Otsi

EÕL reitinguvõistlus 09.-10-03.2019

03.03.2019 20:39
Reitinguvõistlus Võrtsjärvel

Võistlusjuhend

Toimumise aeg: ametlik treening: 09.03.2019, I ja II voorud: 10.03.2019
Koht: Võrtsjärv, kogunemine Limnoloogiajaama juures.
Kaalumine: jää peal telgis
Võistluse eesmärk: Selgitada välja MM koondise kandidaadid 2020. MMiks.
Kogunemiskoht: Limnoloogiajaama parkla

Ajakava

09.03.2019

11.00 – 15.00 Ametlik treening ümber sektorite. Mõlema vooru sektorid märgitakse hommikul maha.
10.03.2019
08.00 - 08.40 registreerimine
08.40 - 09.00 loosimine (mõlema vooru loosimine korraga)
09.00 – 09.25 võistluse avamine, võistluspaika minek, püügivarustuse ja võistlejate kontroll enne sektorisse sisenemist
09.30 – 12.00 I voor
12.00 – 13.30 vahekaalumine jää peal. Kaalumise juures olemine ei ole kohustuslik.
13.30 – 16.00 II voor
16.00 – kaalumine jää peal, kokkuvõtted

Võistlusklassid:

1) Üldarvestus (auhinnad puuduvad)

Prügi

Prügi mahapanek selleks mitte ettenähtud kohta on keelatud.

Kala utiliseerimine

Võistluse jooksul võistlejate poolt saadud kala jagatakse pärast kaalumist võistlejatele tagasi. Kui kala jääb üle, siis see viiakse Elistvere loomaparki.

Osavõtutasu:

Osavõtutasu üldklassile on 10 € inimese kohta. Võistluse otsestest kuludest jäänud raha kantakse EÕL arvele 2020. a. talipüügi koondise MMil osalemise toetamiseks.

Eelregistreerimine

Eelregisteerimine on kohustuslik. Eelregistreerimiseks saata e-mail aadressile: alandrusenko@gmail.com hiljemalt 05.02.2019 kell 21:00.

Tingimused:

Võistlusveekogu jääl viibimine 1km raadiuses Limnoloogiajaamast on võistlejatele keelatud alates kolmapäevast (06.03.2019 kell 00:01) kuni ametliku treeningu alguseni (v.a. korraldusmeeskond ja kohtunikud järelvalve teostamiseks ja sektori mahamärkimiseks).

Ametlikul treeningul on keelatud läheneda sektoritele lähemale kui 10 meetrit.

Veealuste kaamerate kasutamine on keelatud nii ametlikul treeningul kui ka võistluse ajal. Kajaloodi kasutamine on lubatud ametlikul treeningul, kuid keelatud võistluse ajal.

Võistlejatel on võistluse ajal keelatud anda püügiinfot või muul viisil aidata teisi võistlejaid.

Võistlus toimub sektorites, mille arv sõltub eelregistreeritud osalejate arvust, arvestades, et igas sektoris oleks umbes 15 võistlejat.

Võistlejate määramine sektoritesse toimub loosimise teel. Iga võistleja peab eelregistreeruma (eelregistreerimise tingimused määrab võistluste korraldaja). Loosimisjärjekord määratakse registeerumisaja järgi. Kõige esimesena registreerunud võistleja tõmbab loosi esimesena jne. Loositakse mõlema vooru sektorid korraga.

Võistlejatel peab aukude tähistamiseks olema kaks ühesugust lippu, mis tuleb enne sektorisse sisenemist näidata ette kohtunikule. Lipu konstruktsioon peaks välistama selle ümberkukkumise või jääl libisemise tuule tõttu. Lipp peab olema vähemalt 20cm kõrge.

Püüda võib korraga vaid ühe taliõngega, mis on rakendatud ühe kirptirguga. Kirptirgu pikkus ilma konksuta tohib olla kuni 15 mm. Konks peab olema üheharuline ja jäigalt kinnitatud kirptirgu korpuse külge. Muud esemed tamiilil ja kirptirgul on keelatud.

