Otsi

Meenutusi Ähijärve Kalapeost!!!!

millepärast siis tuli antud üritus Ähjärvele üle viia
09.08.2006
10.08.2006 10:54
0
0
Siia juurde kommentaariks siis väljavõte nende pidustuste planeerimiseaegsetest foorumiteemadest :

"Juhtus seesugune lugu, et tegin 3 nädalat tagasi väikese tiiru paadiga Väikesel- Saarjärvel,ning sattusin võrgujadale,kuhu landi kinni suutsin jätta... Peale telefonikõnet vajalikele instantsidele ja kohalikule loodusvahile alustasin leitud tähistamata võrkude väljavõtmist. Kokku sain 8 (!!!) jada, mis koosnesid enamasti kahest võrgust. (järve pindala vaid 4,6 hektarit!!!). Peale asjade selgitamist selgus, et võrgud kuulusid inimesele(perenimi Saaron), kelle maa sisse see järv kuulub.

Loomulikult tekkis minu "jõhkrast omavolist" tagaselja suur tüli ning meie ürituse pidamisele taheti kriips peale tõmmata.... Seetõttu otsustasin viia kogu ürituse üle Ähijärveleja nimetada see ümber "Linaski- ja Latikatralliks"."

Peale seda võrgujama siis selline silt sinna ka välja pandi...
10.08.2006 11:14
0
0
oma tuba oma luba situn kasvõi keset tuba,kui on oma siis on oma.
10.08.2006 11:34
0
0
Meenub, et mõned aastad tagasi sattusime sinna saarjärve äärde ning otsustasime sinna ööbima jääda. Toosama Kalev lahkesti lubas ja tõi veel lõkkepuidki, puhus meiega veidi juttu ja lubas paati ka kasutada. Tundus selline muhe sell olevat.
10.08.2006 11:47
0
0
küllap olite suure saarjärve ääres.... see järv pole tema oma ja sinna ta lubab kõiki
)

10.08.2006 12:30
0
0
Seal jah kaks järve, vist olid/on miskitpidi ühenduses isegi. Nullitamas käisime selle väiksema peal, kui teelt sisse keerata, siis jääb paremale.
10.08.2006 17:25
0
0
kurat aga kas saab mingi järv kellelegi kuuluda ega see ei loe,et sinu maa
10.08.2006 19:13
0
0
Tore mees see kellel Saar on...
10.08.2006 23:01
0
0
Tore mees, kes hoiatavad sildid kolmetolliste naeltega elava puu sisse taob...
11.08.2006 07:55
0
0
Seoses sellega, kellel huvi, mõned väljavõtted Asjaõigusseadusest https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=960909

:

§
68. Omandi mõiste

(1) Omand on isiku täielik õiguslik võim asja üle. Omanikul on õigus asja vallata, kasutada ja käsutada ning nõuda kõigilt teistelt isikutelt nende õiguste rikkumise vältimist ja rikkumise tagajärgede kõrvaldamist.

(2) Omaniku õigused võivad olla kitsendatud ainult seaduse või teiste isikute õigustega.

(3) Omand tekib ainult seaduses sätestatud juhtudel.

OMANDI KAITSE

§ 80. Asja väljanõudmine ebaseaduslikust valdusest

(1) Omanikul on nõudeõigus igaühe vastu, kes õigusliku aluseta tema asja valdab.

(2) Omaniku nõue on suunatud omandiõiguse tunnustamisele ja asja väljanõudmisele ebaseaduslikust valdusest oma valdusse.

§ 81. [Kehtetu - RT I 2003, 13, 64 - jõust. 1. 07. 2003]

§ 82. Valduse tõendamine

(1) Omanik peab vaidluse korral tõendama, et valdaja valdab temale kuuluvat asja.

§ 131. Kinnisomandi ulatus veekogule

(1) Ühe kinnisasja piires olev veekogu kuulub selle kinnisasja omanikule.

