Otsi
Seadus
 
 
 

Kalade alammõõdud

 
Kalaliik Veeala, kus alammõõt kehtib *1 l *2, cm L *3, cm
Lõhe Jõgedes 55 60
Meriforell (Iherus)     50
Jõeforell   32 36
Rääbis   10 12
Siig   30 35
Meritint   10 12
Haug   40 45
Angerjas Merre suubuvates jõgedes   35
Võrtsjärves, Peipsi ja Pihkva järves   55
Teistes siseveekogudes   50
Säinas Meres ja sinna suubuvates jõgedes 32 38
Linask   25 30
Latikas Peipsi, Pihkva, Lämmijärves ning Suures ja Väikeses Emajões 30 35
Vimb   26 30
Luts Peipsi, Pihkva, Lämmi- ja Võrtsjärves   40
Koha Meres ja sinna suubuvates jõgedes 38 44
Peipsi, Pihkva ja Lämmijärves 40 46
Võrtsjärves 45 51
Teistes siseveekogudes 40 46
Lest Alapiirkonnas 28   21
Alapiirkondades 29 ja 32   18
Jõevähk *4   10  
Ahven Meres 16 19

*1 Veeala on määratud juhul, kui alammõõt on veealade lõikes erinev või kehtib ainult teatud veealal.
*2 l - kala pikkus ninamiku tipust (suu suletud) kuni sabauime keskmiste kiirte alguseni.
*3 L - kala pikkus ninamiku tipust (suu suletud) kuni sabauime lõpuni.
Kala loetakse mõõduliseks, kui vähemalt üks antud mõõtudest (l või L) on võrdne alammõõduga või ületab seda.
*4 Jõevähi pikkust mõõdetakse otsaorgi tipust laka lõpuni (lakakarvakesi arvestamata).

Alammõõdud ei kehti meritindi, tursa, kammelja, lesta ja merilesta püügil lihtkäsiõngega. Tursa-, merilesta-, kammelja-, angerja- ja lõhepüügil meres kohaldatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 2187/2005 IV lisas sätestatut.

Keskkonnaminister võib ajutiselt suurendada või vähendada koha või haugi alammõõtu Peipsi, Lämmi- või Pihkva järvel , kui see on vajalik tulenevalt Eesti Vabariigi Valitsuse ja Vene Föderatsiooni Valitsuse vahelise Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järve kalavarude säilitamise ja kasutamise alase koostöö kokkuleppe alusel moodustatud Valitsustevahelise Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järve Kalapüügi Komisjoni soovitustest.
 
Palun oota