Otsi

Anne Karikas 2019

27.02.2019 15:50
• Arvestatakse Taliliigas
• Üks suur sektor.
• Võistkondlik; mehed, naised, noored (kuni 15 k.a.).
• Eelregistreerimine!
• Signaalid – 1. Koha valik; 2. Võistlus; 3. 5 minutit lõpuni; 4. Lõpp.
Korraldaja: kalastussport.ee.

Korraldaja kontakt: Sten Urbanik, sten.urbanik@gmail.com, +372 53 85 4310.

Peakohtunik: selgub

Toimumise aeg: 16. märts 2019.a.

Koht: Anne kanal, Tartu linn.

Kogunemiskoht: Turu silla alune parkla
http://kaart.delfi.ee/?bookmark=2eed86dd8187517f26f899e7a642b9e1

Eelregistreerimine on kohustuslik.Eelregistreerimiseks saata e-maili aadressile sten.urbanik@gmail.com.E-mailis kindlasti ära märkida nimi, võistkond ja võistlusklass. Võistkondade informatsiooni palume saata ühes e-mailis.

Osavõtutasu
Tasumine kohapeal. Palume kaasa võtta täpne raha.  
• 15 €;
• Õpilased, üliõpilased (õpilaspileti alusel, kuni 25 a.), pensionärid: 10 €;
• Noored kuni 15 a. (k.a.): tasuta.  

Orienteeruv ajakava:  
09:00 – 10:00 Registreerimine
10:30 – 11:00 Võistlejate kohtunike koosolek  
11:00 – 14:00 Võistluspüük
14:00 – 15.00 Kaalumine, paus
15:00 – ... Võistluse kokkuvõte, autasustamine
Sõltuvalt asjaoludest võib peakohtunik võistluse ajakava muuta.

Võistlusklassid
Mehed;
Naised;
Noored kuni 15. aastat (15 a. k.a.);
Võistkondlik.

Tingimused
1. Võistlemine toimub tähistatud sektoris.  

2. Võistlus viiakse läbi individuaal- ja võistkondliku võistlusena. Võistlus läheb Taliliiga 2018 arvestusse.

3. Võistkonna moodustab 4 liiget, kelleks võib olla mees, naine või noor.

4. Võistlejatel peab aukude tähistamiseks olema kaks ühesugust lippu, mis tuleb enne sektorisse sisenemist näidata ette kohtunikule.

5. Püüda võib korraga vaid ühe talipüügivahendiga, mis koosneb ridvast, rullist, tamiilist, noogutist ja ühest kirptirgust. Kirptirgu pikkus ilma konksuta tohib olla kuni 15 mm. Konks peab olema üheharuline ja jäigalt kinnitatud kirptirgu korpuse külge. Muud esemed tamiilil ja kirptirgul on keelatud.

6. Võistlejal võib olla piiramatu arv tagavaraõngi, nende vahetamine võistluse ajal on lubatud.

7. Kala väljavõtmiseks on lubatud kasutada kongitsat.

8. Lubatud on naturaalse sööda kasutamine v.a. elusad või surnud kalad, kalamari ja sipelgamunad. Tehissöötade ja nende osade kasutamine on keelatud. Lubatud on püügiaukude sissesöötmine nii peibutussööda kui ka sääsevastsete, tõukudega
9 Signaalid:
a. Pärast esimest signaali tohivad võistlejad siseneda võistlusalasse ja valida püügikoha. Püügikohta võib akvatooriumisiseselt vahetada kogu võistlusaja vältel.
b. Peale teist signaali võib alustada puurimist ning püüki. Mootoriga puuri kasutamine on keelatud.
c. Kolmas signaal tähistab seda, et püügiaja lõpuni on jäänud 5 minutit.
d. Neljas signaal tähistab püügiaja lõppu ning selle kõlades tuleb püük koheselt lõpetada.

10. Enne augu puurimist peab võistleja jääle asetama (mitte viskama) oma lipu. Lipu maksimaalne kaugus august on 30 cm. Tähistamata kohta pole augu puurimine lubatud. Samuti ei tohi tähistamata augul põhja loodida ja sööta. Tähistamata auku võivad hõivata ka teised võistlejad, kui see ei paikne mõne teise võistleja tähistatud augu 5 m mõjutsoonis.

11. Võistlejad võivad võistlusalal vabalt liikuda ja puurida mistahes arvu auke. Võistleja ei tohi jätta jääle püügivahendeid ega muid esemeid v.a. jääpuur ja üks kalastuskast (seljakott) varustuse kaasaskandmiseks, kui varustus on mitmes kastis, peavad need kastid olema ühes kohas.

12. Märgistatud aukudele kehtib 5 meetri reegel. See tähendab, et teise võistleja poolt tähistatud august 5 meetri raadiuses ei tohi teine võistleja puuride auke, sööta olemasolevaid auke või kala püüda. Võistleja võib võistluse ajal kutsuda enda juurde kohtuniku, kes mõõdab 5 meetri mõjuala.

