Otsi

Tallinna Kalaspordi Klubi lahtised meistrivõistlused talipüügis

15.01.2019 16:49
Tere,
TKSK lahtised taas Paunkülal. Järv on nii palju taastunud et kannatab võistluse maha pidada. Ootame rohket osalust ning tihedat konkurentsi!
Tallinna Kalaspordi Klubi lahtised meistrivõistlused talipüügis 2019                                                            
Võistluste juhend.
Võistlused korraldab Tallinna Kalaspordi Klubi. Võistlused viiakse läbi individuaalvõistluse ja klubidevahelise võistkonnavõistlusena.
 
1.            Võistlus toimub 24.02.2019 Paunküla veehoidlal. Juhul, kui jää- või ilmastikuolud ei võimalda võistluse läbiviimist planeeritud ajal ja kohas, määratakse uus aeg ning koht ja sellest teavitatakse hiljemalt 20.02.2019 portaalis kalale.ee ja võistluste Facebooki lehel.
2.            Eelregistreerunud võistlejad ja võistkonnad saavad stardimaterjalid kätte võistluspäeva hommikul. Võistlejate ja võistkondade kohapealne registreerimine, võistluse avamine  ning võistluse lõpetamine toimuvad Paunküla veehoidla kagunurga lähistel paiknevas RMK Hiieveski telkimisala kõrval asuvas parklas.
3.            Võistluse ajakava:
a.            08:30 – 09.15 võistlusmaterjalide väljastamine, võistlejate täiendav registreerimine
b.            09.15-10.00 võistluse avamine, siirdumine võistlussektori serva, võistluse algus
c.            10:00 – 13:00 võistluspüük
d.            13.00-15.00 võistluspüügi lõpetamine. kalade kaalumine, tulemuste kindlaks tegemine, autasustamine, võistluse lõpetamine.
 
4.            Võistlussektori signaalid:
a.            Esimene signaal – võistlejad tohivad siseneda võistlusalasse ja valida ning tähistada ühe püügikoha. Püügikohta võib akvatooriumisiseselt vahetada kogu võistlusaja vältel.
b.            Teine signaal - võib alustada puurimist, söötmist ning püüki. Mootoriga puuri kasutamine on keelatud.
c.            Kolmas signaal -  püügiaja lõpuni on jäänud 5 minutit.
d.            Neljas signaal - püügiaja lõpp. Kala, mis on konksu otsas, kuid pole lõpu-signaali alguseks veest väljas, arvesse ei lähe ja tuleb koheselt tagasi lasta.
5.            Võistlejaid ja võistkondi saab eelregistreerida kuni 20.02.2019, tasudes osavõtutasu Tallinna Kalaspordi Klubi arvele EE931010052031974004 ning märkides maksekorraldusele „Paunküla Karikas“, võistleja(te) nime, võistkondlikul registreerumisel võistkonna nimetuse ja võistlusklassi juhul, kui osaletakse lisaks ka naiste, noorte või juunioride arvestuses.
 
6.            Võistlustest osavõtu tasu on:
a.            Eelregistreerunud võistlejatel 6€ täiskasvanutele ja 3€ noortele, juunioridele ning üliõpilastele ISIC kaardi olemasolul;
b.            Kohapeal registreerunutele – 10€ täiskasvanutele, 5€ noortele, juunioridele ning üliõpilastele ISIC kaardi olemasolul;
c.            Võistluste korraldaja kannab iga võistleja kohta 1€ EKS Taliliiga korraldajatele. 
7.            Osaleda võivad kõik isikud, kellel on võistluste ajal kehtiv harrastusliku kalapüügi õigus. Noorte arvestuses osalevad võistlejad vanusega kuni 15 aastat (kaasa arvatud). Juunioride arvestuses võisteldakse vanuses 16-20 aastat (kaasa arvatud). Noored ja naised osalevad samaaegselt ka üldarvestuses. Kuni 15-aastased tütarlapsed osalevad samaaegselt noorte, naiste ja üldarvestuses. 16-20 aastased tütarlapsed osalevad samaaegselt juunioride ja naiste arvestuses.
8.            Noorte ja juunioride vanust arvestatakse esimese osavõistluse seisuga. Võistlusklass rakendatakse juhul, kui hiljemalt 15. veebruariks 2019 on antud klassis registreerunud vähemalt 5 võistlejat.
9.            Võistkondlikus arvestuses osalevad kalaspordiklubide või teiste spordiklubide esindused. Võistkonna suurus on 4 võistlejat. Võistkonnad registreerimisel palume saata vastava e-maili aadressile allanlahi@gmail.com hiljemalt 20.02.2019 vastava klubi esindusõigustega isiku poolt. Kohapeal võistkondi ei registreerita.
10.          Võistlus viiakse läbi individuaal- ja võistkonnavõistlusena. Arvesse lähevad kõik kalaliigid vastavalt seaduses sätestatud piirangutele.
11.          Paremusjärjestus selgitatakse kõikide osalejate vahel. Lisaks selgitatakse paremusjärjestus võistkondade vahel.
12.          Võistlejad ei tohi olla püügi ajal teineteisele lähemal kui 5m.
13.          Püügiauk peab olema tähistatud identifitseeritava lipukesega, mis ei asu augu servast kaugemal kui 50 cm. Tähistamise kohustus kehtib augu puurimise, söötmise ja august püügi kohta. Lipukese pindala peab olema vähemalt 30cm2 ja kõrgus vähemalt 20cm..
14.          Võistlejad võivad võistlusalal vabalt liikuda ja puurida mistahes arvu auke. Võistleja ei tohi jätta jääle püügivahendeid ega muid esemeid v.a. jääpuur ja kalastuskast (seljakott) varustuse kaasaskandmiseks. Kui varustus on mitmes kastis, peavad need kastid olema ühes kohas. Varustus ei tohi olla märgistamata püügiaugu peal ega selle vahetus läheduses
15.          Soovi korral võib võistleja reserveerida endale teise augu, mille peab tähistama lipukesega. Märgistatud augule kehtib samuti teiste võistlejate lähenemiskeeld 5m.
16.          Püügialasse ning püügialast eemale liikumisel peab jääpuuri tera olema kaetud kaitsmega. Liikumisel tuleb hoida jääpuur  püsti, tera allpool. Kui puuri võistlusalas ei kasutata, peab puur olema jäässe püsti puuritud.
17.          Võistleja tohib kasutada kõiki seadusega lubatud harrastusliku kalapüügi vahendeid. Võistlejal võib olla piiramatu arv tagavaraõngi, nende vahetamine võistluse ajal on lubatud. Püügivahendit ei tohi asetada või jätta passiivsele püügile. Kala väljavõtmiseks on lubatud kasutada kongitsat.
18.          Lubatud on mistahes sööda kasutamine v.a. elusad või surnud kalad või nende osad. Lubatud on püügiaukude sissesöötmine.
19.          Võistleja ei tohi kogu võistluspüügi ajal saada mistahes välist abi( välja arvatud meditsiinilist) ja võib sektorist lahkuda ainult kohtuniku loal. Jääpuuri võib vahetada kohtuniku loal.
20.          Võistlejat karistatakse kohtuniku poolt suulise hoiatusega:
a.            puur maas või puuriga liikumise reegli rikkumine;
b.            mistahes muud võistlusjuhendi või spordieetika rikkumised, mis ei too automaatselt kaasa kollast või punast kaarti.
 
