:00 – 15.00 Kaalumine, paus

15:00 – ... Võistluse kokkuvõte, autasustamine

Sõltuvalt asjaoludest võib peakohtunik võistluse ajakava muuta.

Võistlusklassid
  • Mehed;
  • Naised;
  • Noored kuni 15. aastat (15 a. k.a.);
  • Võistkondlik.

Tingimused
1. Võistlemine toimub tähistatud sektoris.
2. Võistlus viiakse läbi individuaal- ja võistkondliku võistlusena. Võistlus läheb
3. Võistkonna moodustab 4 liiget, kelleks võib olla mees, naine või noor.
4. Võistlejatel peab aukude tähistamiseks olema kaks ühesugust lippu. Lipp peab olema selline, et see on hõlpsasti märgatav 10 m kauguselt.
5. Püüda võib korraga vaid ühe talipüügivahendiga, mis koosneb ridvast, rullist, tamiilist, noogutist ja ühest kirptirgust.
6. Võistlejal võib olla piiramatu arv tagavaraõngi, nende vahetamine võistluse ajal on lubatud.
7. Kala väljavõtmiseks on lubatud kasutada kongitsat.
8. Lubatud on naturaalse sööda kasutamine v.a. elusad või surnud kalad, kalamari ja sipelgamunad. Lubatud on püügiaukude sissesöötmine nii peibutussööda kui ka sääsevastsete, tõukudega.
9. Signaalid:
a. Pärast esimest signaali tohivad võistlejad siseneda võistlusalasse ja valida püügikoha. Püügikohta võib akvatooriumisiseselt vahetada kogu võistlusaja vältel.
b. Peale teist signaali võib alustada puurimist ning püüki. Mootoriga puuri kasutamine on keelatud.
c. Kolmas signaal tähistab seda, et püügiaja lõpuni on jäänud 5 minutit.
d. Neljas signaal tähistab püügiaja lõppu ning selle kõlades tuleb püük koheselt lõpetada.
10. Enne augu puurimist peab võistleja jääle asetama (mitte viskama) oma lipu. Tähistamata kohta pole augu puurimine lubatud. Samuti ei tohi tähistamata augul põhja loodida ja sööta. Tähistamata auku võivad hõivata ka teised võistlejad, kui see ei paikne mõne teise võistleja tähistatud augu 5 m mõjutsoonis.
11. Võistlejad võivad võistlusalal vabalt liikuda ja puurida mistahes arvu auke. Võistleja ei tohi jätta jääle püügivahendeid ega muid esemeid v.a. jääpuur ja üks kalastuskast (seljakott) varustuse kaasaskandmiseks, kui varustus on mitmes kastis, peavad need kastid olema ühes kohas.
12. Märgistatud aukudele kehtib 5 meetri reegel. See tähendab, et teise võistleja poolt tähistatud august 5 meetri raadiuses ei tohi teine võistleja puuride auke, sööta olemasolevaid auke või kala püüda. Võistleja võib võistluse ajal kutsuda enda juurde kohtuniku, kes mõõdab 5 meetri mõjuala.
13. Võistlejatevaheline kaugus jääl liikudes võib olla väiksem kui 5 m, kui sellega ei segata kaasvõistlejat.
14. Tabatud kalad tuleb koheselt asetada kotti või kasti, et vältida lume ja jää sattumist saagi hulka. Kohtunikul on õigus lumega segunenud kalade kaalumisele esitanud võistleja diskvalifitseerida.

15. Peale signaali "Sisenemine tsooni" võib sportlane lahkuda sektorist ainult hädavajadusel ja ainult kohtuniku loal. Esmavajalikud esemed (joogivesi, toit, ravimid, jne) võib sportlasele üle anda ainult kohtuniku kaudu.
16. Arvestuses osalevad kõik kalaliigid, v.a. need mille püük on seadusega keelatud. Alamõõdulised kalad (liikide puhul, millele on kehtestatud alammõõt) ei lähe arvesse.
17. Püügialasse ning püügialast eemale liikumisel peab jääpuuri ots olema kaetud kaitsmega. Võistlejal on õigus kasutada varupuuri, mis on enne starti asetatud (jäässe puuritud) sektori serva. Puuri vahetamiseks tuleb eelnevalt küsida luba kohtunikult.
18. Kehvade ilma- ja jääolude puhul ja võistlejate ohutuse tõttu on korraldajatel õigus muuta võistluse läbiviimise korda, kohta, kuupäeva või võistlus ära jätta. Võistlejate poolt tehtud kulutusi ei kompenseerita.
19. Võistlejate vaheline suhtlus peab olema sõbralik ning üksteise kalapüügiruumi austav. Võistkondadel on lubatud kasutada ühtset võistlusvormi.
20. Kõik võistlejad on jääl omal vastutusel. Noorvõistlejate eest vastutavad nendega kaasas olevad täiskasvanud.
21. Võistlejad on kohustatud võistlustel tekkinud prügi tooma kaldale selleks ettenähtud kohta.
22. Soovituslik on kasutada isiklikku taarat (vöökotti vms) ja vältida kilekottide kasutamist.
23. Võistluse käigus püütud kalad annetatakse võimaluse korral Elistvere loomapargile.