13. Võistlejatevaheline kaugus jääl liikudes võib olla väiksem kui 5 m, kui sellega ei segata kaasvõistlejat.

14. Tabatud kalad tuleb koheselt asetada kotti või kasti, et vältida lume ja jää sattumist saagi hulka. Kohtunikul on õigus lumega segunenud kalade kaalumisele esitanud võistleja diskvalifitseerida.
15. Võistleja võib jätta oma õnge passiivsele püügile.

16. Peale signaali "Sisenemine tsooni" võib sportlane lahkuda sektorist ainult hädavajadusel ja ainult kohtuniku loal. Esmavajalikud esemed (joogivesi, toit, ravimid, jne) võib sportlasele üle anda ainult kohtuniku kaudu.

17. Arvestuses osalevad kõik kalaliigid, v.a. need mille püük on seadusega keelatud. Alamõõdulised kalad (liikide puhul, millele on kehtestatud alammõõt) ei lähe arvesse.

18. Püügialasse ning püügialast eemale liikumisel peab jääpuuri ots olema kaetud kaitsmega.

19. Võistlejal on õigus kasutada varupuuri, mis on enne starti asetatud (jäässe puuritud) sektori serva. Puuri vahetamiseks tuleb eelnevalt küsida luba kohtunikult.

20. Kehvade ilma- ja jääolude puhul ja võistlejate ohutuse tõttu on korraldajatel õigus muuta võistluse läbiviimise korda, kohta, kuupäeva või võistlus ära jätta. Võistlejate poolt tehtud kulutusi ei kompenseerita.

21. Võistlejate vaheline suhtlus peab olema sõbralik ning üksteise kalapüügiruumi austav.

22. Kõik võistlejad on jääl omal vastutusel. Noorvõistlejate eest vastutavad nendega kaasas olevad täiskasvanud.

23. Võistlejad on kohustatud võistlustel tekkinud prügi tooma kaldale selleks ettenähtud kohta.

24. Soovituslik on kasutada isiklikku taarat (vöökotti vms) ja vältida kilekottide kasutamist.

25. Võistluse käigus püütud kalad annetatakse võimaluse korral Elistvere loomapargile.
Kaalumine:

26. Kaalumise tulemused pannakse kirja võistluse protokolli.

27. Kaalumise juures võivad peale kohtunike ja võistluse korraldajate viibida meeskondade kaptenid ja võistleja, kelle kala kaalutakse.

Kohtunikud:
29. Kohtunike kolleegium (KK) koostatakse võistlusi korraldava organisatsiooni poolt.

30. Kõik kohtunikud peavad selgelt tundma käesolevaid Reegleid.

31. Peakohtunik juhib võistlusi ja korraldab KK tööd, kontrollib võistluste toimumise korrektsust, lahendab jooksvaid küsimusi, menetleb võistlejate poolt tehtud rikkumisi vastavalt võistluste reeglitele, käsitleb tekkivaid vaidlusi ja koostöös kolleegiumiga võtab vastu nende suhtes vastavaid otsuseid.

32. Peakohtunikul on õigus ajutiselt peatada või tühistada võistlused ebasoodsate ilmastikuolude või muude tingimuste tõttu, mis häirivad tavapärast võistluste kulgemist. Peakohtunik võib eemaldada võistlustelt ebakaines või muus võistlustega mittevastavas olekus võistlejad ning kohtunikud, kes ei saa oma ülesannetega hakkama.

33. Peakohtunik korraldab võistlejate registreerimist ning vastutab kogu võistluste dokumentatsiooni eest. Võistluste lõpus teeb kokkuvõtte koos teiste kohtunikega võistluste tulemustest.

34. Kohtunikud kontrollivad võistlejat ja tema püügivarustust enne sektorisse sisenemist.

35. Kasutades tsooni protokolli, kontrollivad tsoonides olevad kohtunikud võistlejaid ja vastutavad võistluse reeglitepärasuse eest tsoonides. Kohtunikud hoiavad ära kõrvaliste isikute viibimist võistlustsoonides. Kohtunikud kontrollivad võistlejate püügiriistu ning püügivõistluste korraldamise tingimuste täitmist nendele määratud sportlaste poolt. Iga vooru lõpus raporteerivad tsoonide kohtunikud peakohtunikule leitud rikkumistest ning määratud sanktsioonidest.

36. Kohtunikele ei ole lubatud oma kohustuste täitmine ebakaines olekus.

Aus Võistlus
37.Kalastamisel lähtutakse kalapüügi õigusaktidest.