Võistlejal võib olla piiramatu arv tagavaraõngi, nende vahetamine võistluse ajal on lubatud.

Kala väljavõtmiseks on lubatud kasutada kongitsat.

Lubatud on naturaalse sööda kasutamine v.a. elusad või surnud kalad, kalamari ja sipelgamunad. Tehissöötade ja nende osade kasutamine on keelatud. Lubatud on püügiaukude sissesöötmine.

Signaalid:

Pärast esimest signaali tohivad võistlejad siseneda võistlusalasse ja valida püügikoha. Püügikohta võib akvatooriumisiseselt vahetada kogu võistlusaja vältel.

Pärast teist signaali võib alustada puurimist ning püüki. Mootoriga puuri kasutamine on keelatud.

Kolmas signaal tähistab seda, et püügiaja lõpuni on jäänud 5 minutit.

Neljas signaal tähistab püügiaja lõppu ning selle kõlades tuleb püük koheselt lõpetada. Kui lõpusignaali kõlamise hetkel on võistlejal kala konksu otsas, kuid kala on veel vees, siis see kala arvesse ei lähe ning see tuleb koheselt tagasi lasta.

Enne augu puurimist peab võistleja jääle asetama (mitte viskama) oma lipu. Lipu maksimaalne kaugus augu servast on 50 cm. Tähistamata kohta pole augu puurimine lubatud. Samuti ei tohi tähistamata augul põhja loodida ja sööta. Tähistamata auku võivad hõivata ka teised võistlejad, kui see ei paikne mõne teise võistleja tähistatud augu 5 m mõjutsoonis. Enne algussignaali tohib lipuga hõivata ainult ühte kohta.

Võistlejad võivad võistlusalal vabalt liikuda ja puurida mistahes arvu auke. Võistleja ei tohi jätta jääle püügivahendeid ega muid esemeid v.a. jääpuur (jäässe puurituna) ja kalastuskast (või kott) varustuse kaasaskandmiseks. Kõik jääle jäetud esemed ja kala viib kohtunik sektorist välja ning neid enne võistluse lõppu tagasi ei saa.

Maksimaalne lubatud peibutussööda hulk valmis kujul (niisutatud või kuiv, sisaldades kõiki lisandeid ja/või mulda jms) on 2 liitrit. Maksimaalne lubatud loomse sööda (erinevad ussid, vastsed jne) kogus on 1 liiter. Kui peibutussööda sisse on eelnevalt lisatud loomne sööt („jokker”, sääsevastsed jne), siis kogu see sööt klassifitseerub loomse alla ning selle maksimaalne lubatud kogus on 1 liiter.

Märgistatud aukudele kehtib 5 meetri reegel. See tähendab, et teise võistleja poolt tähistatud august 5 meetri raadiuses ei tohi teine võistleja puuride auke, sööta olemasolevaid auke või kala püüda. Kaugust mõõdetakse augu servast teise augu servani. Kui kohtuniku poolt mõõdetud kaugus võistleja august teise võistleja tähistatud auguni on 4,9 ja 5,0 meetri vahel, siis selle rikkumisega kaasneb esimesel korral kirjalik hoiatus ning rikkumise sooritanud sportlane peab augu vabastama. Reegli korduva rikkumisega ühe vooru jooksul kaasneb kollane kaart. Kui mõõdetud kaugus võistleja august teise võistleja tähistatud auguni jääb alla 4,9 m, siis sellega kaasneb kollane kaart. Kui kohtunik mõõdab kahe võistleja aukude vaheliseks kauguseks alla 5 m, kuid ei suuda kindlaks teha, kes oma augu varem hõivas, siis saavad hoiatused (kui kaugus on 4,9 ja 5 m vahel) või kollased kaardid (kui kaugus on alla 4,9 m) mõlemad võistlejad.