Kaalumine:
24. Kaalumise tulemused pannakse kirja Võistluse Protokolli.
25. Kaalumise juures võivad peale kohtunike ja võistluse korraldajate viibida meeskondade kaptenid ja võistleja, kelle kala kaalutakse.
26. Kaalumist teostatakse võrgumaterjalist või perforeeritud põhjaga taaras, mis ei takista vee ärajooksu.

Kohtunikud:
27. Kohtunike kolleegium (KK) koostatakse võistlusi korraldava organisatsiooni poolt.
28. Kõik kohtunikud peavad selgelt tundma käesolevaid Reegleid.
29. Peakohtunik juhib võistlusi ja korraldab KK tööd, kontrollib võistluste toimumise korrektsust, lahendab jooksvaid küsimusi, menetleb võistlejate poolt tehtud rikkumisi vastavalt võistluste reeglitele, käsitleb tekkivaid vaidlusi ja koostöös kolleegiumiga võtab vastu nende suhtes vastavaid otsuseid.
30. Peakohtunikul on õigus ajutiselt peatada või tühistada võistlused ebasoodsate ilmastikuolude või muude tingimuste tõttu, mis häirivad tavapärast võistluste kulgemist. Peakohtunik võib eemaldada võistlustelt ebakaines või muus võistlustega mittevastavas olekus võistlejad ning kohtunikud, kes ei saa oma ülesannetega hakkama.
31. Peakohtunik korraldab võistlejate registreerimist, võistluskohtade loosimist ning vastutab kogu võistluste dokumentatsiooni eest. Võistluste lõpus teeb kokkuvõtte koos teiste kohtunikega võistluste tulemustest.
32. Kohtunikud kontrollivad võistlejat ja tema püügivarustust enne sektorisse sisenemist.
33. Kasutades tsooni protokolli, kontrollivad tsoonides olevad kohtunikud võistlejaid ja vastutavad võistluse reeglitepärasuse eest tsoonides. Kohtunikud hoiavad ära kõrvaliste isikute viibimist võistlustsoonides. Kohtunikud kontrollivad võistlejate püügiriistu ning Püügivõistluste Korraldamise Tingimuste täitmist nendele määratud sportlaste poolt. Iga vooru lõpus raporteerivad tsoonide kohtunikud peakohtunikule leitud rikkumistest ning määratud sanktsioonidest.
34. Iga sektori kohtunik on kohustatud võistlejale tehtud hoiatuse(d) vormistama koos võistleja numbriga kirjalikult.
35. Kohtunikele ei ole lubatud oma kohustuste täitmine ebakaines olekus.

Aus võistlus:
36. Kalastamisel lähtutakse kalapüügi õigusaktidest.
37. Kaasvõistlejate tahtlik segamine on keelatud.
38. Võistleja tulemused tühistatakse ja ta diskvalifitseeritakse järgmistel juhtumitel:
a. kalapüügieeskirjade ja spordieetika rikkumisel;
b. võistlusmääruste või juhendi rikkumisel;
c. kui võistleja esitas kaalumiseks mitte tema poolt püütud või varem püütud kala(d);
d. kui võistlejale tehti kohtuniku poolt teine hoiatus (kollane kaart) ühe või kahe võistluspäeva jooksul.
39. Võistlustel kohaldatavad karistused:
a. Hoiatus järgmiste rikkumiste eest:
i. Lipureegli rikkumine;
ii. 5 meetri reegli rikkumine;
iii. Sektorist omavoliliselt väljumine;
iv. Teadlik prügi mahajätmine (s.h. suitsukonid);
v. Alkoholi, narkootiliste ainete tarbimine võistluste ajal;
vi. Korduv suuliste hoiatuste eiramine;
b. Suuline hoiatus (tähelepanujuhtimine ebakorrektsele käitumisele, kui võistleja jätkab teadlikult sellist tegevust, järgneb hoiatus:
i. Õnge heitmine väljapoole sektori piire;
ii. Puur maas;
iii. Kohtunike otsusel mistahes muu võistluste reeglite või muu seaduse rikkumine ...
40. Kui keegi näeb võistluse ajal mõne võistleja poolt võistlustingimuste rikkumist, tuleb sellest koheselt teavitada kohtunikke. Proteste võetakse vastu kuni 15 minutit peale võistluse lõppu.
41. Apellatsiooni osas võetakse otsus vastu kohtunike kolleegiumi avatud enamushääletuse abil. Kohtunike kolleegiumi otsus on lõplik ja seda kinnitab Peakohtunik. Iga apellatsiooni menetluse ja otsuse kohta koostatakse protokoll.
42. Võistlusi korraldav organisatsioon ei vastuta kohtunike kolleegiumi (KK) või Peakohtuniku poolt võistluselt eemaldatud võistleja või võistkonna võistlusel osalemiseks tehtud kulude eest, ega tagasta neid.
43. Kohtunike kolleegiumil (KK) ja Peakohtunikul on õigus karistada võistlejat võistluselt eemaldamisega kui võistleja viibib võistusel ebakaines olekus ja/või ohustab teisi oma tegevusega.
44. Kohtunikul on keelatud edastada võistleja saakide ja püügi infot konkureerivatele võistlejatele.