21.          Võistlejat karistatakse kohtuniku poolt hoiatusega (kollane kaart) järgmiste rikkumiste eest:
a.            lipureegli rikkumine;
b.            5 meetri reegli rikkumine;
c.            sektorist omavoliliselt väljumine;
d.            puur maas või puuriga liikumise reegli rikkumine
e.            õnge heitmine väljapoole sektori piire;
f.             teadlik prügi mahajätmine (s.h. suitsukonid);
g.            alkoholi või narkootiliste ainete tarbimine võistluste ajal;
h.            korduv suuliste hoiatuste eiramine
Kollane kaart kantakse kohtuniku poolt protokolli ja jõustub võistlejale teatavakstegemisest. Kollane kaart kehtib kuni võistluste lõpuni.
22.          Võistleja tulemused tühistatakse ja ta diskvalifitseeritakse antud võistluselt (antakse punane kaart) järgmistel juhtumitel
a.            kalapüügieeskirja või spordieetika rikkumisel;
b.            võistlusjuhendi rikkumisel juhul, kui selline rikkumine mõjutas või võis mõjutada oluliselt võistleja või mõne teise võistleja tulemust;
c.            kui võistleja esitas kaalumiseks mitte tema poolt püütud või varem püütud kala(d);
d.            kui võistleja esitas kaalumisele alamõõdulise  või seaduse või reeglitega keelatud kala
e.            kui võistlejale anti teine kollane kaart.
23.          Võistluse individuaalne võitja selgitatakse kalade kaalumise teel. Suurima kaalu saavutanu loetakse võistluse võitjaks. Juhul, kui saagi kaal osutub võrdseks kuulutatakse välja kaks ühesugust kohta. Koha võistkondlikus paremusjärjestuses määrab võistkonna kõigi liikmete poolt kohapunktide kogusumma. Võitjaks osutub võistkond, kelle kohapunktide summa on kõige väiksem. Kui võistkonnal puudub võistleja, lisatakse võistkondliku paremusjärjestuse määramisel võistkonnale iga puuduva võistleja eest viimase koha punktid + üks karistuspunkt. Võrdsete kohapunktide puhul saab kõrgema koha võistkond,  kellel on rohkem kõrgeid individuaalseid kohti.
24.          Autasustamine:
a.            Võistluse kolme paremat individuaalvõistlejat, samuti kolme paremat noort, juuniori ja naist autasustatakse medaliga
b.            Võistluse kolme paremat võistkonda autasustatakse diplomiga ning võitjameeskonda medalitega.
c.            Korraldajad ja toetajad  võivad välja panna täiendavaid auhindu.
25.          Käesoleva juhendiga reguleerimata küsimustes, samuti vaidluste tekkimisel toimitakse vastavalt kohtunikekogu otsusele. Nimetatud otsus on lõplik ega kuulu vaidlustamisele.
 
 

 
24.02.2019 23:03
0
Tulemused: http://kalasport.kalastajateselts.ee/…/v…/paunkula-tksk-2019
Palun oota