Võistlejatevaheline kaugus jääl liikudes võib olla väiksem kui 5 m, kui pole muud liikumisvõimalust.

Tabatud kalad tuleb koheselt asetada kotti või kasti, et vältida lume ja jää sattumist saagi hulka. Kohtunikul on õigus lumega segunenud kalade kaalumisele esitanud võistleja diskvalifitseerida.

Võistleja ei tohi jätta oma õnge passiivsele püügile. St võistlejal peab püügi ajal olema käe ja õnge vahel pidev kontakt.

Peale signaali "Sisenemine tsooni" võib sportlane lahkuda sektorist ainult hädavajadusel, kui kohtunik annab selleks loa. Kogu võistluse ajal ei või võistleja saada mingit välist abi, v.a. meditsiinilist.

Arvestuses osalevad kõik kalaliigid, v.a. need, mille püük on seadusega keelatud. Alamõõdulised kalad (liikide puhul, millele on kehtestatud alammõõt) ei lähe arvesse. Alamõõdulise kala kaalumiseks esitamisega kaasneb võistleja diskvalifitseerimine. Kahtluse korral, kas kala on mõõdus või mitte, võib võistleja paluda kohtunikult võistluse ajal abi. Kui kohtunik mõõdab ja kinnitab, et kala on mõõdus, siis see kala läheb arvesse.

Püügialasse ning püügialast eemale liikumisel peab jääpuuri ots olema kaetud kaitsmega. Liikumisel tuleks hoida jääpuur püsti, tera allpool. Kui puuri võistlusalas ei kasutata, peab puur olema jäässe püsti puuritud. Katteta puuri maas hoidmisega kaasneb kollane kaart. Ei ole lubatud sööta, loodida auke ega püüda, kui puur ei ole jäässe püsti puuritud. Võistluse alguses pärast sektorisse sisenemist enne teist signaali pärast kaitsme eemaldamist puurilt peab puuri hoidma vertikaalselt, tera allpool, samal ajal muid toiminguid teha ei tohi.

Võistlejal on õigus kasutada varupuuri, mis peab asuma väljas pool sektorit ja mille terad peavad olema kaitstud. Puuri vahetamiseks tuleb eelnevalt küsida luba kohtunikult.

Kehvade ilma- ja jääolude puhul ja võistlejate ohutuse tõttu on korraldajatel õigus muuta võistluse läbiviimise korda, kohta, kuupäeva, lühendada võistlusvooru või võistlus ära jätta. Võistlejate poolt tehtud kulutusi ei kompenseerita.

Võistlejate vaheline suhtlus peab olema sõbralik ning üksteise kalapüügiruumi austav.

Kõik võistlejad on jääl omal vastutusel. Noorvõistlejate eest vastutavad nendega kaasasolevad täiskasvanud.

Kaalumine:

Kaalumise tulemused pannakse kirja Võistluse Protokolli.

Kaalumise juures võib peale kohtunike ja võistluse korraldajate viibida võistleja, kelle saaki kaalutakse. Teised pealtvaatajad peavad olema vähemalt 5m eemal.

Kaalumiseks võetakse saaki vastu ainult korraldajate poolt jagatud taaras. Kalad tuleb kohtunikule üle anda enne sektorist väljumist vastava sektori tähise juures. Kui võistleja lahkub sektorist ilma oma sektori kohtunikule nurgalipu juures kala üle andmata, siis selle võistleja kala kaalumiseks hiljem vastu ei võeta.

Kalade ülevaatus enne kaalumist peab olema perforeeritud põhjaga taaras (kõigil võistlejatel sama). Kaalumiseks mõeldud Taara tuleb Võistluse Korraldajate poolt.

Kohtunikud:

Kohtunike kolleegium (KK) koostatakse võistlusi korraldava organisatsiooni poolt.

Kõik kohtunikud peavad selgelt tundma käesolevaid Reegleid.

Kohtunikud valivad enda seast peakohtuniku.