Paremusjärjestus:
45. Võistlejaid järjestatakse punktide (kohtade) järgi kasvavalt. Ühe punkti (esimese koha) saab suurima püütud saagi kaalu saavutanud võistleja. Kaks punkti (teise koha) saab võistleja, kes saavutab teise püütud saagi kaalu. Kolmas kaal tsoonis saab kolm pukti, jne.
46. Juhul, kui ühes tsoonis on mitmel võistlejal täpselt ühesugune saagi kaal, arvestatakse nende tulemuse punktideks keskmine aritmeetiline arv kohtadest, mida nad peaksid jagama.
Näide 1: Kaks võistlejat kes peaksid jagama viiendat ja kuuendat kohta, saavad punkte järgnevalt: (5+6)/2=5,5 punkti.
Näide 2: Kolm võistlejat kes pretendeerivad kaheksandale kohale saavad punkte järgnevalt: (8+9+10)/3=9 punkti.
47. Saagita jäänud võistleja (koha) punkte arvestatakse vastavalt punktide vahemikule, kus asuvad ka teised saagita jäänud võistlejad tema tsoonis ja jagatakse nende vahel.
Näide 1: 24st võistlejast 12 saakidega saavutasid vastavalt esimesed 12 kohta, 12 ülejäänut saakideta võistlejat saavad punkte järgnevat: 13+24/2=18,5+1 karistuspunkt. Kui tsoonis on üks võistleja ilma saagita või võistleja puudub, saavutab ta suurima punktide arvu (viimase koha) pluss ühe karistuspunkti.
48. Võistkondlik arvestus toimub võistkondadesse kuuluvate individuaalvõistlejate kohapunktide alusel summeerimise teel. Võidab väikseima kohapunktide summaga võistkond. Võistkondade, kellel on sama arv kohapunkte, paremuse määramise aluseks võetakse võistkonna võistlejate poolt summaarselt välja püütud kalade kaal. Pingereas on eespool suurema kalade üldkaaluga võistkond. Kui ka kogukaal on võistkondadel võrdne, siis määratakse koht loosi teel. Kui võistkonna püüdja diskvalifitseeritakse, siis läheb meeskonnale kirja vastava võistleja sektori viimase koha punktid pluss üks karistuspunkt.
49. Puuduva võistkonna liikme eest saab meeskond vastava sektori viimase koha punktid pluss ühe karistuspunkti.

Autasustamine:
50. Karikate, medalite, diplomite ja meenetega autasustatakse klasside kolme paremat ning parimat võistkonda.

 
15.01.2019 11:02
2
KES mötleb  muidu sinna minna???  enlightened
17.01.2019 13:58
4
Sõbrad, juba järgmine nädal. Mõned võistkonnad juba kirjas.
17.01.2019 14:07
7
Sügavused.
22.01.2019 11:17
6
Juba sellel laupäeval. Võistlus läheb Taliliiga 2019 arvestusse.smiley
22.01.2019 11:25
9
MITU  hääd lanti auhinnalaual sõs om? KAs kõlladsõ pääga väits om lubatu vöistlustõ aigu ve??? broken heartkissheart
22.01.2019 11:37
9
Karikad peaks homme saabuma ja auhinnad vinged. Nii, et ole koha Muda.
23.01.2019 20:52
11
v. Alkoholi, narkootiliste ainete tarbimine võistluste ajal;                        Ei vöi sigaretti -sigarellot , piipu tömmata  vöistluse ajal??? enlightened
24.01.2019 22:09
8
Mõistuse piires ikka võib.
26.01.2019 09:39
8
Minu VAESELATSÕ jaox oli slle vöistluse  pileti hind liig kallis! cryingcryingcrying  Selle raha eest saab juba 1. korraliku brandy! cheeky
27.01.2019 22:14
5
Suured tänud kõigile osalejatele, abilistele ja toetajatele

Tulemused:http://kalasport.kalastajateselts.ee/taliliiga/voistlused/tamula-2019
Palun oota