Otsi

Valvetelefonile 1313 saab edastada teateid keskkonnareostuste ja keskkonnaalaste õigusrikkumiste kohta.


Helistage, kui märkate:

  • Keskkonnareostust või reostusohtu
  • Ebaseaduslikku metsaraiet, kalapüüki* või muud ebaseaduslikku looduskasutust
  • Surnud või haavatud ulukit **
  • Jäätmete ebaseaduslikku ladestamist
  • Massiliselt surnud loomi, linde või kalu
  • Loomade julma kohtlemist
  • Muud keskkonnaalast õigusrikkumist

* Kalavarude kaitseks Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel on Keskkonnaministeerium, Põllumajandusministeerium ja Peipsi kalurite organisatsioonid sõlminud vaba tahte lepingu, millega seoses on koostatud ka juhend teadete esitamiseks võimalike õigusrikkumiste kohta.

** Kui märkate maanteel hukkunud või vigastatud suurulukit (hunt, karu, ilves, metssiga, punahirv, põder või metskits), siis teatage sellest telefonil 1313. Suurulukite puhul võtame ühendust kohalike jahiseltsidega, kes surnud või vigastatud metslooma teelt ära toimetavad.
Teel hukkunud või vigastatud väikeulukitest saab teatada maanteeinfokeskuse telefonil 1510, kust edastatakse info piirkonna teedevalitsusele.
Linna või asula piires sõiduki alla jäänud või muul viisil hukkunud loomadest tuleks teatada kohalikule omavalitsusele, mis tegeleb kohalike heakorraküsimustega.


Kalalaevade teated


Lisaks keskkonnarikkumisi ja -probleeme puudutavatele teadetele võtab 1313 vastu ka kalalaevade teateid. Kehtiva korra kohaselt on Läänemerel püüdvate kalalaevade kaptenitel ja Peipsi järve kaluritel kohustus sadamasse tulekust ning püütud kalakogusest ette teatada. See annab inspektoritele operatiivse kontrolli võimaluse.


Muud teated


Valvetelefonile tuleb hulgaliselt ka teateid, mis ei kuulu Keskkonnainspektsiooni pädevusse. 1313 operaator edastab need kokkulepitud korra järgi vastavat pädevust omavale ametkonnale või organisatsioonile. Näiteks teated abitus olukorras olevate või vigastatud loomade kohta edastatakse Keskkonnaametile, kes hakkab vajadusel koos teiste ametkondadega (päästjad, veterinaarid)  tegutsema, et lahendust leida.


1313-le helistamine ja kõnehind


Valvetelefon 1313 töötab üleriigiliselt ja ööpäevaringselt ning numbrit saab valida nii mobiililt kui ka lauatelefonilt.

Mobiiltelefonilt 1313-le helistades tuleb kõne eest tasuda kõneteenusnumbrile helistamise tavahind (0,23 €/min), lauatelefonilt helistades tuleb tasuda vastava operaatori teenuspaketi põhine hind.
Valvetelefoni haldab Häirekeskus.

Valvetelefoni 1313 elektronposti aadress on: 1313@112.ee
faksinumber: +372 6287 459
Palun oota