Peakohtunik juhib võistlusi ja korraldab KK tööd, kontrollib võistluste toimumise korrektsust, lahendab jooksvaid küsimusi, menetleb võistlejate poolt tehtud rikkumisi vastavalt võistluste reeglitele, käsitleb tekkivaid vaidlusi ja koostöös kolleegiumiga võtab vastu nende suhtes vastavaid otsuseid.

Peakohtunikul on ainuõigus ajutiselt peatada või tühistada võistlused ebasoodsate ilmastikuolude või muude tingimuste tõttu, mis häirivad tavapärast võistluste kulgemist. Peakohtunik võib eemaldada võistlustelt ebakaines või muus võistlustega mittevastavas olekus võistlejad ning kohtunikud, kes ei saa oma ülesannetega hakkama.

Peakohtunik korraldab võistlejate registreerimist, võistluskohtade loosimist ning vastutab kogu võistluste dokumentatsiooni eest. Võistluste lõpus teeb kokkuvõtte koos teiste kohtunikega võistluste tulemustest.

Kohtunikud kontrollivad võistlejat ja tema püügivarustust enne sektorisse sisenemist.

Kasutades tsooni protokolli, kontrollivad tsoonides olevad kohtunikud võistlejaid ja vastutavad võistluse reeglitepärasuse eest tsoonides. Kohtunikud hoiavad ära kõrvaliste isikute viibimist võistlustsoonides. Kohtunikud kontrollivad võistlejate püügiriistu ning Püügivõistluste Korraldamise Tingimuste täitmist nendele määratud sportlaste poolt. Iga vooru lõpus raporteerivad tsoonide kohtunikud peakohtunikule leitud rikkumistest ning määratud sanktsioonidest.

Iga sektori kohtunik on kohustatud võistlejale tehtud hoiatuse(d) vormistama koos võistleja numbriga kirjalikult.

Kohtunikele ei ole lubatud oma kohustuste täitmine ebakaines olekus.

Enne võistlust moodustatakse sõltumatu žürii, mis koosneb 1-st EÕL esindajast, 1-st korraldaja esindajast, 1-st kohtunikekogu esindajast. EÕL mittekorraldajaklubid võivad enne võistlust esitada igalt klubilt 1 kandidaadi žüriisse. Kui esitatakse vähemalt 2 kandidaadi, siis žürii liikmeteks valitakse loosimise teel 2 kalastusklubide esindajat. Vastasel juhul jääb žürii 3-liikmeline. Protestide esitamisel võetakse otsus vastu kohtunike kolleegiumi avatud enamushääletuse abil. Kohtunike Kolleegiumi otsuse kinnitab ja teatab Peakohtunik. Pärast Peakohtuniku poolt protesti tulemuse teatamist protesti esitanud isikule võib protesti esitanud isik esitada apellatsiooni, mida menetleb žürii. Žürii kuulab ära kõik asjassepuutuvad isikud ja kohtunikukogu ning võtab vastu lõpliku otsuse avatud enamushääletuse abil. Žürii otsus on lõplik ja edasisele kaebamisele ei kuulu. Iga protesti menetluse ja otsuse kohta koostatakse protokoll.

Aus võistlus:

Kalastamisel lähtutakse kalapüügi õigusaktidest.

Kaasvõistlejate tahtlik segamine on keelatud.

Võistleja mõlema vooru tulemused tühistatakse ja ta diskvalifitseeritakse järgmistel juhtumitel:

1. kalapüügieeskirjade ja spordieetika rikkumisel

2. kui võistleja esitas kaalumiseks mitte tema poolt püütud või varem püütud kala(d)

3. võistleja rikkus treeningkeelu nõuet.

Kaks kollast kaarti annavad kokku punase kaardi. Punase kaardi saanud võistleja saab oma sektori viimase koha punktid + 1 karistuspunkti selles voorus, millal ta punase kaardi sai. Punane kaart nullib ära varem saadud kollased kaardid. Kui võistleja saab punase kaardi esimeses voorus, siis teises voorus võib ta võistelda, seejuures eelmise vooru kollased kaardid nullitakse punase kaardi saamisel ära, sõltumata nende arvust. Kui võistleja saab punase kaardi teises voorus, siis esimese vooru tulemusi see ei mõjuta.