(2) Mitme kinnisasja piires olevast veekogust kuulub igale kaldaomanikule see osa, mis on veekogu keskele tõmmatava mõttelise joone ning sellelt joonelt vastava omaniku kaldapiiripunktidele risti tõmmatavate mõtteliste joonte vahel või veekogu keskpunktist vastava omaniku kaldapiiripunktidele tõmmatavate mõtteliste joonte vahel, kui seaduses või lepinguga ei ole sätestatud teisiti.

§ 142. Võõral maatükil viibimine

(1) Füüsilise isiku või eraõigusliku juriidilise isiku omandis oleval kinnisasjal, mis on omaniku poolt piiratud või tähistatud, ei või teised isikud omaniku loata viibida, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.

(2) Füüsilise isiku või eraõigusliku juriidilise isiku omandis oleval piiramata ja tähistamata kinnisasjal ei või teised isikud omaniku loata viibida päikeseloojangust päikesetõusuni, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti

§ 159. Avalikud veekogud

(1) Avalik-õigusliku juriidilise isiku omandis olev veekogu on avalik. Riigi omandis on territoriaalmeri, sisemeri ja teised piiriveekogud ning merepõhi, samuti muud seaduses nimetatud veekogud.

(2) Avalikku veekogu võib kasutada igaüks. Avaliku veekogu kasutamist võib seaduses või muu õigusaktiga piirata.

(3) Seaduses sätestatud juhtudel võib füüsilise isiku või eraõigusliku juriidilise isiku omandis oleva veekogu määrata avalikuks kasutamiseks (avalikult kasutatav veekogu). Sel juhul on veekogu omanikul õigus seaduses sätestatud korras nõuda hüvitust.Veeseadus https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=1040610

§
4. Omandi ulatus veekogule

(1) Kinnisasjal asuv veekogu kuulub kinnisasja omanikule, kui seadusega ei ole sätestatud teisiti.

(2) Veekogu põhja külge kinnistunud taimestik on kinnisasja oluline osa.

§ 6. Vee ja veekogu kasutamine

(1) Vee ja veekogu kasutamine toimub avaliku kasutamisena või erikasutusena.

(2) Veekogu avalik kasutamine on veekogu kasutamine igaühe poolt ilma veekogu seisundit mõjutavate ehitiste või tehnovahenditeta vastavalt käesoleva seaduse §-le 7.

(3) Vee erikasutus on vee kasutamine veekogu või põhjaveekihi seisundit mõjutavate ainete, ehitiste või tehnovahenditega vastavalt käesoleva seaduse §-le 8.

§ 7. Veekogu avalik kasutamine

(1) Veekogu avalik kasutamine on veevõtt, suplemine, veesport, veel ja jääl liikumine ja kalapüük seaduses sätestatud ulatuses. Veekogu avaliku kasutamisega ei tohi rikkuda võõral maatükil viibimist reguleerivaid seadusesätteid.

§ 18. Veeliiklus

(1) Avaliku ja avalikult kasutatava veekogu kasutamine liiklemiseks on lubatud, kui seda seaduse või muu õigusaktiga ei piirata.

(2) Kui eraõigusliku isiku omandis olev veekogu ei ole määratud avalikuks kasutamiseks, tohib sellel liigelda ainult omaniku loal.

(3) Veekogul liikleja on kohustatud vältima maaomanike ja teiste veekogu ja vee kasutajate õiguste rikkumist, vee-elustiku, veekogu sängi, kallaste, vesiehitiste ja tehnovõrkude kahjustamist ning täitma kahjulike mõjutuste levimise tõkestamiseks kehtestatud nõudeid.
19.08.2006 02:29
0
0
kalevile .......
20.08.2006 05:42
0
0
Ja see on veel minu NIMEKAIM kes linaskitralli äärepealt olex ... keeranud?
02.11.2009 06:11
0
0
Irw,nii eestlaslik! 5p!
02.04.2011 17:38
0
0
Päris head seadused, nüüd tean et avalikus veekogus tohin koera ujuma lasta.
Palun oota