38. Kaasvõistlejate tahtlik segamine on keelatud.

39. Võistleja tulemused tühistatakse ja ta diskvalifitseeritakse järgmistel juhtumitel:

a. kalapüügieeskirjade ja spordieetika rikkumisel;

b. võistlusmääruste või juhendi rikkumisel;

c. kui võistleja esitas kaalumiseks mitte tema poolt püütud või varem püütud kala(d);

d. kui võistlejale tehti kohtuniku poolt teine hoiatus (kollane kaart) ühe või kahe võistluspäeva jooksul.

40. Võistlustel kohaldatavad karistused:

a. Hoiatus (kollane kaart) järgmiste rikkumiste eest:  

i. Lipureegli rikkumine;

ii. 5 meetri reegli rikkumine;

iii. Sektorist omavoliliselt väljumine;

iv. Teadlik prügi mahajätmine (s.h. suitsukonid);

v. Alkoholi, narkootiliste ainete tarbimine võistluste ajal;

vi. Korduv suuliste hoiatuste eiramine;

b. Suuline hoiatus (tähelepanujuhtimine ebakorrektsele käitumisele, kui võistleja jätkab teadlikult sellist tegevust, järgneb hoiatus (kollane kaart)):

i. Õnge heitmine väljapoole sektori piire;

ii. Puur maas;

iii. Kohtunike otsusel mistahes muu võistluste reeglite või muu seaduse rikkumine .

41. Kui keegi näeb võistluse ajal mõne võistleja poolt võistlustingimuste rikkumist, tuleb sellest koheselt teavitada kohtunikke. Proteste võetakse vastu kuni 15 minutit peale võistluse lõppu.

42. Apellatsiooni osas võetakse otsus vastu kohtunike kolleegiumi avatud enamushääletuse abil. Kohtunike kolleegiumi otsus on lõplik ja seda kinnitab Peakohtunik. Iga apellatsiooni menetluse ja otsuse kohta koostatakse protokoll.

43. Võistlusi korraldav organisatsioon ei vastuta kohtunike kolleegiumi (KK) või peakohtuniku poolt võistluselt eemaldatud võistleja või võistkonna võistlusel osalemiseks tehtud kulude eest, ega tagasta neid.

44. Kohtunike kolleegiumil (KK) ja peakohtunikul on õigus karistada võistlejat võistluselt eemaldamisega kui võistleja viibib võistusel ebakaines olekus ja/või ohustab teisi oma tegevusega.

45. Kohtunikul on keelatud edastada võistleja saakide ja püügi infot konkureerivatele võistlejatele.
Paremusjärjestus:

46. Võistlejaid järjestatakse punktide (kohtade) järgi kasvavalt. Ühe punkti (esimese koha) saab suurima püütud saagi kaalu saavutanud võistleja. Kaks punkti (teise koha) saab võistleja, kes saavutab teise püütud saagi kaalu. Kolmas kaal tsoonis saab kolm pukti, jne.

47. Saagita jäänud võistleja (koha) punkte arvestatakse vastavalt punktide vahemikule, kus asuvad ka teised saagita jäänud võistlejad.

51. Võistkondlik arvestus toimub võistkondadesse kuuluvate individuaalvõistlejate kohapunktide alusel summeerimise teel. Võidab väikseima kohapunktide summaga võistkond. Võistkondade, kellel on sama arv kohapunkte, paremuse määramise aluseks võetakse võistkonna võistlejate poolt summaarselt välja püütud kalade kaal. Pingereas on eespool suurema kalade üldkaaluga võistkond. Kui ka kogukaal on võistkondadel võrdne, siis määratakse koht loosi teel. Kui võistkonna püüdja diskvalifitseeritakse, siis läheb meeskonnale kirja vastava võistleja sektori viimase koha punktid pluss üks karistuspunkt.

52. Puuduva võistkonna liikme eest saab meeskond vastava sektori viimase koha punktid pluss ühe karistuspunkti.

Autasustamine:
53. Karikate, medalite, diplomite ja meenetega autasustatakse klasside kolme paremat ning parimat võistkonda. Samuti loosiauhinnad!
05.03.2019 16:44
0
Praktiliselt iga võistlus on saadud mõned boonus linaskid. 
Kostja stiilinäide:
https://www.youtube.com/watch?v=ci9pOOBWDNE
08.03.2019 14:23
0
Üritust toetab meie hea sõber Salmo.
14.03.2019 11:55
1
Esimene liinu tabatud
14.03.2019 11:55
1
Toetab veel kalastus.eu
14.03.2019 11:57
1
Hakkab juba ilmet võtma
15.03.2019 15:17
1
Eelregistreerida palume! Siis kohapeal lihtsam.
15.03.2019 15:19
1
kummipaat jalga?
15.03.2019 15:54
0
Jää tip-top!
17.03.2019 23:09
1
Suured tänud kõigile osalejatele ja sponsoritele! Tulemused leiab:
http://kalasport.kalastajateselts.ee/taliliiga/voistlused/annekarikas-2019
Palun oota