Kui keegi näeb võistluse ajal mõne võistleja poolt võistlustingimuste rikkumist, tuleb sellest koheselt teavitada kohtunikke. Proteste võetakse vastu kuni 15 minutit pärast võistluse lõppu.

Võistluste tulemuste arvutamist puudutavaid proteste võib suuliselt esitada kuni 15 minutit pärast tulemuste teatamist. Sellise protesti esitanud isik peab esitama žüriile ka kirjaliku protesti 24 tundi pärast suulise protesti esitamist.

Võistlusi korraldav organisatsioon ei vastuta kohtunike kolleegiumi (KK) või Peakohtuniku poolt võistluselt eemaldatud võistleja või võistkonna võistlusel osalemiseks tehtud kulude eest, ega tagasta neid.

Kohtunike kolleegiumil (KK) ja Peakohtunikul on õigus karistada võistlejat võistluselt eemaldamisega kui võistleja viibib võistusel ebakaines olekus ja/või ohustab teisi oma tegevusega.

Kohtunikul on keelatud edastada võistleja saakide ja püügi infot teistele võistlejatele.

Võistlejatel on võistluse ajal keelatud kasutada mistahes sidevahendeid. Erandkorras võib kasutada telefoni ainult kohtuniku loal.

Paremusjärjestus üldarvestuses ja meeskondlikus arvestus:

Iga vooru iga püügitsooni võistlejaid järjestatakse punktide (kohtade) järgi kasvavalt. Ühe punkti (esimese koha) saab vooru tulemuste põhjal omas püügitsoonis suurima püütud saagi kaalu saavutanud võistleja. Kaks punkti (teise koha) saab võistleja, kes saavutab tsoonis teise püütud saagi kaalu. Kolmas kaal tsoonis saab kolm pukti jne.

Juhul, kui ühes tsoonis on mitmel võistlejal täpselt ühesugune saagi kaal, arvestatakse nende tulemuse punktideks keskmine aritmeetiline arv kohtadest, mida nad peaksid jagama. Näide 1: Kaks võistlejat, kes peaksid jagama viiendat ja kuuendat kohta, saavad punkte järgnevalt: (5+6)/2=5,5 punkti. Näide 2: Kolm võistlejat kes pretendeerivad kaheksandale kohale saavad punkte järgnevalt: (8+9+10)/3=9 punkti.

Saagita jäänud võistleja (koha) punkte arvestatakse vastavalt punktide vahemikule, kus asuvad ka teised saagita jäänud võistlejad tema tsoonis ja jagatakse nende vahel. Näide 1: 24st võistlejast 12 saakidega saavutasid vastavalt esimesed 12 kohta, 12 ülejäänut saakideta võistlejat saavad punkte järgnevat: 13+24/2=18,5. Kui tsoonis on üks võistleja ilma saagita, saavutab ta suurima punktide arvu. Kui võistleja puudub, saavutab ta suurima punktide arvu (viimase koha) + 1 karistuspunkti.
 
04.03.2019 09:20
0
Kuna tegemist on uue ja tavalisest veidi erineva võistluse läbiviimisega, mis tekitab korraldajatele ja kaugemalt tulijatele lisakoormusi, siis paluks kõigil asjassepuutuvatel saata mulle meilile matibanhard@gmail.com oma arvamus. Nagu ma juba Õisus ütlesin, ei muuda see antud võistluse läbiviimist, vaid oleks abiks järgmise aasta reitinguvõistluste planeerimisel. Pikka juttu pole vaja - piisab variantidest: meeldib, ei meeldi, erapooletu. Kui keegi meie seltskonnast jätab arvamuse saatmata, läheb tema hääl lahtrisse "ei meeldi"  Peale võistluse läbiviimist paluks uuesti tagasisidet - kas arvamus muutus või jäi samaks ja kommentaare. Kuna küsitlus on isikuline, luban, et andmete väärkasutamist ei tule, ja keegi tagakiusamise alla ei satu   
04.03.2019 20:56
3
Päris nii ei saa, et kui keegi jätab saatmata, siis läheb lahtrisse "ei meeldi". Sellisel kujul küll ühtegi küsitlust ei tehta. Kui inimene jätab hääletamata, siis tema hääl lihtsalt puudub, ja seda ei ole võimalik ühessegi lahtrisse ise kirjutada.
04.03.2019 23:28
0
Väga hästi saab. Ja juba tuleb arvamusi. Kui keegi kardab ebasobilikku tulemust, kandku muret selle üle, et kõik ta sõbrad kindlasti saadaksid kasvõi ühesõnalise meili. Pole ju keeruline.
Ja meilidest jääb jälg, ei ole võimalik pärast valetada, et enamus soovis ühte või teist. 
04.03.2019 23:32
0
Kallutatud küsitlus.
05.03.2019 00:09
0
suur osa võistlejatest ei vaata kalale.ee foorumit, siin olevast infost ei piisa küsitluseks!
05.03.2019 08:47
1
Nii ikka ei saa küsitlust läbi viia. Kui ma ei vasta siis keegi EI SAA MINU EEST PANNA VASTUST! Tal lihtsalt puudub selleks ÕIGUS! Kui näen kuskil et minu eest on hääletatud siis tõstan korralikku kära sellepärast! Pole õigust kellelgi minu eest hääletada! Diktaatorlik tundub see praegu. Annan oma arvamuse kui sellinne võistlus on läbi, ennem ei oska sellisest võistlusest midagi arvata ja keegi ei arva ka minu eest! 
Lugupidamisega 
05.03.2019 08:48
0
Ja siin lehel käin väga harva et infot saada. 
05.03.2019 08:56
0
Mina enda poolt hääletada ei luba, hääletan peale võistlust!
05.03.2019 09:04
0
Tere,

Mille jaoks siis vaja muuta võistluste formaati ennem hooaja lõppu?  Hooaja algul oleks pidanud seda tegema. Nii et pole mõtet kisada. Kus sa Alan siis infot hangid võistluste kohta?
05.03.2019 09:06
0
Hääletan peale võistlust ja ei ole nõus sellega,et keegi minu eest hääletab.
05.03.2019 09:16
0
Kostja igaltpoolt mujalt aga mitte siit! Väga harva käin sellel lehel
05.03.2019 09:18
0
Kus need igalpool mujal on? Tean, et paljud ei käib FB võistlusi vaatamas. Samuti feederdajate graafikut oli raske leida FB-s, kui ei tea kust otsida.
05.03.2019 09:19
0
Kostja, formaat ei oleks muutunud kui oleks kolmas etapp korraldatud, kuid keegi ei taha korraldada!
05.03.2019 09:21
0
Feedre graafik olemas fb s mitme kohapeal, kust leiab õngitsejate graafiku?
05.03.2019 09:25
2
Õngitsemis graafik sai valmis alles Õisul ja on praegu saadetud laiali õngitsejatele ülevaatamiseks. Pidime arvestama feeder võistlustega ja Leedu õngitsemis võistlustega.
05.03.2019 10:32
1
Kõik küsitlused on alati kallutatud ja järelduste tegemine sõltub ka alati küsitlejast. Sama nagu Riigikogu valimistel - ise valimas ei käi, aga neli aastat käib valitsuse sõimamine ja virisemine - põhjendus - mina neid pole valinud.
Kuna võistlus on uus ja reeglite järgi liiga hilja välja kuulutatud, tekib pärast palju virisemist, siis ma sooviksin saada rahva arvamust enne ja pärast võistlust. Kui küsimus oleks esitatud ilma surveta mittehääletajatele poleks tekkind seda arutelu ja mittehääletajate arv oleks mugavuse tõttu olnud enamuses ja poleks hääletamisel mitte mingit tõsiseltvõetavat tulemust. 
05.03.2019 20:18
2
Mina põhimõtteliselt ei võta küsitlusest osa, kui küsitlus on sellisel kujul välja kuulutatud. Pärast küsitluse lõppu palun aruannet, kuhu/kas minu hääl läks.

Küsitluse juures jääb segaseks, kes on see "oma seltskond", kes peab hääletama, mitu inimest ja kes? Kui hääletab näiteks 10 inimest, siis mitu häält "ei meeldi" veergu küsitluse läbiviija omalt poolt kirjutab? 50? 50 000? miljon?
05.03.2019 20:24
0
Kas lihtsam poleks peale seda võistlust kõigilt küsida ja kas või hääletada kas järgmine hooaeg teeme veel ühe sellise võistluse.Pole mõtet nende käest küsida kes seda võistlust kaasa pole teinud.
05.03.2019 21:37
1
Naljakas lugu tegelt, ärge solvuge
05.03.2019 23:05
1
Aleksander sa ju ise korraldad siis saad ainult vastata meeldib ju!
 
 
05.03.2019 23:09
2
Jaan kuidas saad vastuse nendelt, kes ei osalenud, kuid oleks tahtnud?
05.03.2019 23:42
1
Ajate selle tali teema liiga pea peale!
06.03.2019 02:06
2
Üldiselt oleks vastuvõetav laksida 2 vooru ühe päevaga, lühemad ka ju, kokku tunni jagu. (Aastad tagasi sai õngitsetud küll,kui kogu püügipäeva kompott kujunes 25-26 h ) aga ma see aasta ei osale. Pärast siis loen komme,kas oli ok formaat. 
Ja kui pikk maa,ja füüsis vasta ei pea,ööbimine ju lähedal,
reede kohale ja esmapäev koju.. )) 
06.03.2019 22:55
1
Naljakas on tõesti. Selle asemel, et saata meiliga üks sõna, hakatakse õpetama kuidas küsitlust läbi viia. See ei ole mingi ametlik küsitlus, vaid ma tahaks aru saada lisaks selle võistluse suhtumise kohta, ka seda, kes suhtuvad asjalikult talipüügi tulevikku, et neid kaasata järgmise aasta planeerimise seltskonda. Ja see küsitlus on isikuliselt minu enda jaoks, nagu ülalpool kirjutasin. Lisaks hoiab võistluse infot pildil, kuigi registreerumisaeg sai läbi 
06.03.2019 23:13
1
Mul on veel üks ja palju tähtsam küsitlus. Ehk jõuab siitkaudu rahva hulka. Loodan, et vastamise asemel ei tule jälle arvustusi.
Juba mitu korda on erinevates seltskondades arutatud, kus oleks see koht, kust saaks kõige lihtsamini ja täpseimat infot kalapüügivõistluste kohta. Nagu ülalpool mainiti, ei ole KALALE enam eriti populaarne. Vanasti oli LEKKi "kalastusinfo" koht, kus olid üleval võistlused ja saadaval ka lingi kaudu tulemused. Millegipärast see hääbus ja vaatamata mitmete ajaga seotud isikute lubadustele see taastada, on tulemus ikkagi null. Kas kellegil on häid mõtteid?
Võib ka otse minuga suhelda.
07.03.2019 15:58
0
Fb EKS
07.03.2019 16:01
1
http://kalasport.kalastajateselts.ee Läbirääkimiste küsimus ma usun!! Toimiv koht oleks olemas
08.03.2019 14:06
0
Praegu kõige tihedamalt kasutatav kanal facebook ehk, taliliiga listis praegu 220 liiget  ja Feeder Fishing Community  315 liiget. samas võistlemas käib 30-40. 
Aga märkasin et eõl teemal juba miskit FB toimub.
Palun oota